Календарь событий

02 октября 2023

Къырал даражалы эришиуге къатышырыкъдыла

Нальчикни алтынчы номерли битеулю билим берген мектеби «Жетишимни технологиясы» деген Битеуроссей олимпиаданы регион урумунда алчы болгъанды.

Юйретиучюлерине хурметлерин ачыкълагъандыла

Нальчик шахарны мектепге дери билим берген махкемелерини арасында Юйретиучюню кюнюне аталып сурат ишлеуден эришиу болгъанды. Конкурс «Мени сюйген юйретиучюм» деген ат бла бардырылгъанды эмда анга къатышхан сабийле суратланы ата-аналарыны болушлукълары бла бирге этгендиле.

Итлеге къоркъуулу ауруу

Юйлеринде итле тутханла быллай жаныуарланы къаллай ауруулары болгъанын да билирге керекдиле. Аланы арасында эм къоркъуулудан бири эминады.

Шуёхлукъну бла халкъыны жырчысы

Белгили чеченли поэт Асламбек Абдулаев бла бизни Махийланы Азиза шагъырейлендиреди. Аны тизгинлери хар окъуучуну да жюреклерине жол таба эдиле. Ата журтха бла халкъына сюймеклик, миллетлени араларында къарындашлыкъ, кертичилик, таматалагъа сый бериу, мамыр жашау къураугъа итиниулюк дегенча эрттеден келген темала аны назмуларында аламат ачыкъланыпдыла.

 

Госуслуги порталгъа смс бла кирирге керекди энди

Къырал жумушланы тамамлагъан «Госуслуги» порталны къоркъуусузлу хайырланырча, ары сизни атыгъыз бла аманлыкъчыла кирмезча сакъ болургъа керекди. Бу жаны бла бек хайырлы амал – сиз ким болгъаныгъызны системагъа эки кере билдирип ары алай кириудю. 

Ток ючюн тёлеуде низам игилене барады

Къабарты-Малкъарда быйыл ал сегиз айны ичинде адамла хайырланылгъан электрокючню багъасыны 98 процентин тёлегендиле. Ахча бла тергегенде, ол 1,2 миллиард сомдан артыкъ болгъанды, деп билдиргендиле «Россети Шимал Кавказ» компанияны бизни республикада «Каббалкэнергода» бёлюмюнден.

Иш юсюнде чыныкъгъан тёлю

Халкъыбызда атларын айтдыргъан, жашаулары, ишлери бла сый-намыс алгъан инсанларыбыз бла ёхтемленнгенибизни айтыр кереклиси да болмаз. Жылла озгъандан сора быллай адамланы юсюнден сакъланнган эсгериулени окъусанг а, аланы кёз тууранга келтирип, жангыдан къанат битгенча боласа.

Хакълары къайтарылгъандыла

 КъМР-ни прокуратурасы бардыргъан тинтиуледен сора 83 ишчини урунуу эркинликлери сакъланнгандыла.     

МАЙДАЛЫ 76 ЖЫЛДАН СОРА ТАБЫЛГЪАНДЫ

Атмырзаланы Махмутну жашы Магомет Уллу Ата журт урушну кезиуюнде  «Кавказны къоруулагъаны ючюн»  деген майдал бла саугъаланып, аны алалмай къалгъан эди. 

Жыйымдыкъ къауумгъа къошулгъанды

Къазанны единоборстволадан «Акъ Барс» арасында грек-рим тутушуудан битеуроссей эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталып онунчу кере къуралгъанды. 

Элбрус районну каратечилеринде – аслам майдал

«Петербург кюз» деген ат бла шимал ара шахарыбызны «Экспофорум» арасында битеукъырал эм халкъла аралы эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 46 регионундан, Египетден, Сербиядан, Ирандан, Иракдан, Узбекистандан, Таджикистандан эм талай башха къыралдан мингнге жууукъ спортчу къатышхандыла.  

Бахчада кюз ишле

Кюз келип, жемишлени жыйыу бошалып, ызы бла тереклени да чапыракълары тюшюп тебирегени бла бахчада башха жумушланы кезиую башланады. Бу заманда тереклеге не къадар иги къаралса, ала, къыш сууукълагъа иги чыдап, келир жыл да ол къадар иги тирлик берликдиле.

Низамлыкъ спортда, жолда да изленеди

КъМР-де Олимпиада советни башчысы жаш футболчулагъа жолда жюрюуню жорукъларын ангылатханды.  

Юлгюню осал къылыкъладан угъай, ахшылыкъладан алыргъа тийишлиди

Арт заманда шахарларыбызны, ол угъай, эллерибизни окъуна орамларында къолларында, билеклеринде татуировка салдыргъан жаш адамланы кёрюрге тюшеди.  Анга сейир этерча да тюйюлдю – артистле, жырчыла, социал сетьледе белгили адамла битеу санларын аллай суратла бла «жасап», къалгъанлагъа юлгю болгъандыла.