Календарь событий

03 октября 2023

Диспансеризацияны магъанасы уллуду

Кесини саулугъуна тынгылы къаратыргъа, халин тинтирге сюйген инсаннга диспансеризация деген амал барды. Ол жумушну къырал хакъ алмай береди.

Гитчелени сыфатларына кёре эришдириу психикаларында осал тюрлениулеге келтиреди

Ариулукъну эришиулери биринчи кере жюз жыл мындан алгъа бардырылгъанды, алай абадан адамланы араларында бу тёрени ангыларгъа боллукъ эсе да, эм ариу сабийни айырыу а къужур кёрюнеди. 

Аны къол ызы ариулукъгъа келтиреди

Бюгюнлюкде дизайнер, стилист деген усталыкъла энчи жерни аладыла.  Алай ол ишлеге юйреннгенден сора да, адамны хунери болургъа да кереклиси жашырын тюйюлдю. 

Ташчы кетер, таш къалыр

Малкъарлыланы бла къарачайлыланы жашауларында ташланы магъаналары бек уллуду. Халкъны кёлден чыгъармачылыгъында аны юсюнден кёп айтылады. Къууанчында, бушууунда да таулу ташны хайырланнганды. 

Халкъ юйюне – Россейге къайтыр муратын толтургъанды

30 сентябрьде жангы регионла Россейге  къайтарылгъанларыны кюню биринчи кере белгиленнгенди. Бу тарых магъаналы ишге быйыл бир жыл толгъанды. Статьяда уа бу кезиуню ичинде болгъан ишлени эсгертирге сюебиз.

Малкъар тамсилчи

Малкъар адабиятда тамсил жанрны мурдорун салгъанладан бири Балаланы Адылны жашы Османды. Ол 1928 жылда Кёнделенде туугъанды. Уллу юйюрде ёсгенди. Къарындашы Омар, Уллу Ата журт урушну аллында Луначарский атлы театр институтда окъуп келген белгили актёр эди. Осман а, педагогика техникумну бошап, туугъан элинде устаз болуп, алай башлагъанды урунуу жолун.