Календарь событий

04 октября 2023

Кёрмюч къурагъандыла, назмула окъугъандыла

Нальчикни 44-чю номерли сабий садында «Ачыкъ жюрек эмда огъурлу сёз бла» деген акция озгъанды.

Жангулан сабан

Россейни халкъ устасы (2001ж.) Жангуланланы Хамзатны жашы Ибрагим, агъачдан адырла этгенинден сора да, публицистика, жазыучулукъ, сурат алыу иш бла да кюрешгенди. Аны «Зепака» деген повести халкъыбызны зор бла тыш жерлеге кёчюрюлгенини юсюнденди. «Чудесный дар» деген китабы ючюн а (2002ж.) диплом бла саугъаланнганды.

«Къайда болсам да, ана тилими унутмайма»

 Жашау  тюрлене баргъаны бла, кёплеге туугъан жерлеринден кетип, ара шахарлада  жашаргъа тюшеди. Москвада  сабий заманындан бери окъуп тургъан Жарашыуланы Алина бюгюн редакциябызны къонагъыды. Туугъан жерингде сен атангы-анангы бетин кёргюзтесе, тышында уа – халкъынгы  деген сёз бек кертиди. Мени ушакъ нёгерим  да аны  насийхатча жюрютеди.

Халкъыбызны халин аламат ачыкълагъанды

Кёп болмай Къулийланы Къайсынны орус тилде жазылгьан «Была зима» деген романы къолума тюшюп, аны окъугъанма. Закийибиз анда халкъыбызны тёзюмлюлюгюн, халаллыгъын къалай аламат ачыкълагъанды.

Багъасы неден къуралады?

Машинасы болгъан хар кимни да ОСАГО полиси да болургъа керекди. Водитель авариялагъа тюшмей жюрюте эсе автомашинасын, страхованияны этиу да аз учузуракъ келирге боллукъду. Андан сора да, аны азайтхан энчи коэффициент барды – бонус-малус (КБМ). Ол адам авариялагъа тюшерге ёч болгъанын ачыкълагъан кёрюмдюдю, дейдиле Объясняем.рф порталда басмаланнган ангылатыу материалда.

Сютню юсюнден биз не зат билебиз?

Сабий дуниягъа тууса, аны биринчи ашы сютдю. Не зат билебиз биз аны юсюнден? Хазна зат да угъай. Аны юсюнден врач Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

Ууланнганда не этерге тийишлиди?

Жемишлени, кёгетлени саулукъгъа хайырлары, айхай да, уллуду. Алай аланы таза жуумай неда тапларын сайлап алалмай, кёпле ууланып къыйналадыла. Чеги инфекциядан сакъланыр ючюн, къыйын болмагъан жорукъланы тутаргъа керекди.

Бюгюн тарыхда

1957 жылда 4 октябрьде Совет Союз космосха биринчи спутникни чыгъаргъанды. Аны бла адам улу аламгъа атлам этгенини тарыхы башланады. Аппарат уллу топха ушай эди, кенглиги 58 сантиметр, ауурлугъу уа 83,6 килограмм тартхан аллайгъа. Р-7 ракета аны кёп къалмай бир минг километр бийикликге чыгъаргъанды.

Жылы кюнле, зауукълу солуу энтта алдадыла

Жайны зауукълу, жылы кюнлери бошалдыла. Энди алда сууукъла, жауунла, туманлы кюнле сакълайдыла. Болсада   келир жыл   кюнню жумушакъ таякълары энтта тиериклери жюреклерибизни жылытады.