Календарь событий

06 июня 2024

Байламлыкъла кюч ала барадыла

 «БЕЛАГРО-2024» деген ат бла къуралгъан халкъла аралы кёрмюч Минск шахарда «Деменгили таш» индустриялы паркда ётеди бу кюнледе. Анга эл мюлк, аш-азыкъ этиучю эмда жарашдырыучу промышленность бёлюмледен къадар предприятие къатышады, ол санда Къабарты-Малкъардан да, деп билдиргендиле бизни республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Жорукъланы эсде тутарча

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла Нальчикде 10-чу номерли китапханада магъаналы дерс ётгенди. Ары келген сабийлеге электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден хапарлагъандыла. Дерсни уа «2022 жылны Устазы» битеуроссей конкурсда хорлагъан Аслан Кашежев бардыргъанды.

Жолоучулукъ сейир болурча

Билдире тургъаныбызча, Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда экскурсоводланы (гидлени) сынау, алагъа багъа бериу барады. Бу иш «Туризм эм къонакъбайлыкъны индустриясы» миллет проектни чегинде салыннган борчланы тамамлар ючюн толтурулады.

Адамны чархына жарагъан татымлы ашарыкъ

Сют не заманда да адам улуну жашауунда уллу магъананы тутханды. Ол къошулуп этилген ашарыкъланы татыулулукъларын айтып-айтмазча игиди, хайырлыды уллугъа-гитчеге да. Артыкъда малкъар халкъда  сютден айран, бишлакъ эм творог эм башха ашарыкъла этип болгъандыла. Андан сора да, сютню тюрлю-тюрлю ашарыкъланы хазырлагъанда кенг хайырланнгандыла, аны эмда адамны чархын тап халда тутууда уллу магъанасы барды. Биз асламлы информация органлада сют бла байламлы эм эс бурурча магъаналы билдириулени жыйгъанбыз. Бюгюн аланы бир къауумун басмалайбыз.

«Аскер хазырлылыкъ, юйюрдеча жылыу да»

Жаш тёлюню Ата журтха сюймекликде, тюз, ариу ниетледе юйретиуде уллу ишни кадет школла тамамлайдыла. Республикабызны Бабугент элинде генерал Деппуланы Хакимни атын жюрютген экинчи номерли кадет школда юйретиу ол жорукълагъа тийишлиликде бардырылады.

 

Жетеуленден жаланда бири къайтханды

Мени ана  къарындашым  Бачиланы Жандарны  Уллу Ата журт урушха  жети жашы кетип, жаланда бири - Хажи-Мусса -къайтхан эди. Болсада ол да  артда урушда алгъан жараларындан ёлгенди.

Кесилигибизни, энчилигибизни къайсы заманлада да сакълагъанбыз эмда сакъларыкъбыз

Бусагъатлада маданиятны болуму не халдады эмда инсан культурасыз жашаяллыкъмыды? Бу соруула сейирдиле, кёп тюрлю жууапла туудурадыла шёндюгюлю заманда.  Мен оюм этгеннге кёре, адамны акъылы, дуниягъа кёз къарамы, ниети, фикири, тин къыйматларыны тизмеси аны эстетикалы къуралыууна къуллукъ этгенлей турадыла. Хар бирибизни да бу къыйматлы затлагъа сабийликден юйретип, окъутуп келедиле, аллай тамырладан жаратылады, саулай алып айтханда, маданият. Сёзсюз, культураны тамырлары уа искусстводадыла, суратлау адабиятдадыла.

Жазылыу бошалыргъа алай кёп къалмагъанды

Хурметли жамауат!

Къудайланы Арсен – эм кючлюлени санында

Грецияны Лутраки шахарында грек-рим тутушуудан 16 жыллары толмагъан гёжефлени араларында Европаны биринчилиги бардырылгъанды. Анга башха-башха къыралладан эм умутландыргъан спортчула къатышхандыла.