Календарь событий

05 июня 2024

«Единая Россия» айырыула аллы къол кётюрюуню эсеплерин ачыкъ этгенди

Законла чыгъарыучу органлагъа депутатланы, оноучу къуллукъчуланы айырыуну аллында партияны ичинде кандидатланы сайлаугъа 3 миллионнга жууукъ адам къатышханды, ол а айырыучуланы 10 проценти тенглиди.

Жашауубузну кюзгюсю

Газет жашауну кюзгюсюдю дейдиле. Ол алай бошдан айтылгъан болмаз. Озгъан 100 жылны ичинде, аты тюрлене-тюрлене тургъан эсе да, бизни ана тилибизде чыкъгъан газетибиз халкъыбызны жашаууну кюзгюсю болгъанлай, анга кертичи къуллукъ этгенлей келеди. Мындан ары да кёп ёмюрлени алай болгъанлай турсун.

Сохталары атын уллу хурмет бла эсгередиле

Мен Ностуланы Мустафаны жашы Хажи-Мурат бла бир жыйырма-жыйырма беш жыл мындан алгъа тюбешип, кёп кере ушакъ да этип, газетге да жазып тургъанма. Арыкъсуу, артыкъ бийик болмагъан, не заманда да ийменчек, кесин кётюрмеген, айтырын, этерин да билген, ахшы устаз, ашыкъмай сабыр сёлешген адам эди. «Сёзню сатмай бермеген» деп да аллайлагъа айта болурла. Ол чынтды эр кишича сёз берсе, аны толтургъунчу тынчаймаучу эди. Аны кёп ахшы ышанларындан жаланда бир юлгю келтирейим.

Низамгъа гитчеликден юйрене

Къарчаланы Ислам 2014 жылны 18 ноябринде туугъанды. Бюгюнлюкде ол Нальчикни 12-чи мектебини ючюнчю классыны окъуучусуду, карате бла эки жылны тренер Будайланы Казбекде кюрешеди. Спортха уа аны анасы Къарчаланы Сакинат келтиргенди. «Казбек къоншумду, кеси да жетишимли каратечиди.

Жетишимлилеге - энчи стипендия

Биринчи сентябрьден, башхача айтханда уа, жангы окъуу жылдан Дмитрий Лихачёв атлы энчи стипендия беш минг сомдан онбешге дери кётюрюллюкдю. Хар замандача, аллай стипендияла ай сайын къырал даражалы бийик окъуу юйледе билим алгъан оноуланнга, аллай даражалары болмагъан вузланы да  анча студентине тёленирикдиле. Ала кеслери да кюндюзгю бёлюмледе окъургъа тийишлидиле.

Мазанлы тиширыу

Улбашланы Саниятны редакциягъа жиберген билдириулерин газет окъуучуларыбыз, сайтха къарагъанла да сюйюп окъуйдула. Ол таматаладан  эшитген хапарларын жазады. 

«Заманны» къадарына къыйгъырайыкъ

Хурметли жамауат!  

Мариямчыкъ айыулада къонакъда

Бюгюнлюкде сабийлеригизге ёз тилибизде жомакъла окъуймусуз? Ма биз да сизге юч айыуну юслеринден бир жомакъны саугъа этерге сюебиз. Аны аммаларыбыз туудукъларына сюйюп айтхандыла. Орус халкъ жомакъгъа кёре къуралгъан хапарчыкъ, шёндюгю жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа да сейир болур деп ышанабыз.