Календарь событий

14 февраля 2024

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы

«Азыкъны татыуу къаллай болгъанын аны ийисинден окъуна ангылайма»

Адам бир усталыкъгъа кёлю бла берилип, аны хайыры бла бийик жетишимлеге жетсе, ол керти насыпды. Россейни, Къазахстанны, Белоруссияны Миллет гильдияларыны шеф поварларыны бла Россейни Кулинар ассоциациясыны келечиси, «Русский шеф» дегенни резиденти Чеченланы Бисо аллай инсанларыбыздан бириди. Ол жангызда Россейде угъай, Италияда, Тюркде, Египетде, Къазахстанда да белгили поварды.

«Хар жыл санны кесини излемлери бардыла»

Психологланы оюмларына кёре, сабийни мектепге бериуню эм тюз кезиую 7 жылы толгъандан сорады. Бу оюмгъа келир ючюн, алимле кёп жылланы ичинде тинтиуле бардыргъандыла. Ала тохташдыргъаннга кёре, 6-жыллыкъланы асламысы хазыр тюйюлдюле быллай магъаналы атламгъа. Аны себепли, сабийни школгъа берирден алгъа, аны психологланы комиссияларындан ётдюрюу бек магъаналыды. Аны юсюнденди педагогика илмуланы кандидаты, Тырныаууз шахарны В.Г. Кузнецов атлы 6-чы номерли орта школуну педагог-психологу Тилланы Ханий бла ушагъыбыз.

Ариу журтларыбыз – ариу эсгериуледе

Алгъын жылладагъы суратлада тюрлю-тюрлю къадарлары болгъан адамла, элле, жангы орамла – жангы жашау. «Мен, жыл саным сексенден атлагъан эр киши, бюгюннгю хапарымда аллай суратлагъа кёп кере эс бурлукъма. Алагъа эс бура уа: «Эй а, таланнган, къалай аламатды жашагъан жерибизни тарыхын билген!» - деп да айтырыкъбыз», - деп жазгъанды 2011 жылда Яникой элни тарыхыны кезиуюн ызларгъа сюйген Геннадий Коммодов. 

Кадастр инженерни къалай сайларгъа боллукъду

Кадастр ишлени платформасында кадастр инженерни сайларгъа (ЭПКР) боллукъду, бу жумушну Росреестрни сайтында инсанны энчи кабинетинде неда къырал жумушланы бир порталында тамамларгъа жарарыкъды.

Инсанланы саулукълары, тынчлыкълары да сакъланырыкъдыла

Жылны аллындан бери бир ненча магъаналы закон сюзюлюп, тюрлю-тюрлю окъулуулада къабыл кёрюлгендиле. Аладан бирлери бла бу къысха статьяда шагъырей этебиз.

Къышда алыннган кондиционер жайда жарар

Жайда кондиционер алыргъа умут этип, тюкеннге кирсенг, багъалары элгендиреди. Бусагъатда сайлагъан тынчыракъды. Болсада, былайда бир соруу барды: къызыугъа тёзгенликге не болады, ол бизни саулугъубузгъа хата келтиремиди? Аны юсюнден врач Жарашыуланы Лиза бла ушакъ этгенбиз

 

Танг кесек проект кёргюзтюлгенди

Кёп болмай Россейде илмуну кюнюне  жоралап  Къабарты-Малкъар къырал университетде  Шимал-Кавказны жаш алимлерини проектлерини онсегизинчи  кёрмючю болгъанды.