Календарь событий

11 февраля 2024

Тутмакъла эселе да, эркинликлери, излемлери сакъланадыла

РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдуруу къурамыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Александр Демидов журналистле бла тюбешгенди. Жыйылыуда сёз 2023 жылда тамамланнган  жумушланы бла быйылгъа салыннган борчланы юслеринден баргъанды.

«Бу жолоучулугъум эсимде ёмюрлеге сакъланырыкъды»

Белгилисича, кёп болмай Москвада «Биринчилени атламлары» деген сабий эм жаш тёлю битеуроссей жамауат-къырал къымылдауну II съезди бардырылгъанды. Анга къыралыбызны 89 субъектинден 1 минг 300 жаш адам къатышханды. Къабарты-Малкъарны келечилери ары къымылдауну регион бёлюмюню таматасы Аслан Шипшевни башчылыгъында 15 адам болуп баргъандыла. Аланы араларында 4 таулу сабий болгъанды:  нальчикчиле Бёзюланы Лейля бла Жамиля, Чегемден Жаболаны Диана эм Псычох элден Жантууланы Ислам.