Билим

Къырал экзаменлеге тийишли хазырланырча

 Кёп болмай Нальчик шахар округну администрациясында къырал эсеплеу аттестациягъа (ГИА) хазырланыуну юсюнден тюбешиу болгъанды. Анга  9-чу, 11-чи класслада окъугъанланы    аталары бла аналары эм мектеплени таматалары къатышхандыла, деп билдириледи мэрияны пресс-службасындан.     

Сабийни акъылын, жюрегин ангылар жолла бардыла

Мен университетден сора бир талай жыл школда ишлеген эдим. Ол жыллада бла шёндюгю школну тенглешдиргенде, кёп зат тюрленнгенди. Биринчиден, алгъын  устазланы отчётла бла бусагъатдача къыйнамай эдиле. Жарсыугъа, энди хар сабийни билими атасыны-анасыны къайгъырыуу болуп къалгъанды. Къылыгъы–ызы да алай. Барыбызгъа да белгилиди жашауну ёзеги, тутуругъу да юйюр болгъаны, анга кёре уа къыралны да. Юйюр иги эсе, къырал да игиди, юйюр кючлю эсе, къырал да кючлюдю.

Бу жол Ирина Бекуловагъа жетген болмагъанды

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Мисс КБГУ -2020» деген тёрели  конкурс бардырылгъанды.   Тиширыуну ариулугъун, билимин, къылыгъын,  фахмусун  ачыкълагъан  эришиулеге бу жол право, экономика эм философия, жангы гуманитар, финансла эм  менеджмент институтну, медицина эм педагогика колледжлени келечилери, саулай  алты къыз    къатышханды.

«Сабий сад не жаны бла да гитчелени айнытхан ара болургъа борчулуду»

Арт кезиуде билим бериуде тюрлениуле бола, жангычылыкъла кийириледиле. Мектепге дери окъутуугъа да энчи эс бурулады.
Бабугентни «Чынарчыкъ» сабий садыны башчысы Асанланы Танзиля да жашчыкъланы бла къызчыкъланы  айнытыугъа аслам заманны юлюшюн къошуп келеди.  Биз аны бла ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.

Сайланнган усталыкъны жашырынлыкъларына тюшюнюрча

Бу кюнледе Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар  къырал университетни педагогика колледжинде  «Жаш профессионалла» WorldSkills-Russia – 2020 сайлау чемпионатны очный халда эришиулери башланнгандыла. Аны профориентациялы  бёлюмюне республиканы мектеплеринден 200 окъуучу бла устаз къатышхандыла.

Адабиятыбыздан билимлерин ачыкълагъандыла

Геуюрге кюн, Нальчикни Билим бериу департаменти къурап, 23-чю номерли школда «Акъылжан»  деген оюн бардырылгъанды.  Анга шахарны мектеплерини окъуучулары къатышхандыла.

Эм иги проектлеге - грантла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде вузну ичинде бардырылгъан конкурсда  хорлагъанлагъа   къууанч халда грантла алырча дипломла берилгендиле. 

«Энчи» сабийлеге – энчи къайгъырыу

Арт жыллада санларында къыяулары болгъан сабийлени окъутуугъа, хар жаны бла да айнытыугъа уллу эс бурулады. «Барысына да билим бериу» деген регионла аралы проект да ол муратда къуралгъанды.  Аны чеклеринде федерал эмда регион билим бериу учрежденияла бир бирге сынауларын билдирип тургъандыла. Аллай  энчи сабийлени окъутууну шёндюгю амаллары бла ишлерча  этиуге артыкъда уллу эс бурулгъанды.

КъМКъУ-да Конституцияны кюнюн белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде жюзге жууукъ студент бла школчу  «Конституцияны кюнюнде» деген жаш тёлю форумгъа къатышхандыла. Аны къыралны Баш законуну   даражасын кётюрюр эмда  жаш адамланы андан  билимлерин ёсдюрюр муратда вузну право жаны бла клубу къурагъанды.  

Къайсы усталыкъ игиди?

Элбрус районну билим бериу махкемелери «Цифраны дерси» деген битеуроссей акцияны чеклеринде информатикадан дерсле бардыргъандыла. Программированиягъа бла цифралы амаллагъа юйретиуню амалларын а Россейни белгили интернет компаниялары жарашдыргъандыла. Ала, дунияда информация технологиялада не жангылыкъла болгъанларын билирге болушханларындан сора да, къайсы усталыкъ хайырлы болгъанын билирге да болушадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Билим