Календарь событий

03 июня 2024

УФСБ: жалгъан документлени кёргюзтюп казна ахчаны къымгъанды

Экономикада аманлыкълагъа къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, «Диск Строй» ООО-ну башчысы А.Хадуговну бузукъчу ишин тыйгъандыла.

Иш излегенлеге болушур муратда

Быйыл 28 июньда «Россейде иш. Онгланы заманы» битеуроссей ярмарканы федерал кезиую ётерикди. Ол 10.00 сагъатда башланырыкъды. 

Сабийлени хунерликлери

Шабат кюн Нальчикде Долинскеде халкъ чыгъармачылыкъны фестивалы болгъан эди. Ары кёп тау эллерибизден устала келип, къол ишлерин кёргюзтгендиле.

Жыр-тепсеу бла жарыкълыкъ саугъалагъандыла

Жайны биринчи кюнюнде   Курорт залда къуралгъан концертде жаш жырчыла кёп эдиле. Башхача айтсакъ, ала, быллай сахнагъа чыкъгъынчы, интернетде кёрюнюп, бир жырлары бла халкъгъа кеслерин сюйдюргенле. Шауаланы Ханифат Къулийланы Къайсынны сёзлерине Мамайланы Фатима макъам салгъан «Къарачай» деген жыры, Жеттеланы Заур атасы Махаилны «Кюн таякъла» жыры бла, алгъа интернетден айтхандан сора, белгили болгъан эдиле.

Сауутланнган кючлерибиз алагъа салыннган борчланы толтурлукъдула

Запад къыралланы келечилери, ол санда Американы Бирлешген   Штатлары, Украинагъа тохтаусуз болушлукъ этип тургъанларына сокъуранып башлагъанча кёрюнеди. Аны баш сылтауу – РФ-ни Сауутланнган кючлери энчи аскер операцияны майданларында украинлы неофашистлени иги да ууатып тебирегенлери баямды.   Башда сагъынылгъан къыралланы бир къауумлары сауутларын Украинагъа берип бошата турадыла, башхалары уа, амалсыздан, аскерчилерин ары иерге хазырбыз деп, хапар жайгъандыла. 

Энейни жолоучулугъу

Буруннгу заманда греклиле кюйдюрген Троя шахардан къачхан, Рим патчахланы эм биринчилеринден бири Энейни къадары бек сейирди. Айтхылыкъ назмучу Вергилий Энейни Италияда жолоучулугъун кесини «Энеида» деген поэмасында кёргюзтгенди. Эней, аны жашы Юл (Асканий) эм башха троянчыла, тенгизде къайыкъда жюзе кетип, бир жагъада чыгъып тохтагъандыла. Ол жерге римлиле артда Троя деп атагъан эдиле.

Даражалы эришиуде – ючюнчю жер

Магаданны «Колымский» спорт арасында, Олимпиаданы чемпиону Валерий Попенченкону хурметине аталып, боксдан тёрели 53-чю эришиу ётдюрюлгенди. Быйыл аны баш саугъасы – агъач ладья – ючюн къыралны отуз регионундан эм кючлю спортчула сермешгендиле, ол санда Элбрус районну олимпиада резервли спорт школундан Гыжгыланы Юсюп да.

Керти сюймеклик

Бирде тауча бийик адамланы къатларында жашагъанынгы билмейсе, аны ангыларгъа заман жетмейми, озуп кетипми, ким билсин. Бирде уа, къадар алай бурады жолунгу, аны жингиригинде тюбейсе, сунмай тургъанлай алагъа.

«Заман» ниет хазнабызны сакълайды

Хурметли жамауат!

«Чырмауланы хорларгъа юйреннгенме»

  Таулу тиширыула башларына, юйлерине, юйюрлерине не заманда да къаты болгъандыла. Бюгюн-бюгече да ма алай барады. Мен хапарын  айтырыкъ аллайладан бириди. Ол Огъары Малкъарда ёсген Бичиланы Хусейни къызы Баблинады. Бюгюнлюкде  назик тиширыу, республикада атлары айтылгъан эр киши предпринимательледен артха къалмай, ишин  бир адам да чурум табалмазча тынгылы бардырады. Нальчикде  «Ласточкино гнездо» деген тюкенлени  сетине да ол башчылыкъ этеди.