Календарь событий

05 февраля 2024

«Адам иги жашаса, кёп заманны жашлай турады»

Алтмышжыллыкъланы къырал пенсиягъа ашырады, адамла да уллайгъаннгача къарайдыла. Алаймыды кертиси бла да? Огъесе?.. Аны юсюнден биз психолог Муртазланы Фаризат бла ушакъ этгенбиз.

 

Къол усталаны чыгъармаларына сейир этгендиле

Россейни Аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдуруу жаны бла  федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны производство бёлюмю Нальчикде Абхазия майданда сатыу-алыу ярмаркагъа къатышады. Ары  жууапха тартылгъанланы урунуугъа сингдириу ара  чыгъаргъан товарла келтирилгендиле, ол санда кийимле, мебель, темирден затла, аш-суу да.

Магъаналы эришиуле

Бу кюнледе Элбрус районну сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытыу Мокъаланы Магомет атлы арасында «Техноградха жолоучулукъ» деген конкурсну кезиулую байрамы ётгенди. Анга, тёредеча, бери жюрюген окъуучуланы ата-аналары, Тырныаууз шахарны билим бериу учрежденияларыны устазлары да къатышхандыла.

Республикабызны иги билгенлеге – саулукъларын кючлерча саугъала

Газетде дайым билдире тургъаныбызча, Москвада ВДНХ-да къыралыбызны субъектлерини тарыхлары, маданиятлары, жашаулары бла шагъырейлендирген уллу кёрмюч барады. 

 

От ёчюлтюу гидрантланы талайында – бузукълукъла

Россейни МЧС-ни регионда Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, озгъан жылны ахырында от тюшгенде хайырланылгъан эшикдеги суу быргъыланы халларына къаралгъанды. Бу ишге ведомствону бёлюмлерини, жер-жерли самоуправление  органланы, суу быргъыланы тап халда тутаргъа жууаплы организацияланы келечилери къатышхандыла.

Дарманланы хакъсыз кимге бередиле?

Бу жаны бла эки льгота барды: дарманланы хакъсыз бериу эмда эки кереге учуз этип сатыу. Аланы хакъ тёлемей кимле алыргъа боллукъларыны юсюнден (толу тизмеси) РФ-ни Правительствосуну 1994 жылда 30 июльдан 890 номерли бегиминде жазылады. Анда тюрлю-тюрлю жашау болумлагъа тюшгенлени эмда бир-бир аурууладан къыйналгъанланы юслеринден айтылады. 

Табийгъат анга фахму, огъурлулукъ да берген эди

Бу суратдан кёзюнгю алмай, анга къарап турлугъунг келеди. Бетлеринден нюр жарыкълыкъ тёгюле тургъан адамла. Кеслери да бир бирге бир бек ушайдыла, эгеч бла къарындаш окъуна сунарса аланы.

Жётелни хорларгъа жарагъан амалла

Къышда  адам жётелден онгсуз болуп кёп къыйналыучуду, аны кёргенле асламысында былай сунадыла, сууукъ ичине кирип, аны хатасындан  ауруй кёреме.