Календарь событий

29 февраля 2024

Ахшы жетишимлери бла къууандыргъандыла

Бу кюнледе «Нальчик» спорт арада аскер эм спорт самбодан регионла аралы турнир болгъанды. Анга жюз эллиден аслам спортчу къатышханды, башха республикаладан да аслам адам келгенди. Бу эришиуле бизни республикада регионла аралы халда экинчи кере бардырыладыла.

Бир бири сынауларына юйрене

Бу кюнледе Нальчикде 4-чю номерли гимназияда  «Илмуну юсюнден дерсле» деген ат бла фестиваль ётгенди.

Энчи аскер операциягъа къатышханлагъа – жангы себеплик

Энчи аскер операция жаны бла ишчи къауум Президентге кёргюзтюллюк докладда СВО-гъа къатышханлагъа, волонтёрлагъа бла БПЛА хазырлагъанлагъа себепликни жангы мадарларын кёргюзтгендиле. Ала аскерчиле эм аланы жууукъларыны, аскерчи бёлюмлени командирлерини эсгертиулерине кёре хазырланнгандыла. 

Назмула, аламат жырлача, эшитилгендиле

Бу кюнледе Кенжени Маданият юйюнде «КъМР-ни Шуёхлукъ жагъасы» деген аламат аты бла Шимал Кавказны 7-чи регион  арасы фестивалы ётгенди. Аны чеклеринде миллет маданиятны, поэзия кёчюрмелени бла  чыгъармаланы 8-чи Халкъла аралы жаш тёлю конкурсу бардырылгъанды.

 

Юйюрле къурасынла, насыплыла болсунла

Кёп болмай газетибизде «Къыз къачырыу: ол бизни адетмиди?» деген статьяны окъуп Къазакъланы Жаухарат анда айтылгъанны юсюнден кесини  оюмун жазгъанды.

Гёжефлерибизде – «алтынла»

Нальчикде сумодан республикадан биринчилиги бла чемпионаты болгъандыла. Анга Къабарты-Малкъарны битеу районларындан жюзге жууукъ гёжеф къатышхандыла.

Юч жан – юч да ажымлы къадар

Эртте-эртте, бек эртте, эмен садакъ сауут болгъан заманда, атасы-анасы бла бир батыр жашагъанды буруннгу  къалада. Сосланбий эди аны аты. Акъылбалыкъ болгъандан башлап, жюрюп тебиреди ол уугъа.

Теплицаны тазалау эм хазырлау

Жаз башы келгени бла, бахчада теплицаны ишге хазырларгъа керекди. Ол жабылып тургъаны ючюн, ичинде ауруула, заранлы къурт-къумурсхала жайылыргъа боллукъдула. Ала болгъан жерде абери салсагъыз а тирлик дегенни юсюнден унутугъуз да къоюгъуз.

Жаз башы: къуртла тирилген кезиу

 Жылыу кириу  бла бирге  къуртла–къумурсхала тиргизиледиле. Биз да бахчаларыбызгъа ычхынып, ишлерге ашыгъабыз.  Шахарчыла да, табийгъатха тансыкъ болуп, сабийлерин да алып, парклагъа жайыладыла. Алай къурт–къумурсхаланы араларында бизге  хата этерикле да бардыла. Аладан бирлери  къан ичиучю губуладыла. Аладан сакъланыр амалланы юсюнден врач Мегрелланы Келимат бла ушакъ этгенбиз.