Календарь событий

14 июня 2024

Багъасы кётюрюлгюнчю тёлесе игиди

Келир айны биринчисинде электрокюч ючюн тариф кётюрюлгени себепли «Россети Северный Кавказ»- «Каббалкэнерго» борчлары болгъан абонентлеге тёлеп къутулургъа чакъырады. 

Информационное сообщение

Оперативный штаб в КБР поздравляет жителей и гостей республики с наступающим праздником – Днем России – и призывает к повышению бдительности и соблюдению антитеррористических мер:

Огъурлу ишлери бла эсде къалгъанды

Алгъаракълада Яникой башында  Сарбашланы тукъум жыйылыулары бола эди. Ары жашаулары келгенле, жаш адамла, сабийле да баргъан эдиле. Абаданла бирге олтуруп, озгъан заманланы, дуниядан кетген жууукъларын да эсгере олтурадыла. Бютюнда  кёп аланы  ауузларындан Магометни  аты айтылады. Аны эшитип, ол ким, къаллай адам  болгъанын  билирге мен да сюйгенме.

Жыр искусствобузну тамбласы чууакъмыды

Малкъар халкъ жырчыладан  не заманда да бай болгъанды десем, ётюрюк болмаз. Айтхылыкъ Омар, Беппайланы Сергей, Жанатайланы Исмайыл, Тетууланы Шарафутдин, Текуланы Махмуд, Бийчеккуланы  Абдин, Алтууланы Зоя, Таукенланы Тамара, Гергъокъланы Тамара эм дагъыда башхала битеу Шимал Кавказгъа белгили эдиле кеслерини сейир ауазлары бла. Аланы жырлары бла пластинкала хар юйюрде да жюрюгендиле. Андан тышында да, фахмулу жырчыланы ауазлары хаман да радиода  бла телевиденияда  эшитилгенлей тургъандыла. Ала миллет жырларыбызны айтхандан тышында да, классика чыгъармаланы да болмагъанча аламат айтхандыла.  Ала ол кезиуде телерадиокомитетни хоруну эм Музыка театрны солистлери болуп тургъандыла. 

Шуёхлукъну тохташдырырча - жыйылыула

Июньну биринчи жарымында, Спорт министерствосундан билдиргенлерича, республикада дзюдодан халкъла аралы жыйылыула бардырылгъандыла, алагъа Бразилиядан, Къытайдан, Къазахстандан бла Къабарты-Малкъардан 200-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Спортну айнытыуда байламлыкъла жюрютюрге

Къабарты-Малкъарны спорт министри Хасанланы Ислам Россейни Къорууланыу министерствосуну «Аскерни ара спорт клубу» федерал автоном учрежденияны башчысы Артём Громов бла тюбешгенди.

Баший тас болгъан сызгъа

Герпегежден Къашхатау таба элден юч километр чакълы баргъанлай, жолну сол жанында тал терекле тюбюнден сууукъ шаудан чыгъады. Анга Баший кезлеу дейдиле.

Алайтын ётгенлени кёбюсю тохтайдыла, сууукъ суудан ичедиле, суусапларын къандырып, аны жаратханнга да шукур эте, жолларына тебирейдиле. Кесим да алайгъа къайта туруучума.

Ахшылыкъ унутулмайды

Газет бла байламлыкъ жюрютген, аны бетлеринде танышларыны,  шагъырейлерини неда биргелерине ишлегенлени юслеринден материалла жазып ийгенле бардыла. Бу материалны редакциягъа Залимгери Шогемов жибергенди. Ол Ата журт урушну ветераны Анахаланы Асхатны жашы Магометни юсюнденди. 

Табийгъатха аяулу кёзден къарарча

Гитче классланы окъуучуларына табийгъатха аяулу кёзден къараргъа юйретген дерсни РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери бардыргъандыла. Ол Нальчикде Маданиятны  айнытыу арада  ётгенди.

Къайсы игиди?

Юйню неда фатарны алгъанда, документле бла аслам жумуш чыгъады. Аланы тамамлагъанда агенстволаны, нотариусланы эм юристлени болушлукълары бла хайырланыргъа боллукъду.

Керекмиди аллай шагъат?

Ары баргъанланы да тынч болмаз, алай судьяланы ишлери бек къыйынды. Бирде, къоншуму малы урланып, ол хылини этген амалсыз да ачыкъланып къалып, ары барама. Менича, къараргъа келгенле, шагъатла да бар анда.

Жазылыу ишге уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!

Сейирлик ийнаныуланы шагъатлары

Бурун заманлада бизни халкъда элледе, аланы къатларында неда агъачлада бир-бир уллу ташлагъа энчи кёзден къарагъандыла. Башхача айтханда, алагъа адамда болмагъанча аллай кюч бергендиле, кеслерине да жанлары болгъан затлагъача алай къарагъандыла.