Календарь событий

27 февраля 2024

Предпринимательлени эл мюлкде къыйынлары уллуду

Къабарты-Малкъарда былтыр эл мюлк продукцияны 26,5 процентин фермерле бла энчи предпринимательле чыгъаргъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни элчи мюлклени эмда эл мюлк кооперативлени Ассоциациясыны (АККОР) жыйылыуунда республиканы эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханды. Кенгеш кёп болмай Чегем районда ётген эди.

Агъачха от тюшерге аздан къалгъанды

 От бла ойнаргъа жарамагъаны кимге да жашырын тюйюлдю. Анга уллу кёллюлюк этиу ачыулу болумлагъа келтирирге боллукъду. Алгъаракълада Терк районну къутхарыучуларына Огъары Курпда къургъакъ ханс жаннганыны юсюнден билдириу келгенди. Ала ары жетерге от агъачха кёчерге азчыкъ къалып тура эди. Къутхарыучула, терк жетип, аны ёчюлтгенлерини хайырындан от жайылмагъанды.

Сынау

1944 жылда сегизинчи мартда таулу халкъ  туугъан жеринден зор бла кёчюрюлген эди. Ол кюннге жоралап, алгъын редакция бла байламлыкъ жюрютюп тургъан Улбашланы Саниятны материалын басмалайбыз.

Урлукъну качествосун тинтедиле

Жаз башында урлукъ себиуге жер-жерледе мюлкле тири хазырланнган кезиудю шёндю. Алада техникагъа къарайдыла, ремонт ишлени бардырадыла, керек затладан, ол санда отлукъдан, семиртгичледен, урлукъладан да къыстырыкъ этедиле. Ала бары да магъаналыдыла, алай дагъыда эм башына урлукъну, аны качествосун салыргъа керек болур.

Нальчикден Москвагъа дыгъыда бир рейс

Быйыл 15 апрельден башлап  «Победа»  авиакомпания «Нальчик- Москва» маршрут бла къошакъ рейс ачады. Аны  юсюнден КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну  пресс-службасындан билдиредиле. 

Закийни юйю жангыртыллыкъды

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.
 

Шахарны бети айбат болурча

Жууукъ заманда  «Иги шахар болум къурау» федерал проектни чеклеринде   эм битеуроссей конкурсда хорлагъанлары ючюн берилген грантха  Чегем шахарны бир къауум жеринде - Кяров, Надречная орамлада игилендириу ишле башланырыкъдыла.  Аны чеклеринде район аралы больницаны, бир къауум кёп фатарлы жашау журтну  арбазларына эм Чегем сууну жагъасыны бир кесегине  къараллыкъды.

Хорламгъа итиниулюк таркъаймайды

Чегем шахар энтта да  «Гитче шахарчыкълада бла  элледе иги болум къурау» деген битеуроссей конкурсха  къатышыр муратлыды. 

Жигит жерлешлерибизни эсгергендиле

Кёп болмай Чегемде  Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде жер-жерли власть органланы,  ич ишлени,  билим бериу  учрежденияланы,  предприятияланы, жамауат организацияланы келечилери эм башхала да къатышып  Уллу Ата журт урушда жанларын-къанларын аямай  къазауат этгенлени эсгертмесине гюлле салгъандыла. 
 

Ана тилингде оюмлай билемисе?

Ана тилни халкъла аралы кюнюне  жоралап Нальчикни 1-чи номерли гимназиясында эмда Кенже элни Маданият юйюнде «Оюмунгу ана тилингде айтып ангылат» деген ат бла биринчи шахар эришиу бардырылгъанды. Бу иш биринчи кере бардырылады.

Энди чемпионатха къатышырыкъдыла

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.

«Не ишимде да жашагъан жерибизни, миллет энчиликлерибизни унутмайма»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады. Менда бюгюн Огъары Басхан элде жашагъан Джаппуланы Асланны бла Владленаны юйюрлерини юсюнден айтыргъа сюеме. Жаш ата бла ана юч аламат сабий ёсдюредиле.

Юйюр къураргъа аламат жерле

Къабарты-Малкъар Россейде сюймеклик жолоучулукъланы араларындан бири болгъанды, деп билдиреди Gazeta.ru. Ол бу эсеплеге МТС Travel сервисде къонакъ юйледе отоуланы алгъанланы санына кёре келгенди. Жолоучулукъла сервисни келечилери уа республикада юйюр къурагъанла тойларын къайда этерге боллукъларын, ариу суратла алдырырча жерлени юсюнден айтхандыла.

«Жыр мени дуниямды»

Бюгюннгю ушакъ нёгерим къарачай-малкъар халкъны фахмулу жырчыларындан бири Катчиланы Робертди. Жаш жырчыны чыгъармачылыгъын сюймеген, аны ауазын башхаладан айыра билмеген хазна адам табылыр миллетибизде. 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И