Билим

Жаш адамла информация технологияланы сайлайдыла

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы  Къабарты-Малкъар къырал университетге  документлени алыу къыстау барады. Бу жумуш бла кюрешгенле айтханнга кёре, быйыл мында окъургъа сюйгенле  башха жылладан эсе иги да кёпдюле. Республиканы школларын, лицейлерин бошагъанладан сора да,  Ингушетия, Къарачай-Черкес, Чечен, Шимал Осетия-Алания республикаладан да кёпле келедиле.  Документлерин информатикалы технологияла, медицина, стоматология эмда психология, физкультура-спорт   институтлагъа  бергенле асламдыла.

Жангы амалланы хайырлана, усталыгъын да ачыкълайды

Узакъ эмда ариу эллерибизден бири – Хабаздан-редакциябызгъа экинчи классны окъуучусу Курданланы Назилядан алгъаракъда келген къагъыт бизге хычыуун тийгенди. Эм алгъа ол миллет газетибизни билип, анга биреуню болушдурмай, кеси жазгъаны бла.

Энергетикге окъуй тургъанла урунуу сынам аллыкъдыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни студент къаууму энергетикле къурагъан «Эльбрус» деген къурулуш отрядны санында ишлерикдиле бир талай заманны. Алагъа урунуу кезиуню бу кюнледе къууанчлы халда Пятигорск шахарда «Бештау» подстанцияда ачхандыла, деп билдиргендиле «Каббалкэнерго» компаниядан.

«Муратым космосну тинтиуге юлюшюмю къошаргъады»

Бюгюнлюкде жаш тёлюбюз тышына кетеди, республикада къалыргъа итинмейди деп, кёп айтылады. Алай ала башха жерледе бийик билим алсала, жетишимли болуп, тукъумларын, халкъларыны атларын иги бла айтдыралсала, айхай да, аман болмаз. Аллай умутландыргъан жаш адамларыбыздан бири Теммоланы Мурадинни къызы Фатимады. Ол, Нальчикде 2-чи номерли лицейни айырмалы бошап, Москваны авиация институтуну Аэрокосмический факультетинде ракета эм ракета-космос комплекслени проектирование, чыгъарыу, хайырланыу жаны бла билим алады.

Жаш тёлю форумну магъаналылыгъы ёсе баргъаны ачыкъды

Алгъаракълада Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар  къырал  университетде жаш тёлю проектлени «Пред Машук – 2019» деген эришиуню биринчи регион хазырланыу уруму озгъанды. Тири, ётгюр, къыралны тамблагъы кюнюне юлюш къошаллыкъларына ийнаннган  жашла бла къызла Жаш тёлю жаны бла федерал агентствону бла «Машук – 2019» билим бериу форумну кураторлары бла  тюбешгендиле.  Ала «Машук  – 2019»  Шимал-Кавказ онунчу форумгъа  хазырланыуда чыкъгъан сорууланы сюзгендиле, проект ишледе кеслерини хунерликлерин айнытыргъа излегендиле.

Усталыкъларын ёсдюрюп, жетишимли ишлерге юйренедиле

Бу кюнледе Пятигорскда РАНХиГС Шимал-Кавказ институт-филиалны мурдорунда социал сферада башчылыкъ этген кадрланы усталыкъларын ёсдюрюу жаны бла Президент программа ишин башлагъанды.

Белгили алимлени башчылыкъларында алты проектни жашаугъа кийирликдиле

«Сириус» арада 2019 жылда 1 июльдан 24 июльгъа дери «Уллу чакъырыула»  деген ючюнчю билим бериу программа бардырыллыкъды. 

Школ форманы кийириуге къалай къарайсыз?

Бусагъатда кёп школлада сабийле окъуугъа бирча кийимледе жюрюгенлери кёзге урунады. Ол ариу кёрюнеди, аны бла бирге сабийлеге эслерин жаланда окъуугъа бурургъа себеплик этеди. Болсада алгъаракълада билим бериу кёп учрежденияда аллай чек салынмагъанды. Аны ючюн окъуучуланы араларында башхалыкъла асыры бек эсленнгендиле. Школлада кийим жаны бла чек салыныргъа керекмиди огъесе ол оноуну гитче кеси неда ата-анасымы этерге тийишлидиле? Бу соруугъа жууапны газет окъуучуладан излегенбиз.

Школчуланы къымылдаулары кенгереди, кюч ала барады

Кёп болмай   «Россейли школчуланы  къымылдаулары» сабий-жаш тёлю битеуроссей  жамауат-къырал организацияны   Къабарты-Малкъарда  регион биригиуюню 3-чю слёту бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу, бу ведомствону Кёп жумушла тамамлаучу жаш тёлю арасы, башында айтылгъан биригиу да къурагъандыла.  Къырал концерт залгъа республиканы хазна къалмай битеу районларындан, шахарларындан, Нальчикге жууукъ элледен да  школчула жыйылгъан эдиле.

Жаш тёлюню алчы, жангычы оюмлары, башламчы ишлери тинтилликдиле

Шимал-Кавказда «Машук» жаш тёлю форум Россейде жаш тёлю форумладан эм уллусуду. 2019 жылда онунчу юбилей форумгъа Шимал-Кавказ федерал округдан, Россей Федерацияны бирси субъектлеринден эмда жууукъ тыш къыралладан 3000 жаш адам къатышырыкъды.

Страницы

Подписка на RSS - Билим