Календарь событий

10 июня 2024

Эки жанлы бирге ишлеуню онгларын сюзгендиле

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды. Ушакъны кезиуюнде эки жанлы бирге ишлеуню онглары сюзюлгендиле. Ахырында уа Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну бла Газпромбанкны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды.

Къыйын тау жерледе кеслерин сынагъандыла

Озгъан ыйыкъда Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядны парашютсуз секириуден юйрениулери ётгендиле. Ол ишледе Россейни МЧС-ни МИ-8 вертолёту хайырланылгъанды.

Ёз тутаргъа себеплик этген ашарыкъла

Адамны чархына жарагъан татымлы ашарыкъланы юсюнден ара газетледе басмаланнган билдириулени сайтха къарагъанла сюйюп окъуйдула. Бюгюн аладан бир къауумун басмалайбыз.

Ана тил – жырлада, назмулада, сагъышлада

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады. Алгъаракъдан да «Алтын сыбызгъы» эришиуню башланнганын билдирип, таулу эллени школларындан сабийле чыгъармаларын, ташдан ишленнген суратланы, кийизден бичилген ишлерин келтиргендиле. 

Тырныаууз

Тёбен Басхан элден Тырныаууз шахар 1937 жылда къуралгъанды. Бу шарт, сёзсюз, жер тюбюнде байлыкъланы тинтиу бла кюрешгенлени – геологланы – ишлери бла байламлыды. Бу тарны огъары жанында вольфрам бла молибден магъадан болгъан жерни ма ол жылда ачхан эдиле ала.

Бир киши да, бир зат да унутулмазча

Кёп болмай Ростов областьны Шахты шахарындан альпинистле Уллу Хорламны 80-жыллыгъына жоралап, Минги тауну башында Ата журт урушда жоюлгъанлагъа эсгертме салгъандыла.

Салыннган борчланы бийик даражада толтургъандыла

Шимал-Кавказ аскер округну таматасы генерал-полковник Сергей Захаровну башчылыгъында аскер советни кенгеши болгъанды. Анга РФ-ни Баш прокуроруну орунбасары, юстицияны 1-чи класслы кенгешчиси Андрей Кикоть, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликни келечисини орунбасары Андрей Конин къатышхандыла.    Видеоконференция амал бла анга кюч ведомствону ара аппаратыны къуллукъчулары да къошулгъандыла.

Хар неге да жютю кёзден, энчи тюшюнюп къарау

Биринчи кере тюбешгенимде окъуна сезген эдим ол уста болгъанын. Алайсыз а къалай? Кёзлери жарыкъ, чачы бурма, кесини тирилиги. Ол мени бла ушакъ  эте, къолунда юзмелтчикни ары бла бери айландыра ийлей эди. Бир кесекден  стол юсюне салып, жанларын жыйып кёргюзтеди - аллымда тюльпан гюлню сураты.

Адамлыгъы, итиниулюгю бла да сабийлеге юлгю бола

Жангуразланы Хаким тау элибизде – Огъары Жемталаны спорт арасында – сабийлени дзюдогъа, спортну дагъыда талай башха тюрлюсюне юйретеди. Ала, эришиулеге къатыша, жетишимли да боладыла. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.  

Газетге жазылыу кезиу бошала турады

Хурметли жамауат!