Календарь событий

10 февраля 2024

«Адамла къыйынымы хайырынт кёрселе, ыразы болама»

Шаханланы Сафарны къызы Фариза халкъыбызны фахмулу къызларындан бириди. Ол эрттеден бери тигиу бла кюрешеди, бюгюнлюкде аны усталыгъын республикада кёпле биледиле, къол ызын жаратадыла. Ол тюрлю-тюрлю фестивальлада, кёргюзтюуледе алчы жерлеге тийишли болгъанлай турады, аны аламат милет оюуларын  бла кийимлерин «Алтын къол» фестивальда да кёре турургъа онг барды. Ресторанлада, больницада ишлегенле, аны къол ызына бюсюреп, кеслерине энчи ишчи кийимле тикдиредиле. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Жолла мардалагъа келиширча

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре, иги кесек жол мардалагъа келиширча болгъанды, аны бла байламлы республика къыралда алчы регионланы санына киргенди.  Ишни жетишимли бардыргъаны федерал даражада да белгиленнгенди.

Узакъ жерледе да сый-намысха тийишли болгъанды

Тёбен Чегемден Гочияланы Ибрагим элде школну бошап, шофёр усталыкъ алгъандан сора, аскерге барып, инсан борчун толтуруп къайтады. Андан сора туугъан элинден кенгде узакъ кюнчыгъышха ишлерге кетеди. Мындан ары онеки минг километр барды. Москвадан ары самолёт сегиз сагъат учады.

 

Окъуучулагъа болушлукъгъа

Онбиринчи классланы жыйырма тёрт мингден артыкъ окъуучулары Россейни мектеплеринде эсеп кёлден жазма, 644-сю уа эсеп эсден жазма жазгъандыла. Херсон областьдан къалгъан битеу регионла къатышхандыла бу жууаплы жумушха.

Къоншунг аман эсе…

Бир жол тыш къыралгъа солургъа барама. Анда эрттегили танышыма тюбегенимде, нечик тарды бу дуния, деп келеди кёлюме. Жарсыугъа, солугъан кюнле бек терк озадыла. Кетер заманыбыз да жетди. Танышым да бизни бла тебиреди артха.

«Башха жерде ишлерге умут этмегенме»

Бийчеккуланы Жаннета «Заманда» корректор болуп ишлегенли 20 жылдан атлагъанды. Хар материалгъа тынгылы къарай, халатланы тюзете, газетибиз окъуучугъа ариу кёрюнюрюне къайгъырады. Жууаплылыгъы, терен билими, айтхан сёзюне кертичилиги ючюн нёгерлерини араларында намысы да жюрюйдю, Къабарты-Малкъарны Маданият министерствосуну сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды.

«Окъуучуларым жетишимли, хар не жаны бла да айныгъан инсанла болур ючюн, кючюмю аярыкъ тюйюлме»

Былтыр республикабызда биринчи кере «Къабарты-Малкъарны ёхтемлиги» деген ат бла эришиу бардырылгъанды. Аны Жаш тёлюню ассоциациясы Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону болушлугъу бла регионну эм къыралны айныууна къошумчулукъ этген жаш адамланы ачыкълау эм алагъа себеплик этиу мурат бла къурагъанды.

«Сезимлерибиз, насыбыбызгъа ийнаныуубуз иммунитетни тутурукъларыдыла»

Жарсыугъа, ковидден сора кёпле къарыусуз болгъандыла, ишлерине къыйналып жюрюйдюле, кесеклеге окъуна хорлатып башлайдыла. Бизни саныбызны – чархыбызны  таплай тутаргъа не зат болушханыны юсюнден врач Къойчуланы Шамил  бла ушакъ этгенбиз.

 

Тюрлениулеге, салыннган чеклеге да кеслерин жарашдырып

Къабарты-Малкъарда Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченныйде Жамауат советни жыйылыуунда бизнес-омбудсменни былтыргъы ишини эсеплерини эмда быйылгъа белгиленнген борчларыны юсюнден сёлешгендиле. Анга республиканы законла чыгъарыучу, толтуруучу власть органларыны келечилери, предпринимательле да къатышхандыла, деп билдиргендиле Уполномоченныйни аппаратындан.

Битеукомандалы эсепде - биринчиле

«Россей – спортну  къыралы» чакъырыу бла Саратовда каратени арашидо тюрлюсюнден «Федерацияны кубогу» деген ат бла эришиу къуралгъанды. Анга 200-ден аслам спортчу къатышханды, ол санда 19-лан Къабарты-Малкъардан.