Билим

Районда цифралы билим бериу ара ачылгъанды

 Черек районну Аушигер эмда Бабугент эллеринде «Точка роста» деген цифралы эмда гуманитар жаны бла билим бериу ара ачылгъанды. Ала «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» ызлада ишлерикдиле. Проектге тийишлиликде районну билим бериу учрежденияларына 3D-оборудование, квадрокоптерле, шахматлагъа юйретирча комплектле, интерактив комплексле да берилгендиле.

Кёплеге сейир боллукъ филиал

Быйыл «Билим бериу» миллет проектни жашауда бардырыуну чеклеринде «Халал ишлени региону» деген ат бла волонтёрлукъгъа тутхучлулукъ этиуге жораланнган конкурс бардырылгъанды. Бизни республика алчыгъа саналгъанды. Аны бла байламлы КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу «Волонтёрлукъну айнытыуну ресурс арасы» автономлу коммерциялы болмагъан организация бла бирге сагъынылгъан араны муниципал районлада филиалларын ачыуну къолгъа алгъанды.

Табийгъатха жууукъ болурча

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны къырал бийик  - тау заповеднигинде Агъач мюлкде уруннганланы  кюнюне жоралап уллу акция бардырылгъанды. Анга Къашхатауну Чеченланы Ш.Ш. атлы орта школуну эм Нальчик шахарны 10-чу номерли орта школуну окъуучулары къатышхандыла.

«Шёндюгюлю амалланы къыйматлыларын хайырланып, билим бериуню качествосун игилендирирге итинеме»

Зольск районну Хабаз элини орта школуну директору Кючмезланы Халимат устаз коллективге таматалыкъ этгенли алай кёп заман болмай эсе да, ол мында хар неге уллу кёллю болмагъаны кёзге туурады. Сабийге къараргъа отпускга кетгинчи дери бир кесекни директор болуп тургъанында ачыкълагъанды кесини окъуу учреждениягъа башчылыкъ эте билген хунерин. Быйыл а ол жангыдан ишине къайтханды. Биз билим бериу эмда юйретиу ишни, башха затланы да юслеринден аны бла ушакъ этгенбиз.

Окъутханларына къачан да, не жаны бла да кёлю бла къайгъырады

Башийланы Магометни уллу юйюрюнде ёсген къызчыкъ гитчелигинден да биле эди къадарын сабийлени окъутуу бла байламлы этеригин. Ким биледи, Фатиманы  педагогикагъа сюймеклиги  эм  алгъа анасы Къайгъырмазланы Абидатдан да келе болур. Ол малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла Орта Азиягъа кёчюрюлгюнчю Хабазда тиширыуланы жазаргъа, окъургъа юйретип тургъанды.

Энтта да бир ясли ишлеп башларыкъды

Нальчикде онекинчи номерли орта школну мурдорунда жангы ясли ишленип бошала турады. КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аны узунлугъу элли метрден артыкъ боллукъду, эни уа онюч метрге жете къаллыкъды.

Ол бизге къайсы жаны бла да юлгю эди

Усталыкъланы араларында устаз бек жууаплыланы бирине саналады. Ол да бошдан тюйюлдю. Сабийни окъургъа, жазаргъа юйретиу бла къалмай, аны халин, къылыгъын, сезимин адамлыкъ даражагъа жетдирген бек ауур ишди.  Артыкъда бу къыйын заманда. Аны бет жарыкълы тамамлар ючюн, фахму, уллу тёзюмлюк, адамлыкъ да керекдиле.

«Сабийле дерсиме сюйюп келселе, алагъа ол ауур кёрюнмегенин сезсем, къууанама»

Устаз усталыкъны сайлап, анга кертичилей къалып, жаш тёлюню къадалып окъутханладанды Шауаланы Мадина. Ол тамата педагогду. Аслам жылны ичинде Нальчикни онсегизинчи номерли мектебинде математикадан дерсле бере, сынамлыгъа саналады. Биз, анга тюбеп, школ жашауну, дуниягъа кёз къарамыны эм бирси затланы юслеринден да ушакъ этгенбиз.

Вузланы студентлери бир бирлеринде къонакъда

Кёп болмай студентле бла алышындырыу «Эрасмус+» деген программаны чеклеринде Къабарты-Малкъар къырал университетде  Тюркню Бурса шахарындан «Улудаг» университетини келечилери – медицина факультетни деканы, профессор Экрем Кайа, клиника фармаколог, университетни келечилерин башха вузлада, ол санда тыш къыраллада, окъургъа болушхан  бёлюмюню таматасы профессор Гёкхан Гёкталай келгендиле.

Билимлерин, сынамларын ёсдюргендиле, байламлыкъда ишлерге келишгендиле

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Миллет технология башламчылыкъланы  платформасы»     къурап  «Университетлени точка кипениясы»  деген стратегиялы сессия болгъанды.  Анга къыралны элли субъектинден  келечиле къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Билим