Календарь событий

26 февраля 2024

Киштик оюн неда жандан татлы жокъду

Гошахурайны жангыз жашы барды. Аты да – Мухаммат. Ариу, тынгылы, низамлы жаш. Алайсыз да къалай болсун. Туугъан кюнюнден башлап къатын аллыкъ киши болгъунчунга дери анасы аны кёз жарыгъынча сакълап ёсдюргенди.

 

Къол хунерини жылыуу

Жаш адамларыбыз окъуп, билим алгъанларындан, бирер жерде бет жарыкълы эмда жетишимли ишлегенлеринден сора да, аны бла бирге ариу юйюрле къурап, сабийчиклерин да ата-бабаларыбыздан келген адет-тёрелерибизге тийишлиликде ёсдюрюрге-юйретирге итинселе, айхай да, миллетибиз айный барырына, аны тамблагъы кюню жарыкъ болуруна да ышанабыз. Аллай жаш юйюрлерибизден бириди Огъары Малкъардан Эндрейланы Керимни юйюрю.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

Заманны излеми, огъесе …

Репетиторлагъа асламында медицина факультетге кирирге сюйгенле жюрюгенлери эсимдеди. Арт 15 жылда ол болум тюрленнгенди. Энди къошакъ билим алыр ючюн ата-анала сабийлерин 1 классдан башлап жюрютедиле. Бу болум кёплеге керексиз да кёрюнеди, ачыуландырады.

Жолла мардалагъа келиширча

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре иги кесек иш этилгенди. Бюгюнлюкде аны чеклеринде регион эм  район магъаналы жоллагъа эм кёпюрлеге да   тынгылы ремонт  бардырылады.   

Жаш боксчулада - майдалла

Ставрополь крайны Суворовская станицасында боксдан 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды.

Ата-анала бек ыразыдыла.

Элбрус районну жер-жерли администрациясы, башланнган классланы окъуучуларыны заманында бийик качестволу эм саулукълу аш-азыкъ бла жалчытылыныуларына уллу эс бургъанлай турады.

Сабий саулукъ сакълау лагерьле ачылгъандыла.

Бу кюнледе сабий саулукъ сакълауну инфраструктурасын жангыртыу жаны бла программаны экинчи кезиуюню эсеплерин чыгъарыугъа жораланнган жыйылыу ётгенди.

«Дарман салдыргъанла аурусала да, терк къайтышадыла»

Бу къыш кёплени къыйнады, ауругъанла сау болалмай, бир больничныйден экинчисине кёчюп тургъандыла. Аланы  бир къаууму кеслерин бакъгъандыла, врачлагъа да бармай. Шёндюгю жашауда ол проблемаланы юсюнден врач Къойчуланы Шамил бла ушакъ бардыргъанбыз.