Календарь событий

19 июня 2024

Миллет проектле – ышаннгылы айныуну мурдору

Былтыр КъМР-де миллет проектлени чеклеринде 45 регион программа бардырылгъанды жашауда. Аланы тамамлаугъа федерал эм республикалы бюджетден 12 миллиард 334 миллион сомдан артыкъ къоратылгъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий Парламентде былтыр толтуруучу власть органланы ишлерини эсеплерин чыгъара белгили этгенди.    

Бир бирге къайгъырыу тас бола баргъанда

Бусагъатда хар кимни да къайда да оюмун айтыргъа, бютюнда Интернетде, энчи газет, китап чыгъарыргъа, уллу къуллукъчулагъа къайтып-къайтып жалгъан даулу къагъытла жазаргъа онгу болгъанда, къарыуларын, билимлерин да аямай алгъандыла аллай эркинликни къолгъа бир-бирле. Бёлюм-бёлюм болуп, бир бирге сёлешмезча, ёлгенде жилямазча болуп къалгъандыла адамла. Бизнича аз санлы миллетде арада бир бирни танымагъан жокъну орунундады. Заман берген эркинликни башларына тап кёрюп, хайырлана билмей, тёгереклериндегилеге кир къуюп, аны бла намысларын кётюрлюк сунадыла ала. Жангыладыла. Аман иши ючюн адам жазагъа тартылмай къалмайды. Не кеси, неда бек сюйгени.

Хурметге, юлгюге да тийишли

Къайсы элибизни да жамауатыны байлыгъы, аны берекети да кёпню кёрген эмда билген абадан тёлюсюдю. Ала жаланда кеслерини тукъумларыны, юйюрлерини угъай, саулай да миллетибизни да байлыгъыдыла. Аладыла бизни ёмюрледен келген адет-тёрелерибизни, маданиятыбызны, тинибизни-динибизни, тилибизни сакъларгъа юйретгенле, кёп затха тюшюндюре келгенле да. Бюгюннгю тёлю абаданла айтхан жол бла бармаса, тёлюлени араларында байламлыкъ болмаса, къайсы миллетге да кесилигин, энчилигин да сакълагъан тынч болмаз эди.

Ишни эбин билген тёлю

Совет власть Хабазда Терк халкъланы 1918 жылда жаз башында тохташдырылгъанды.    Андан   сора  эл совет да къуралады, аны башчысына Байрамукъланы Солтанны саладыла. Элге Глашланы Махти, Жеттеланы Магомет да оноу этгендиле. 1922 жылда элде школ ачылады, ары, сабийледен сора, абаданла да жюрюп тургъандыла.

Туризм адамланы къолайларына келиширча

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны жыйылыуунда республикада ич туризмни айнытыуну, аны хайырлылыгъын ёсдюрюуню, аны бла бирге регионда солуу адамлагъа асыры багъа болмазча этиуню амалларын сюзгендиле.

 

Жазылыу бошалыргъа юч кюн къалгъанды

Багъалы шуёхла!

УФСБ: тыш къыралылагъа Россейге келирге болушханды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде 32-жыллыкъ тыш къыраллыны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла. 

«МИР» карта къайсы къыраллада ишлейди?

Россейде чыгъарылгъан Visa эм Mastarcard банк карточкала тыш къыраллада ишлемей тохтагъанлы эки жылдан артыкъ болады. Ол кеси да чеклениуле кийирилгени бла байламлыды. Энди ала жаланда бизде ишлейдиле. Тышына атланнган туристле уа МИР карталаны хайырланып башлагъан эдиле. Алай энди башха къыралла аны да алмай тебирегендиле. Игиси – бардыла энтта да бирлери аны бырнак этмеген. Ала уа къайсыларыдыла?

Аланы усталыкълары кёплегени жанларын сакълагъанды

Бу кюнледе жамауат Медицинада ишлегенлени профессионал байрамларын белгилегенди. Аны бла байламлы атлары тарыхда сыйлы жерни алгъан керти профессионалланы, орус аскер врачланы, энтта бир кере эсгерирге излегенбиз.