Календарь событий

21 февраля 2024

Ууну юйюнде асырагъанды

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары полициячыла бла бирге ортаазиялы республикаладан бирини инсаныны бузукъчу ишин тыйгъандыла.

Адамлагъа кёл этдирте, ахшы хапарла эшитдире

Абадан тёлюню жашауунда радиону магъанасы уллу болгъанды десем, ётюрюк айтмам. Элледе 70-80-чи жыллада окъуна телевизорла хар юйюрде да жокъ эдиле. Радио уа хар кимде да болгъанды. 

«Малкъар эсиме къалай келип къалгъанын бирде ангылаялмай окъуна къалама»

Алгъаракълада белгилегенибизча, фахмулу жашыбыз, композитор Малкъондуланы Ахматха «Россей Федерацияны Композиторларыны союзуну келечиси» деген ат берилгенди, ол  музыкачыланы халкъла аралы гильдиясына киргенди.  Ахматны алгъышлап, анга бир къауум соруу да бергенбиз.

Таза, ариу сёзю бюгюн да эсибиздеди

Нальчикде  Къулий атлы орамда  онунчу номерли библиотекада белгили къабартылы назмучу Инна Кашежеваны эсгергендиле.  Тюбешиуню библиотеканы таматасы Багова Аминат  Мухамедовна эм аны биргесине ишлегенле хазырлагъандыла.

Болушлукъ ахча аслам боллукъду

2023 жылда Къабарты-Малкъарда онжети жылларына дери  сабийлери болгъан  150 минг ата-анагъа бир жолгъа тёлеу пособияла берилгендиле. Аланы алыр ючюн, ата-ана, сабий да Россей Федерацияны инсанлары болургъа керекдиле.

Жерчиликни айнытыуну къайгъысын кёре

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде эл мюлк илмуланы доктору, профессор Пётр  Лучковха аталып халкъла аралы илму-практика конференция ётгенди.   Анга чакъырылгъан сыйлы къонакъланы санында КъМР-ни эл мюлк министрини орунбасары  да болгъанды.

Сугъарылгъан жерлеге къошулады

Къабарты-Малкъарда«Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» федерал проектге эм «Россейни мелиорация комплексин айнытыу»  ведомстволу программаны хайыры бла эл мюлкге бёлюннген жерлени алты мингинден артыгъында  сугъарылырча мадар этилгенди. Къыйматлы ишни бардырыугъа Басхан районда да аслам эс бурулады.

Малчылыкъда иги ёсюм эсленеди

Шимал-Кавказстатны управлениясындан билдиргенлерине кёре, быйыл  ууакъ малланы бла тууарланы саны иги кесекге кёбейгенди.  Алай бла бюгюнлюкде мюлклени барында да 277,3 минг тууар, ол санда 146,3 ийнек барды. Былтыр бу заман бла  тенглешдиргенде эки къауумда да 1,6 эм 4,7 процент ёсюм эсленеди.  Къойла бла эчкиле да былтырдан   14,3 процентге кёбейгендиле. Юй къанатлыланы юсюнден айтханда да, алгъа кёрюмдюден  10,8 процентге артыкъды. 

Болушлукъ тапханлай турлукъдула

 Биз орта кюн Къашхатауда жолоучулукъда болгъан эдик. Район администрацияда ол кюн кёп сабийле ёсдюрген юйюрлени  белгилей эдиле. Районну жер-жерли администрацияны башчысыны орунбасары Тареза Эфендиева бла Билим бериу  управлениясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Жуболаны Марианна бла да быйыл кёп сабийли юйюрлеге къаллай болушлукъ этиллигини юсюнден оноулаша тургъанларына шагъат болдукъ.

Ашыбызгъа кёре - саулугъубуз да

Геронтодиетология  ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну  артхаракъ созуу бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда  аз-аздан  тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди.

 

Терек бахчалагъа - къаты контроль

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда кесибизде терек бахчачылыкъны айнытыу, аны производство онгларын кючлендириу мадарла этиледиле. Къыралда шёндю жюзге жууукъ питомник ишлейди. Къабарты-Малкъарда уа жыл сайын ала 150 гектаргъа  кенгере  барадыла. Россельхознадзорну Шимал Кавказда бёлюмюню специалистлери аллай мюлкледе зыгытлагъа кёз-къулакъ боладыла,  алада ауруула болмазларына контроль этедиле.