Календарь событий

28 февраля 2024

БИЗНИ ЖЕРЛЕДЕ ЁМЮРЛЕ TAСХАСЫ

Германияны алимлери Къарачай-Черкесде дунияда эм эски шахарладан бирин тохташдыргъандыла. Ол белгили археологланы араларында уллу даулашха эмда сейирге къалдыргъанды.

Тюбешиу

Байкъуш уллу юйюрде кичи болуп туугъан эди. Аллайлада болуучусуча, ата-анадан да бек къарындаш-эгеч тюзетгендиле аны жашаугъа. Артда уа кичини къоншу элде темирчиге элтип, анга сохта этип, жылдан артыкъ тутхандыла аны биргесине, усталыкъ алсын деп. Темирчи элде къалай керек болгъанын ким да биледи, анга не тюрлю власть да онг кёзден къарагъанды.  

Минги тау бла шагъырейленедиле

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

Окъуучулагъа жигитлени юслеринден

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республиканы школларында Кишиликни дерслерин бардыргъандыла. Тюбешиуле Черек, Прохладна, Чегем, Май, Урван эм Лескен районланы орта школларыны 7-чи-11-чи классларыны окъуучулары бла къуралгъандыла.

Жаш лыжачыланы барысына да - саугъала

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. 

Таулада ырахат солурча

«Туризм эм къонакъбайлыкъны къурау» миллет проектни хайыры бла Элбрус районну Тегенекли элинде тёрт модуль юйню къурулушу бошалгъанды, деп бидиредиле Курортла эм туризм министерстводан.

Игилик

Ариу юйюрде ёсюп, жашаулары да къайгъысыз ётген къызланы кёбюсюню къадарлары сейир къуралгъанына кёпле шагъатбыз. Аллайлагъа къарай, тиширыу тёзмезлик дунияда хазна зат болмаз деп келеди кёлюнге. Мариямны жашауу анга  юлгюдю.

Маллагъа эн салыуну юсюнден закон кюч аллыкъды

Былтыр Россейде биринчи сентябрьде «Ветеринарияны юсюнден» къырал законнга кийирилген тюрлениулеге тийишлиликде, маллагъа эн салыу эмда аланы эсеплеу - борчлу халда этилирге керек болгъан ишлеге саналгъандыла. Ол излем быйыл мартда кюч аллыкъды, деп билдиргендиле КъМР-ни Ветеринария управлениясындан.

Энтта да эки кёпюр кенгертилликди

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И