Календарь событий

03 октября 2022

Ёмюрню жарымыны – къадарлары бирге

Уллайгъанланы кюнюне аталып ич ишле органланы Ветеранларыны советинде къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ары жашауларын право низамны сакълау бла байлагъан юйюрле чакъырылгъандыла. Тюбешиуге къадарларын бирге элли жыл мындан алгъа байлагъан 8 юйюрню келечилери келгендиле.

Хар сабий энчиди, аланы бир бирге ушатыргъа кюрешмегиз

Эгизлени къалай ёсдюрюрге керекди? Тёрели эгечленичамы , огъесе энчи амалланы хайырланыпмы? Бу соруугъа психолог Азаматланы Маляш жууап береди.

Эсепге тюшюу бла байламлы жумушланы порталда тамамларча

Россейни Пенсия фонду тамамлагъан жумушланы иги кесегин интернет бла юйден чыкъмагъанлай алыргъа боллукъду.

Жер участканы законну бузмай хайырланырча

Жер участканы эркинлик бла хайырланыу – жерде ишлеуню низамын тохташдырыуну баш жорукъларындан бириди, аны талай тюрлюсю барды. 

Голлуда айтыш оюнла

Экинчи кесеги. Керти тюйюл эсе, сагъышлан

Кязимни узакъ жоллары

Кязим биринчи атламларын Холам-Бызынги ауушну бийик эллерини биринде этгенди. 

Къыралны жангы субъектлеринде «Единая Россияны» бёлюмлери ачылгъандыла

Донецк эм Луганск республикалада эмда  Херсон эм Запорожье областьлада «Единая Россия» партияны бёлюмлери ачылгъандыла.

Аскерчи нёгерлерин эсгергендиле

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны къуллукъчулары  Нальчикни 28-чи номерли школунда кишиликни дерсин бардырылгъандыла. Ол 2005 жылда Нальчикге аманлыкъчыла чабыуулукъ этгенлеринде бандитлени къолундан жоюлгъан тамата сержант Денис Сидоровични хурметине аталгъанды.

Наркотиклеге угъай дегендиле

«Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» акциягъа эки мингдлен аслам школчу къатьышханды. Аны чеклеринде ангылатыу жумушла Нальчикнми алты мектебинде бардырылгъандыла.

Луганск халкъ республикадан Россей сабийлени кесине алыргъа кюрешеди

Россейде сабийле аз туугъанлары бла байламлы аланы Луганск халкъ республикадан кесине кёчюрюрге кюрешеди. Мындан алгъа ёксюз къалгъан жетмиш алты сабийни Москва областьха жибергендиле, деп билдиредиле оппозициялы телеграмм каналла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграмм-канал жазады. 

Борчунг бар эсе, бер да къутул

Бу айда хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге керекди деп белгилейдиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. Арада ангылашынмагъан хапарла болмаз ючюн счётчикни кёргюзтюулерин ай сайын 23-25 кюнледе ары жиберирге тийишлиди. Алай этилмесе, токну багъасын орта айлыкъ хайырланыугъа кёре тергерикдиле.

Токумаланы Лейла дуниясын алышындыргъанды

Тюнене белгили журналист Токумаланы Зубейирни къызы Лейла аушханы бла байламы аны Яникойда жуукълары, ахлулары эм эллиле да жыйылып асырагъандыла.