Календарь событий

09 февраля 2024

Жашауну тутуругъу

Малкъар халкъны маданият хазнасыны эмда белгили адамларыны юсюнден жазаргъа Зокаланы Зейтун кёп къыйын салгъанды.    Сайтыбызда аны унутула баргъан адетлерибиз бла байламлы материалын басмалайбыз.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

№ 17-ПП                                             5 февраля 2024 г.

г. Нальчик

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Юй ишлерге къырал болушурукъду

Юй сюеген не заманда да учуз болмагъанды. Къолундан келсе, адам аны талай айны ичинде ишлеп чыгъаргъа боллукъду. Алай кёпледе уа ол бир ненча жылны алады. Аны ишин теркирек этерча ипотека ахча алыргъа боллукъду. Алай юйюрню жашау болуму доюн тюйюл эсе уа, къыралдан къайтарылмазлыкъ субсидия алыргъа онг барды; ол къоранчланы ючден экисин жабаргъа боллукъду. Ахча кимге эмда къалай бериледи – аны юсюнденди объясняем.рф порталда айтхандыла.

Уруннган инсанланы сейирлерин къоруулай

Кёп болмай СКФО-да къырал урунуу инспекцияланы башчыларыны кенгеши Нальчикде ётгенди. Жыйылыуда Къабарты-Малкъарда эмда саулай Шимал Кавказда предприятиялада ишчилени хакъларын тёлемей борч этип турууну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Суусапха, саулукъгъа да себеплик

 Жети жыл мындан алгъа Бабугентде Аттасауланы Ахматны жашы Тахирни башламчылыгъы бла «Къара-Суу» табийгъат заказникни жеринде суула къуйгъан завод ачылгъанды. Энди «Живая вода» атлы биригиуню BabugenT сатыу белгиси бла чыгъарылгъан гара сууларыны юслеринден хапар кенгнге жайылгъанды. Сууну чыкъгъан жери Бызынгы къабыргъаны Мижирги чыранындан башланады.

 

Туугъан жер – ол адамны насып къадарыды

 

Жерине кёре жиляны, деген нарт сёзде айтылгъаныча, къайсы адабиятда да бу ангыламланы суратланнганы да табийгъатха, жамауатха, адамгъа кёре болады. Тема сейир кёрюннгени бла бирге кенгди, къыйынды. Аны терен тинтирге уллу илму ишле керекдиле. Бу кюнледе бир ненча художестволу чыгъарманы къайтарып окъугъаным себепли, тема бла байламлы къауум тизгин жазаргъа кёлленнгенме, жазыучуланы бу жаны бла кёз къарамларына, суратлау амалларына да эс бурургъа излей.

Бек уллу насып, игилик да - сабийди

Юйюр адамны тутуругъуду, къоруууду, насыбыды. Алай сабийлени юслеринден айтханда, ала насыплы болур ючюн, аталары – аналары жууаплы болургъа керекдиле. Боламыды аллай зат: сабий барды, документлери уа жокъду?  Болады. Шёндюгю дунияда кёп ата-анала  «жууаплылыкъ» дегенни билирге сюймейдиле. Юйюр жашау а бек алгъа  ол сезимле бла байламлыды.