Календарь событий

23 февраля 2024

Низамлыгъы, тирилиги бла да айырмалы

Къалабекланы Магомедни жашы Алим сабийлигинден да аскерчиликни сайларыгъын билип, КъМР-ни Жарыкъландырыу эм илму министерствосуну «Х.С. Деппу улу атлы 2-чи номерли кадет школ» орта билим берген махкемеде окъугъанды. Ызы бла Къабарты-Малкъар автомобиль-жол колледжни къызыл дипломгъа бошап, техник усталыкъны алгъанды. Аны бла бирге жаш эркин тутушуу, бокс бла да тири кюрешгенди, музыка школда къыл къобузда согъаргъа да юйреннгенди.

Сайлагъан усталыгъына сокъуранмагъанды

Жашууланы Магометни жашы Илияс Афганистан республикада интернационал борчун толтуруп, анда кёргюзтген батырлыгъы ючюн «За боевые заслуги» майдал бла саугъаланнганды. Анга бютюнда магъаналы эм къыйын ишни толтурургъа тюшгенди – душман къойгъан миналаны табып, аланы жокъ этерге.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы алгъышлауу

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли жамауаты! Сизни Ата журтну къоруулаучусуну кюню бла алгъышлайма!
Бу байрам къыралыбызны аскерини бла флотуну махтаулу тарыхыны белгисиди. Быллай кюнде биз Ата журтубузну къоруулаучуларыны тюрлю-тюрлю тёлюлерин, къанлы къазауатда туугъан жерлери, Ата журтну эркинлиги эмда жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай кюрешгенлени уллу хурмет бла эсгеребиз, аланы жигитликлерине баш урабыз.