Календарь событий

06 февраля 2024

Баш жоругъу – тутхучлулукъ бла сабырлыкъ

«Заман» халкъыбызгъа къуллукъ этип, аны жумушларын толтуруп, биринчи хапарчысы болуп келгенли 100 жыл болады. Ол кезиуню ичинде къыралыбызны, республикабызны жашауларында да кёп тюрлю ишле, уллу тюрлениуле болгъандыла, алай газетибиз кесини намысын тас этмегенди эмда хар заманда да тюзлюкню жолундан таймазгъа кюрешгенди. Тутхучлулукъ бла сабырлыкъ аны баш жоругъуду.

 

Тютюнню мардасыз ичиу къан тамырланы бузады

Врачла ол ауруугъа «жалгъан затланы хатасындан чыкъгъан ауруу» дейдиле. Адамла уа анга «тютюнчюню бутлары», деп айтадыла. Ол аурууну жаратхан баш сылтауладан бири уа - тютюнлеге табыныуду.

Тырныауузчула майдалла бла къайтхандыла

Бу кюнледе Ставрополь крайны Александровское элинде Александровский округну каратени  WKF тюрлюсюнден ачыкъ биринчилиги ётгенди. Бу турнирге къатышыргъа Ставрополь крайны шахарларындан эм Къабарты-Малкъардан 200 спортчу къатышхандыла.

Къонакъланы сейирлерин къозгъагъандыла

Къабарты -Малкъар къырал заповедник жангы жылда ишин Ата журтубузну ара шахарында Москвада ВДНХ-да «Россей» деген кермючге къатышыудан башлагъанды. Къуру Россейде угъай, саулай Европада да, бийик тау заповедник бизни республикадан сора бир жерде да жокъду.

Поэтни аты бюгюн да эсдеди

- Аллай уланы болгъан халкъ насыплыды. Къабарты-Малкъар - аламат, жомакълы жерледен бириди. Анда ариу эм фахмулу адамла жашайдыла. Аланы бай маданиятлары бла адабиятлары барды. Бу республикада жашагъан эки миллетни ахшы келечилерине уа мен айтхылыкъ шайырла Къулийланы Къайсынны бла Алим Кешоковну санайма. Ала Минги тауну эки тёппесича деменгилидиле, деп толу айталлыкъма. Бизни закий поэтибиз Расул Гамзатов да ала бла шуёхлукъ жюрютюп тургъан эди, - деп жазады кесини эсгериулеринде, белгили политик Рамазан Абдулатипов.

Президентни ышаннгылы адамы

Бизни жерлешибиз, Быйсыланы Темиржанны  республикада, андан тышында да кёпле таныйдыла. Ол  Украинада энчи аскер операция башланнганлы, волонтёр болуп, анда къуллукъ этген жерлешлерибизге, башха  аскерчилеге да  мындан абериле элтип, кёп кере баргъанды. Энди уа жамауат ишге тири къатышхан таулу жаш Россейни Президенти Владимир Путинни  айырыулада ышаннгылы адамы да болгъанды.

Сакъ болургъа юйретгендиле, жууаплылыкъны ангылатхандыла,

Черек районну школларыны окъуучулары эм аланы ата-аналары бла тюбешиуле къуралгъандыла. Право низамны сакълаучулары алагъа экстремизмни бла терроризмни къужурлукъларын ангылатхандыла.

Хасаниячыла - алчыла

Бу кюнледе КъМКъУ-да информатикадан бла информацияны къоруулау жаны бла «INFO-2023» республикалы олимпиадада хорлагъан школчуланы къууанчлы халда белгилегендиле.

«Тазалыкъ – саулукъну мурдоруду»

Бир-бирде сууда окъуна вирус болургъа болады. Аладан бири ротавирусду. Аны юсюнден  биз инфекционист Жанна Бербекова бла ушакъ этгенбиз.

 

Байламлыкъланы кючлер муратлыдыла

РФ-ни Аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдуруу жаны бла  федерал службасыны КъМР-де Управлениясы республиканы Жарыкъландырыу эм илму министерствосу бла байламлыкъланы кючлейди. 

Бийик жетишимлеге итине

Элбрус районну олимпиада резервли школуну каратеден бёлюмюню спортчусу Керим Алихаджиевге эришиуледе болдургъан бийик жетишимлери ючюн «Россейни спортуну устасы» деген ат берилгенди.  

Чекчи жерлеге киргенде – энчи жорукъ

Былтыр октябрьда республиканы чеклеринде тюрлениуле болгъандыла, аланы санындан ариу табийгъат жерлени талайы кетерилгендиле. Болсада, Россейни бла Гюржюню чеклерине жууукълашханда, ала Баш Кавказ хребетни тёппелери бла ётедиле, алайда барыргъа эркинлик берген къагъытла, инсанны ким болгъанына шагъатлыкъ этген документ да изленирикдиле, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.