Календарь событий

19 февраля 2024

Юлгюлю юйюр

Къашхатаучула Локьяланы Тахирни бла Ариужанны юйюрлери озгъан жыл «Жылны юйюрю-2023» деген Битеуроссей конкурсда Черек районну «Алтын юйюр» деген номинациясында регион даражада кёргюзтгенди. Ала 41 жыл мындан артха къадарларын бир этгенден сора, юйюрлеринде юч сабий тууады. Бюгюнлюкде ала 7 туудукъну аппасы бла аммасыдыла. 

«Тауча сёлешген юйюр тёрелерибизден бириди»

Ана тилин сюйген, анда эркин сёлешген бюгюннгю кюнюбюзде байлыкъды. «Мен тилибизни бек сюеме», - дейди Тырныаууз шахарны Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейини 9-чу классын былтыр жетишимли бошагъан Аппайланы Алина. Мен анга толу ийнанама. Алина окъуп башлагъанлы классдан тышында бардырылгъан ишлеге тири къатышханды. Аланы кёп кере ана тилде ётдюргенди. Устазла Алинаны гитчелигинден окъуна хунерин эслеп, бек сюйгендиле. Ариу къылыкълы къызчыкъ абаданны кёзюне ийменмей къарамагъанды. 

Къутхарыучула хунерликлерин кёргюзтедиле

Бу кюнледе Нальчикде жолда РФ-ни МЧС-ини «Автомобиль транспортда аварияланы кетериу жаны бла бек иги къутхарыучу къауум -2024» деген битеуроссей эришиуню регион  кезиую ётгенди. 

Спортну айнытыугъа – баш магъана

«Единая Россия» Спорт министерство бла бирге «Россейни кючю» битеуроссей къыш марафонну башлагъанды. Аны чеклеринде фестивальла, конкурсла, ачыкъ жараула, белгили спортчула бла дерсле къураллыкъдыла. Бу жумушла 17 мартха дери бардырыллыкъдыла.

Картофдан танг кесек жыйылгъанды

Шимал-Кавказстатны эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъарда былтыр мюлклени барында да картофдан 154,6 минг тонна жыйылгъанды. Ол буруннгу жылдан 101,8 процентге кёпдю.

Солугъанлагъа тынчлыкъгъа – «жол карта»

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерине кёре,  правительство туризмни айнытыу бла байламлы «жол картагъа» тюрлениуле кийирирге оноу этгенди. Анда 15 пункт барды, аланы хар бирине кёре норматив актла жарашдырыладыла.

Деменгили эсгертме - тауланы къалаууру

Кёнделеннге бурулгъан жерге жете баргъанлай, юсюнде жамычысы бла эр кишини эсгертмесин узакъдан окъуна кёрюрге боллукъду. Халкъда анга «Сагъышлы таулу» дейдиле. Кертиси бла да, эсгертмеге жууугъуракъ келип къарасанг, аны бетинде терен сагъышны, мудахлыкъны эслерге боллукъду. Аны адам ишлеп, алайгъа кеси орнатхан сунмазса. Ол алайгъа асыры тап келишгенден, табийгъатны кесинден чыкъгъаннга ушайды.

Ленинчи окъуу шахарчыкъ

Къабарты-Малкъар автоном областьны башчылары, 1923 жылны ахырында, миллет кадрла хазырлауну къайгъысын этип, Нальчикде билим бериу учреждение къураргъа оноулашадыла. Кёпге созмай, шахарда «Ленинчи окъуу шахарчыкъ» деген билим бериу комбинат ачылады. 1924 жылда 14 февральда Къабарты-Малкъар Облисполкомну оноуу бла аны школланы санына къошадыла.

Танг кесек абонентге чек салыннганды

Быйыл «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиу  аслам заманны тёлемей тургъан 253 абонентге токну хайырланмазча  чек салгъанды.  Ол кезиуде  аланы 1,1 миллион сом берликлери бар эди.

«Быллай бийик даражагъа ким келишгенин бла къалгъанын билирге керекбиз»

Россейни Ара айырыу комиссиясыны (ЦИК) башчысы Элла Памфилова билдиргенича, президентни сайлау бюллетеньледе тёрт кандидат боллукъду: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ),  Владислав Даванков («Новые люди») эм бюгюннгю башчы Владимир Путин. Комиссияны бу оноууну юсюнден оюмларын республиканы Айырыу штабыны келечилери билдиргендиле, аланы юслеринден Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны пресс-службасы жазады.

 

«Жюреклери ауругъанлагъа энчи физкультура хайырлы болады» ауруп башлагъанын къалай билирге боллукъду?

Кёплени жыл санлары жетсе, жюреклери ауруп башлайды. Аны биринчи ышанлары къаллайладыла, неге эс бурургъа керекди? Аны юсюнден врач – кардиолог  Жарашууланы Фатима бла ушакъ этгенбиз.