Календарь событий

01 июня 2024

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

Чынтты сезим жылла бла сакъланады

Быллымда жашагъан Ахматланы Сейфутдинни бла Зухураны юйюр жашауларына 50 жыл толгъан байрамы къыралда Юйюрню жылын белгилеген жылгъа тюшгени артыкъда хычыуун кёрюннгенди. Ала бу жылланы ичинде бир бирге терен хурметлерин, сюймекликлерин, тёзюмлюлюклерин сакълаялгъандыла.  

Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюню бла алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!

«Журналистни кесини оюму, хаты болургъа керекди»

Сюйген ишинг  бла кюрешгенден, халкъынга хайыр келтиргенден уллу насып болмаз адамгъа. Теммоланы Мухадин жюреги тартхан ишин табаргъа онгу болгъан насыплыладан бириди. Ол жашаууну 55 жылын малкъар тилде чыкъгъан газетге, миллет журналистиканы айнытыугъа бергенди эмда бу ишни сайлагъанына бир заманда да сокъуранмагъанды. Ол КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусуду, «Россейли басмагъа – 300 жыл» деген белги бла, кёп грамотала, саугъала бла да белгиленнгенди. 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И