Календарь событий

04 июня 2024

Усталыкъны мурдору билим болгъанына ийнана

Жаш тёлюбюз окъууда, ишде да бет жарыкълы бола, бизни кёллендиргенлей, жамауатыбызны тамблагъы кюню ышаннгылы болуруна ийнандыргъанлай келгени къууанырча шартды. Бюгюнлюкде билим бериуде болгъан аслам тюрлениуню себебинден, жашларыбыз бла къызларыбыз къыралыбызны белгили эмда даражалы окъуу юйлеринде билим алыргъа онг табадыла. Ол угъай да, тыш къыраллада окъугъан, бюгюннгю жашау излеген усталыкълагъа тюшюннгенлерибиз да бардыла.

Оюн халда сынаула

Къабарты-Малкъар къырал университетни бийик билим бериуню халкъла аралы школунда орус тилден олимпиада бардырылгъанды. Анда орус тилге къалай юйреннгенлерин Палестинадан сабийле да кёргюзтгендиле.

Тапаны хапары

Толгъурланы Бекмырза редакциягъа да ол терк-терк келгенди, газетге халкъыбызны  тарыхыны, жашау болумуну, жаш тёлюню юйретиуню, адеп-къылыкъны юсюнден да  билгенин, кёргенин, эшитгенин да жазгъанды. Билген а кёп затны этгенди эмда эсинде тутханды. Анга ма бу эсгериулери да шагъатдыла.

Битеуроссей эришиуден – «алтын» бла

СССР-ни сыйлы тренери В.Б. Кантерманны хурметине аталып, Москвада грек-рим тутушуудан битеуроссей эришиу къуралгъанды, анга къыралны жер-жерлеринден 2009-2010 жыллада туугъан гёжефле къатышхандыла.

УФСБ: аманлыкъ ишни жолу кесилгенди

Экстремизмге  къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары Басхан районну 23-жыллыкъ инсаныны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла.

Ол не жаны бла да айырмалы эди

Орусбийланы Хажи-Муратны жашы Ибрагим 1920 жылда Къарачайны бек эрттегили эллеринден биринде – Къарт Журтда – туугъанды. Элбрусну ары жанында, уллу Къобан сууну боюнунда. Тау этеклеринде ёсген нарат, назы тереклени ариу хауаларын солуй, таза гараладан иче ёсгенди. Элде жети классны тауусхандан сора Микоян-Шахарда (шёндюгю Карачаевск) педучилищеге киреди.

Буруннгу жазыулары бла сын таш

Шёндюгюлю Огъары Малкъарны тийресинде, Черекни сол жагъасында бусагъатда адам жашамагъан Темуккулары деген эски эл орналыпды. 1944 жылгъа дери анда Темуккуланы тукъум жашагъанды, журтда юйлени оюлгъанлары, къабырла, межгит, башланнган мектепни тозурагъан къабыргъалары, андан сора да, бир ненча ёмюрню ичинде Темуккуланы кёп тёлюлери жарашдыргъан жашау-турмуш этиуню аслам эсгертмелери сакъланнгандыла. 

Табийгъатха энчи эс бёлюу - хар инсанны да борчу

Бюгюннгю ушакъ нёгерим КъМР-ни Жаш тёлю правительстовосуну табийгъат байлыкъ эм экология министри Жазаланы Тахирни къызы Фатимады. Ол Башкирияны къырал университетини бакалавриатын бошагъанды, бюгюнлюкде да окъууун андан ары бардырады. 

Сабийлени насыплы эталгъандыла

Элбрус районну тиширыуларыны советини башламчылыгъы бла районну саулукъларында чекленнген онглары болгъан неда башха къыйын ауруулары болгъан сабийле окъугъан ресурс арада Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюн белгилегендиле.

Къачхынчылагъа къайгъыра

Республикада Палестинадан келип тургъан жаш адамла Славян жазыуну бла маданиятны кюнюне аталгъан жарыкъландырыу ишлеге къатышхандыла, деп билдиредиле Курортла эм туризм министерстводан. 

«Заманны» -хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!