Календарь событий

20 июня 2024

Фатарны алгъаннга эсгертиу

Юйню неда фатарны алгъанда кёп тюрлю соруу, ангылашынмагъан кезиуле чыгъадыла. Сатыу-алыу баргъанда «выписка» суралмай къалмайды.  «Роскадастрны» республикада аны къалай алыргъа боллугъуну, аны болжалларыны, къагъыт документ электрон тюрлюсюнден башхалыгъыны юсюнден айтхандыла. 

Солуу чурумсуз болурча

Туризмни айнытыугъа себеплик этиуню чегинде Правительство туризмни айнытыу бла байламлы «жол картагъа» тюрлениуле кийирирге оноу этгенди, деп билдириледи Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосуну телеграмында.

Орамларыбызда халгъа не дейсиз?

Адам тургъан жерде кир-кипчик болмай къалмайды. Жылдан-жылгъа ол кёбейе баргъан окъуна сунама. Анга да сейир этерча тюйюлдю, нек дегенде биз сатып алгъан хар зат да кёбюсюнде абериге (пластик, мияла, къагъыт) чулгъанып неда салынып болады. Юйледе жыйылгъан багушну ал кезиуледе адамла бахчаларында кюйдюрюп тургъандыла. Не этгин, тышына чыгъарып, жол жанына атып кетерик тюйюлсе да. Алай этерге угъай демегенле бардыла, жарсыугъа…

 

Амалланы ышаннгылыларын хайырланады

Жаш тёлюбюз саулукъ сакълауну башха-башха бёлюмлеринде жетишимли болуп келгени бизни барыбызны да медицинаны республикабызда айнырына ышандырады. Жашларыбыз бла къызларыбыз билимлери, иш кёллюлюклери бла да жамауатдан ыразылыкъ таба, бет жарыкълы боладыла.

«Ана тилиме сюймеклигим чексиз уллуду»

Бюгюнлюкде Интернетде белгили жырланы орус тилден малкъар тилге кёчюрюп жырлагъан жашыбыз Бёзюланы Солтанды. Ол Москваны Къырал маданият институтунда эстрада-джаз жырлау факультетге окъургъа киргенди. 

Кёзню къууандыргъан, жюреклени бийлеген табийгъат

 Бюгюнлюкде «Эльбрус» миллет парк туристле аслам келирге сюйген Россейде эм тамаша жерледен бирине саналады. Ол къуралгъанлы 38 жыл болады.

Татыулу кёгетлени къалай бла айырыргъа боллукъду

Жайда   кёгетле кёп боладыла, адам аланы хар бирин да кёрюрге ёчдю. Къаллай алмаланы, кертмелени, нашаланы, помидорланы эмда башха тюрлю жемишлени ашайбыз деген соруула кёплени къайгъы этдиредиле. 

Почтагъа барыргъа унутмагъыз, жазылыу бошала турады

Хурметли жамауат!

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы