Календарь событий

20 февраля 2024

«Ишиме искусствогъача къарайма»

Таира Пухаеваны  атасы  дюгерлиди,  анасы  уа  таулуду.  Ол  сабийлигинден  бери  Нальчикде  жашайды,  эки  тилни  да  аламат  биледи.  Ариу  къол  ызы  бла  кёплени  сейир этдирген  къызны бюгюнлюкде    уллу салону    барды.  Кийимле  чыгъарады.  Аны  тутхан  ишинде  профессионал  болгъаны  да  баямды. Бюгюн  а  ол  бизни  ушакъ  нёгерибизди.

Школну жангыртыугъа ахча нек тёленеди?

Жылдан-жылгъа ата-аналаны бирча соруула жарсытадыла: школну жангыртыугъа ахча нек тёленеди, дерслеге китапланы ким  сатып алыргъа керекди, вузда общежит кимге бериледи эм башхала. Бу къысха статьяда аладан бирлерине  жууапла берирге кюреширикбиз.

Къалгъаны - битеу сылтау

Школ замандан окъуна Марьямны кёп тенги болгъанды. Нёгер къызлары аны бла заман ётдюрюрге бек сюйгендиле. Туугъан кюнлерине чакъырыргъа да ёч эдиле. Ма аллай жыйылыуланы биринде ол Ислам бла танышады. Къонакъ жаш бла бир мектепде окъугъанлыкъгъа, ол аны эсине окъуна тюшюралмады. Жыл саны бла да жаш андан 6 жылгъа тамата эди.

Жаш тёлюню айныууна къайгъыра

Жангы Битеуроссей биригиуле, къымылдаула да жылдан-жылгъа школ эм башха билим бериу учреждениялада бек магъаналы жерни аладыла. Элбрус муниципал районда хал къалай болгъаныны юсюнден районда Билим бериу управленияны жаш тёлю политика жаны бла специалисти Атмырзаланы Алиса билдиреди:

Абаданланы къайгъыларын эте

2012 жылда «Урушну сабийлери» Битеуроссей жамауат организация къуралгъан эди. Аны баш борчу урушну сабийлерини жашау болумларын игилендириу болгъанды,  1928-1945 жыллада туугъанла къыралны къайсы даражада уруннган къуллукъчулары да алагъа  эс бурурча.

Ауузун тыялмагъан Хасым

Мухтар, жыл саны келген адам, эрттеден бери малчылыкъ бла кюрешеди. Кюн сайын танг аласы жарыгъынчы туруп, юч-тёрт къычырым эл башына барады. Жыйырма-жыйырма беш ийнек сауады. Сютню эсепчиге ётдюреди. Сора мал орунланы тазалайды, гыбыдышлагъа бичен салады.

Окъуучулагъа хайырлы тренинг

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу факультетинде жер сюрген машиналаны тинтиу жаны бла тренинг бардыргъандыла. Анга алимле, окъуучула да къатышхандыла, деп билдиргендиле вуздан.

Кёк отлукъ ючюн тёлемегенледен къаты суралады

Былтыр газ бла жалчытхан «Газпром межрегионгаз Нальчик»  биригиу кёк отлукъ ючюн аслам заманны тёлемей тургъан организацияла  бла энчи иелилеге 2 миллиард бла 804 минг сом чакълы  борчларын жабарча сюдлеге  36838 иск бергенди.