Календарь событий

03 декабря 2023

Бирликдеди бизни кючюбюз

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосуну себеплиги бла Нальчик шахар округну администрациясыны жаш тёлю политика жаны бла управлениясы эмда республикалы Владимир Вороков атлы маданият фонд къурагъандыла. Ол республикада жашагъан миллетле эм динле аралы келишиулюкню кючлер, халкъла бир бирни адет-тёрелерин, маданиятларын да билирча мурат бла къуралгъанды. 

Ана тилибиз – байрагъыбыз

Жылдан эки кере ана тилибизде чыкъгъан жангыз газетге, эки журналыбызгъа да жазылыу барады. Эслилерибиз аны магъанасын ангылайдыла да, тилетмейдиле. Алай а, ангылап тургъанлай да, анга ууакъ сылтаула бла жаздырмай къалгъанла да аз тюйюлдюле.