Календарь событий

31 января 2024

Айырмалыла Москвагъа барлыкъдыла

Бу кюнледе Нальчикде Кёп функциялы жаш тёлю арада «Россейни студент къауумлары» деген организацияны регион бёлюмюню келечилерини жыйылыуу ётгенди, деп билдиреди Араны медиа проектлери эм  муниципал  къуралыулада жаш тёлю бла ишлеу жаны бла баш специалисти Атмырзаланы Аминат.

«Болушлугъуму жарагъанын ангылау манга жетишим кибикди»

Статистика тергеуле ачыкълагъаннга кёре, жер башында псориаздан неда  псориатикалы артритден къыйналгъанланы саны юч процентге жетеди. Бу ауруу адам улугъа кесин жамауатха къошаргъа ийменирча  жарсыуланы да чыгъарады. Федерация да кесини ишин асламысында ол затха къайгъырыулукъда – алагъа эм алгъа психологиялы болушлукъну этиуде кёреди.

Тукъум тарыхда - миллет тарых

Малкъар Россейге къошулуп, документле орус тилде бардырыла тебирегенде, къагъытчыла бир-бир тукъумланы, халкъда жюрюгенича болмай, бир харфын тюрлендирип, башхаракъ жазып да къойгъандыла. Аны айта келгеним, Хубийлары Хибийлары деп да жюрюйдю.

Малкъарлы тракторчу тиширыу

Совет власть тохташхандан сора элледе ара мюлкле къуралдыла. Алада ишлерге специалистле керек эдиле. Ол заманлада къыралда тиширыуланы тракторчулагъа окъутургъа чакъырыу да бар эди. Хутуйланы Зулкъаны къызы Халимат, курсланы бошап, 1939 жылда туугъан эли Яникойда колхозда ишлеп тебирейди.

Ёмюрледе эсде къаллыкъ жарыкъ байрам

Он жыл мындан алгъа Олимпиада отну эстафетасын Къабарты-Малкъаргъа  келтирген эдиле, ол уллу жарыкъ спорт байрамгъа айланнганы бюгюнча эсимдеди. Кюнню сууукълугъу жыйырма градусдан атлагъанына да къарамай, Нальчикде жашагъанла, къонакъла да (саулайда стадионнга беш минг адамгъа жууукъ жыйылып),  сейирлик байрамгъа къарап, зауукълукъ алгъан эдиле.

Хыйныны кючю

Бир кюн Къайсынны кесине къонакъгъа ишчи нёгери чакъырады. Ары ала Саният бла тебирейдиле. Ол баш иеси бек сюйген къара жыйрыгъын киеди. Сора эшикден тышына чыгъаргъа тебирегенлеринде, босагъа аллында хантус тёгюлюп тургъанын кёредиле.

Таулагъа сюймекликден къуралгъан иш

Бизни республика дунияны эм ариу жерлеринден бири болгъаны баямды. Аны тамаша табийгъатын  кёрюрге жангыз Россейден угъай, тыш къыралладан да кёп адамла келгенлей турадыла.