Календарь событий

04 февраля 2024

«Кёлюнг толмай тынгылаяллыкъ тюйюл эдинг»

Нальчикде Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну маданият эмда искусствола колледжинде кишиликни дерси бардырылгъанды. Ол  Ленинград фашист ууучлаучуланы къуршоуундан эркин этгенли 80-жыллыгъына жораланнганды. Аны  Къабарты-Малкъарда «Патриот» жамауат биригиу  къурагъанды.

«Къадар къачан да мени тепсеулеге къайтаргъанлай тургъанды»

2023 жылны ахыр кюнлеринде республикабызны маданият жашауунда къууанчлы иш болгъанды - Дагъыстанны ара шахары Махачкъалада халкъла аралы конкурсда Кёнделенни «Тауланы жарыгъы» къаууму лауреатланы биринчи эм экинчи даражалы дипломларын, Гран-прини да алып къайтханды.