Билим

Цифровизацияны уллу магъанасы барды

 Тырныауузну школгъа дери билим бериуню 5-чи номерли бёлюмюню эм 1-чи номерли лицейини «Энчи сабий» арасыны педагоглары «Сабийликни университети» къурагъан регионла аралы семинар-практикумгъа къатышхандыла, ол «Рыбаков фонд» энчи иели организацияны башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

Ала энди кадетледиле!

Бабугентде генерал-лейтенант Деппуланы Х.С. атлы 2-чи номерли кадет школа-интернатда кадетлеге алыуну байрамы бардырылгъанды. Сынам заманны тийишли ётдюрген 51 жашха ол кюн «кадет» деген ат берилгенин бизге мектепни устазы Аттоланы Халимат билдиргенди.

Адеп-къылыкъгъа,табийгъатны сюерге гитчеликден тюшюндюре

Бу кюнледе  мен Нальчикде  Байсолтанланы Алимни атын жюрютген орамда  бир сабий садха баргъанма.  Ол  а мени эсими кесине кёп жаны бла бургъанды. Биринчиден, эки къатлы юйлени  къатлары бла озгъан адам алагъа эс бурмай да къоймайды. Бек алгъа кёзюнге аны арбазында болгъан тизгинлилик илинеди. Тёгерек, омакълыкъгъа салыннган терекледен бла юлкюледен, жаз башы  гюлледен толуду. Сабийле ойнаучу жапмачыкъла да, тюрлю-тюрлю бояула бла боялып, бек  тап жарашдырылыпдыла. Къысхасы, былайы бир гитче шахарчыкъгъа ушайды.

Экономиканы айнытыуну къайгъсын кёре

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде вузну 90 –жыллыгъына  аталып  «Бюгюнлюкде экономика бла байламлы магъаналы  соруула» темагъа   халкъла аралы конференция болгъанды.

Хар номинацияда эм кючлюле ачыкъланнгандыла

Элбрус районда  «Жюрегими сабийлеге береме» деген конкурсну муниципал кезиую ётдюрюлгенди. Аны «Интернет-ресурс» атлы заочный кесегинде конкурсантла кеслерини энчи сайтларын, страницаларын эм юйретиу учрежденияны сайтында блогну къалай бардыргъанларыны юсюнден билдиргендиле. Очный кесегинде уа ишлерини, «Мен-устазма» деген темагъа   эсседе окъутхан предметлерини юсюнден айтхандыла, ачыкъ дерс бардыргъандыла эм мастер-класс кёргюзтгендиле.

Сабийлени ариу халли, намыслы болурларына да къарайбыз

Холамханланы Исмайылны къызы Майя Бызынгыны мектебинде музыкадан бла технологиядан юйретеди. Ол, эм алгъа тау тил бла орус тилни сайлап, усталыкъны бу жаны бла алгъанды, Къабарты-Малкъар къырал университетни Филология факультетин тауусханды.

Къыйын болумда апчымазча

Нальчикни 28-чи номерли орта школунда къоркъуусуз  жашау бардырыу бла байламлы комплексли дерсле берилгендиле.

Жюрекден келген алгъышла, гюлле, саугъала да

Бу кюнледе Нальчикни отуз ючюнчю номерли мектебини мурдорунда «Россейде Жылны устазы – 2022» деген Битеуроссей конкурсну шахар округда бардырылгъан урумуну бошалгъанын къууанчлы халда белгилегендиле. Аны хурметли къонакълары уа КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини орунбасары Екатерина Мисостова, Битеуроссей халкъ фронтну регионда бёлюмюню келечиси Ислам Макоев, эришиуню жюриси, устазла, окъуучула, ата-анала да болгъандыла.

Цифровизация – тамблагъа атлам

Кёнделен элни Доттуланы Ахматны  атын жюрютген биринчи номерли мектебинде, Элбрус районну башха школларындача, «Билим бериу» миллет проектни чегинде «Цифровая образовательная среда» федерал проект толтурулады.

Милананы кёллендирген жетишимлери

2020-2021 окъуу жылда бардырылгъан школчуланы ана тилледен регион даражалы олимпиадаларында малкъар тилден тёрт къызчыкъ айырмалы болгъандыла. Аланы араларында Барасбийланы Милана да барды.

Страницы

Подписка на RSS - Билим