Календарь событий

08 февраля 2024

Предпринимательлени саны ёсгенди

«Гитче эмда орта предпринимательство, сора энчи предпринимательство башламчылыкъгъа себеплик этиу» миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда аллай предпринимательлеге къырал былтыр 200,8 миллион сом бла болушханды. Ахча кеслери иш къурап къармашханлагъа, энчи ишлеп башлагъан предпринимательлеге, социал предпринимательлеге консультация эмда билим жумушлагъа, микрозаймлагъа эмда поручительстволагъа,

Жолгъа жайылгъан малла ючюн жууаплылыкъ кимдеди?

Жылдан-жылгъа бизни республикада атланы сюйгенле аслам болуп барадыла. Аны ючюн аланы  кёп жаядыла, башха жерледен багъалы къумалыланы да келтиредиле. Сёзсюз, ол иги ишди, адамны саулугъуна хайырлы спортду. Алай аны башха жаны да барды, бюгюнлюкде ала жолоучуланы абызыратадыла – жолда кёп малла, бютюнда атла жайылгъандыла.

Басханчы батыр

Жыйырманчы ёмюр къайгъысы, къазауаты бла башланнган эди. 1904 жылда кюнчыгъышда Япония бла уруш ачылады. Туугъан эллеринден минг километрле узакълыкъда бардырылгъан эсе да, къауум таулу жашха да тюшген эди аны сермешлерине къатышыргъа.

Сансызлыкъны хатасындан ачымазча

Тири солууну сюйгенле къышны бегирек сакълайдыла, къар жаугъанлай, кёп курортла ачыладыла.  Минги тау да къыш солууну эм белгили араларындан бириди. Элбрусда лыжа жолланы узунлукълары 16 километрден асламдыла. Болсада таулада къышда солууну къоркъуусузлукъ бла байламлы кесини энчиликлери да барды. Аны ючюн Россейни МЧС-ини регионда бёлюмю туристлеге жорукъланы эсгертирге излейди.
 

Мектеплени араларында эм игиле ачыкъланнгандыла

«Нальчик» спорт арада гитче футболдан мектеплени араларында республикалы эришиу бардырылгъанды, анга 2006-2012 жыллада туугъан спортчуладан къуралгъан командала къатышхандыла.

Патриот сезимлерин кючлер акъылда

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни окъуп бошагъан, Донбассда  энчи аскер операциягъа къатышхан Черим Биев социал-гуманитар институтну тарых бёлюмюню биринчи курсунду окъуучулары  бла тюбешгенди. 

Электропечьлени хайырланнганда хата чыкъмазча

Къышда отоуланы жылытыр ючюн, кёпле электропечьлени хайырланадыла. Алай аланы токга салгъанда талай жорукъну билирге тийишлиди, нек дегенде ансыз къыйын болум чыгъаргъа боллукъду. Аны бла байламлы Россейни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясы эсгертиуле этеди.

Гара сууланы дарманлыкъларын, тюрлюлюклерин ачыкълагъан ишле

Бюгюнлюкде Кавказ дарман суула битеудуния магъанасы болгъан къурортха санала эселе, ол ишде Александр Огильвини къыйыны уллуду. Ол Бештау шахарда бюгюн да ишлеп тургъан Курортология илму-излем къырал институтуну (алгъын Бальнеология институт) биринчи директору эди.

Жётел: ол аурууну ышанымыды, огъесе?..

 

Жётел: врачха ашыгъыргъа керекмиди? Огъесе юйде бал, наныкъ эм башха халкъ амалла болушурукъмудула? Аны юсюнден биз  Чегемде поликлиникада врач Мокъаланы Лейля бла ушакъ этгенбиз.