Календарь событий

13 февраля 2024

Фатарны къаллай кезиуледе алыргъа жарамайды?

Законодательствону билмеу жашау журтну сатып алгъанда чурумлагъа келтирирге боллукъду. Бу ишде жангылыч этмезча Россейни Кадастр палатасыны Къабарты-Малкъарда бёлюмню эсгертиуле этиуню дурус кёргенди. Бек алгъа уа – фатарны неда юйню алырдан алгъа сатыучуну быллай операцияла этерге эркинлиги болгъанын бла къалгъанын тохташдырыргъа. Сатыу-алыу келишимни тауусханда ишеклик туудургъан битеу шартлагъа уллу эс бурургъа керекди. Бу ишни тамамларгъа жарамагъан къауумгъа акъылбалыкъ болмагъанла бла психикалары ауругъанла киредиле.

Аны сюймеклиги ёмюрлюк эди

Жыйырманчы ёмюрню биринчи жарымында Думалада Жабелланы Жумарукъ деп ариулугъу, этими да болгъан тиширыу жашагъанды. Аны юсюнден кёп таурухла жюрюйдюле.

Ёз тутаргъа себеплик этген женгил ашарыкъла

Тюкенде сатылып алыннган ашарыкъладан эсе, юйде хазырланнган аш-азыкъла татыулу болгъанлары хакъды. Артыкъда ала къышда татыулу кёрюнюучюдюле. Аны бла байламлы хант къангаларыбызгъа салыучу ашарыкъланы къалай хазырларгъа боллугъуну юсюнден Интернетден алынып жарашдырылгъан билдириулени басмалайбыз.

Сакъаллы къуш

Къушланы кёп тюрлюлери барды. Болсада аланы арасында сакъаллы къуш кесини энчи жерин алады. Ол кёбюсюнде  тау бийикледе,  ауузлада,   этекледе  эм талалада  кечинеди. Кийик  жаныуарланы бирде хайыуанланы  мыллыкларын  ашайды.

Гитче хатадан уллу палахха тюшмегиз

Полицияны келечисине улутха берирге умут этген уголовный жууапха тартылады.    Административ тазирден къутулургъа кюрешген полициячыгъа ахча береме деп, андан да уллу палахха тюшерге боллукъду.

Аны хорламлары бизни ёхтемлендиргенлей тургъандыла

Адамны юсюнден айтыр сёзюбюзню кезиуюнде айтмай, артдан ачыу этебиз. Бу материалны автору Махийланы Азиза Жаболаны Адылыны юсюнден жаза туруп, миллетибизни Долинскде мемориал музейде болгъан документле бла да хайырланнганды.

 

Жашау а жомакъдан узакъды

Бир жол редакциягъа бир тиширыу келеди, анга  отуз беш жыл бола эди, аладан жетисин ол анасын излеп тургъанды. Жыйырма сегиз жылына дери  ол атасына-анасына аны ёсдюрген адамланырына санап  сунуп жашагъанды. Ала ёлгенден сора юйде бир жол бош затдан сёз чыкъгъанды.