Календарь событий

18 февраля 2024

Усталаны чыгъаргъан гюрбежи

Октябрь революциядан сора, бирси миллетленича, къыралда тау халкъланы жарыкъландырыу, аланы къолайларын ёсдюрюу, эл мюлклени къурау эм айнытыу баш борчха саналгъанды. Ол ишни толтурур ючюн билимли адамла, жашауну не жанында да, ол санда билим бериуде, эл мюлкде, промышленностьда да, ишлерин билген устала керек болгъандыла. Ма ол излем бла бизни республикада 1922 жылда – совпартшкола, 1923 жылда – педагогика техникум, 1923–1924 жыллада – тёрт эл мюлк школ, 1924 жылда – Ленинчи окъуу шахарчыкъ (ЛУГ), 1931 жылда – ары кирген рабфак, 1932 жылда – педагогика институт, 1934 жылда Устаз институт ачылгъандыла. Бек уллу жетишимле билим бериуде этилгендиле.

Миллет энчилигибизни сакъларгъа не зат чырмайды

Тынчлыкъны багъасы
Хар инсан да бу дуниягъа биринчи атламларын юйюрде этеди. Къанатлыча, сабий да уясында не кёрсе, учханында да аны этеди. Шёндюгю жашау, 15-20 жыл мындан алгъа заман бла тенглешдиргенде окъуна, иги да тюрленнгенди: аны бла бирге уа адамланы халлери, излемлери, сабийни ёсдюрюу амалла да.