Календарь событий

04 декабря 2023

Малкъар суратчыла

Санатны бу тюрлюсю бизде айнып барады. Баям, аны тарыхы закий скульптор, Россейни, КъМР-ни да сыйлы художниги Кърымшаухалланы Хамзатдан башланады.

Буруннгу журтларыбыз

Хурзук Къарачайны эм эрттегили   эллеринден  бирине саналады. Тарых  жырлада да  аны юсюнден терк-терк эшитирге боллукъду.  Бюгюнлюкде анда  эски  топуракъбаш юйле  археологланы, тарыхчыланы  сейирлерин къозгъагъандыла.

Школчулагъа газны юсюнден айтхандыла

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла. Специалистле сабийлеге кёк отлукъну къоркъуусузлу хайырланыу жорукъларыны эмда кёп башха темаланы юсюнден хапарлагъандыла.

Предпринимательлеге берилген онгланы юсюнден ушакъ

Озгъан айны ахыр кюнлеринде Къабарты-Малкъар къырал университетде студентле бла тюбешиу болгъанды. Республиканы Экспортха себеплик этиу арасыны башчысыны орунбасары Хадижа Абидова КъМР-де предпринимательлеге къырал не бла себеплик этгенини, «Мени бизнесим» ара къаллай онгла бергенини юсюнден айтханды. Росмолодежь.Гранты структураны эксперти Ляна Лиева уа регионда жаш тёлюге къаллай грантла болгъанын билдиргенди.

Энчи кир-кипчикни кетериуню соруулары тинтилгендиле

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республикада ртутьлары болгъан кир-кипчикни жыйыуну эм чыгъарыуну сорууун тинтгендиле.

Кертиликни, тюзлюкню излей

Улбашланы Къайсынны жашы Алим юрист усталыкъ алгъанды, юрист илмуланы кандидатыды. Москвада «Рипол Классик» басмада чыкъгъан «Рахиль» деген чыгъарма аны биринчи китабыды. Ол орус тилде жазылгъанды.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

Халкъны бирлиги бютюнда ёхтемлендирген, кёллендирген ишди

 «Единая Россия» партияны съездини аллында тюбешиуле  башланнгандыла. Аладан биринчисине  энчи аскер операциягъа къатышханла бла ветеранла, Россейни Жигитлери, врачла, устазла, аскер журналистле, партия жанлыла, жаш тёлю гвардиячыла, волонтёрла жыйылгъандыла.

Адамла хурметлеген уста болургъа излейди

Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетини багъыу иш бёлюмюн 2021 жылда къызыл дипломгъа бошагъан таулу сабийледен жетеуленни арасында Аккыланы Биаслан да болгъанды. Андан ары окъууун ёсдюрюрге итиниулюгю бла ол жыл окъуна Москвада Россейде профессионал билимни тохтаусуз бардыргъан медицина академияны офтальмология жаны бла ординатурасына кирген эди. Быйыл а, аны да айырмалы тауусуп, бу академияны сагъынылгъан ызында аспиранты болгъанды.

"Заман" газетни къадарына къайгъырайыкъ

Сиз республикабызда тамамланнган ишлени юслеринден толу хапар алыргъа сюе эсегиз;