Календарь событий

22 февраля 2024

Орам тапландырылгъанды

«Къоркъуусуз эмда  качестволу жолла» деген миллет проектге тийишлиликде  Черек районну Жемтала элини ара орамыны  жолу тап халгъа келтирилгенди.

Миллет ашланы устасы

Чеченланы Бисо редакцияны къонагъы болуп, кесин, ишини юсюнден да кёп хапарлагъанды. Ол ушакъдан  оюмла бла сизни да  шагъырейлендирирге сюебиз.

 

«Катаракта: кёпле оздуруп келедиле»

 Катаракта (кёзлеге ау чабыу) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла. Биз аны башчысы Марат Афаунов бла  ушакъ бардыргъанбыз.

 

Алан итле

Испанияда алано итле (бульдогла) неда алан эгерле бурунладан бери белгилидиле. Алимле айтханнга кёре, бешинчи ёмюрде Аланла Ибериягъа чабыууллукъ этгенлеринде биргелерине келтиргендиле. Аланланы бир къаууму Шимал Африкагъа кетгенлеринден сора, ала иелери бла анда-мында жайылгъандыла.

Къошакъ файда алыргъа онгла бардыла

Эсигиздемиди, «Бриллиантовая рука» кинону жигити Лёликни: «Къуру айлыкъгъа жаша!» - деген къаргъышы? Бюгюнлюкде уа бу сёзле бютюнда магъаналы болгъанча, кёпле бир жерде ишлегенлери бла чекленип  къалмай, къошакъ файда излейдиле. Работа.ру сайт бардыргъан тинтиулеге кёре, россейлилени 43 проценти шёндю экинчи иш излейдиле, 19 проценти уа жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде къошакъ  файда алгъандыла. Алайды да айлыкъгъа жашар онг бармыды, къошакъ файда къайдан чыгъады? Бу статьяда соруулагъа жууапла берирге кюреширикбиз.

Жетишимлени, адет-тёрелерибизни юсюнден да чам халда жазылгъанды

Быйыл газетибиз чыгъып башлагъанлы 100 жыл боллукъду. Изданияны тарыхы байды. Биринчи ол «Къарахалкъ», артда «Ленинчи жол», сора «Социалист Къабарты-Малкъар» деп чыгъып тургъанды.  Кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора «Коммунизмге жол», 1991 жылдан бери уа «Заман» ат бла басмаланады. 1958 жылда изданияны редколлегиясы Басманы кюнюне жоралап къабыргъа газетни да чыгъаргъанды. Аны архивде табып, изданияны юбилей жылында басмалайбыз.

Керти шуёхлукъну унутмагъан парий

...Кюз арты эди. Тереклени сары-къызыл чапыракълары кюнню таякъларындан алтын бояулу жылтырайдыла. «Къарап-къарагъынчы кюз да жетди», - деп, аны болумларына да сейир эте, къоншум Ахматны къабагъына жетдим.