Календарь событий

07 февраля 2024

Аурууларын унутдургъан доктор

Нальчикде Кешоков орамда биринчи номерли поликлиникада ишлейди Бёзюланы Асхатны къызы Лариса. Ол врач-терапевтди.

Кеслерине табийгъатны хайырлана бакъгъандыла

Бюгюнлюкде аппаларыбызны бла аммаларыбызны тёлюсюн эсгере, ала бизден эсе саулукълуракъ болгъандыла деп айталлыкъбыз. Тауларыбызда жомакълы, сейир табийгъатны ичинде жашай, буруннгулу таулула аны аслам хайырланнгандыла. Анга ма бу шартла да шагъатлыкъ этедиле.  

Кёрюмдюле къууандырадыла

КъМР-ни Эл мюлк министерствосу былтыр «Гитче эм орта предпринимательствону  акселерациясы»  регион эм  «Гитче эм орта предпринимательство бла  кеслери бир тюрлю иш  башлагъанлагъа болушлукъ тапдырыу» миллет проектлени бардырыргъа  95 миллион сом бёлгенди. Ол буруннгу жыл бла тенглешдиргенле. 30 процентге кёпдю. 

АНАМ, НЕК ЭТДИНГ АЛАЙ…

Тюзюн айтсам, Асиятны сёзюн тышына чыгъарыр акъылда тюйюл эдим. Тенг къызынгы хапарын элге жайгъан иги тюйюлдю. Иги тюйюлдю угъай, айыплы ишди. Бу хапарны не ючюн жазгъанымы себебин былайды деп айталлыкъ тюйюлме: Асиятны анасына ачыу эргеми, огъесе Асхатны аллында сёзюне табылмагъанда Асиятны бир тюрлю терслиги болмагъанын ачыкълар ючюнмю? Билмейме. Алай тенг къызым ёмюрден ахыргъа харам этип къоярыкъ эсе да, хапарны айтмай а болмайма.

Байламлыкъланы кючлер муратлыдыла

Къабарты-Малкъарны экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис «Почта Банкны» Шимал Кавказда бёлюмюню башчысы Анатолий Лопырин эмда республикада бёлюмюню таматасы Резуан Мамбетов бла тюбешгенди. Ала бу финанс учрежденияны былтыргъы ишини эсеплерини эмда мындан арысында жюрютюллюк байламлыкъланы юсюнден сёлешгендиле, деп билдиргендиле министерствону пресс-службасындан.

Татлы сууланы мардагъа кёре хайырланыу игиди

Кофени кёпле пломбир бла ичедиле. Аны айтханым: хар кюнден ансыз болмайдыла. Аны бла бирге сабийлени асламысы лиманадны суу  орунуна хайырланыргъа юйреннгендиле. Алай пломбир, лимонад да саулукъгъа игимидиле? Аланы ол биз сюйген татыулары консервантладан къуралмаймыдыла?  Аны юсюнден врач Жанатайланы Людмила бла ушакъ этгенбиз.

 

Къыралда болумну не жаны бла да игилендирирге себеп болгъанды

«Единая Россияны» халкъ программасында белгиленнген жумушла  96 процентге толтурулгъандыла. Аны эсеплерин  къыралны башчысына кёргюзтюрюкдюле.   

Тереклени бла юлкюлени бутакъларын кесиу

Быйыл Къабарты-Малкъарны тийресинде къыш хазна сууукъ болмагъанды, къар да артыкъ жаууп къыйнамагъанды. Аны себепли тереклеге эмда юлкюлеге хата жетмегенди. Тергеулеге кёре,  кюнню халы былай сау февральны турлукъду, аны ючюн бутакъланы кесип къысхартыргъа да себеплик этерикди.