Календарь событий

25 февраля 2024

Хунерликлерин ачыкълагъандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетде «Мистер КБГУ-2024» деген ат бла эришиу бардырылгъанды. Анга уа бу жол жетеулен къатышхандыла. Аны башламчылары уа окъуу юйню жаш тёлю политика эмда юйретиу иш жаны бла управлениясыны келечилери болгъандыла.