Билим

Финансла жаны бла билимни ёсдюре

 Кеп болмай Къабарты-Малкъарны алтмышха жууукъ китапханасы Россейни Банкыны  Югда бёлюмю бардыргъан «Уголки финансовой грамотности»  деген жарыкъландырыу  проектине къошулгъандыла.

Китаплада окъугъанларына сейирлик жолоучулукълада тюшюнедиле

Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ дворецини Туризм эм краеведение бёлюмю 1985 жылда ачылгъанды. Андан бери анга башчылыкъны Гумаланы Мазирни жашы Борис этеди. Аны педагогика стажы отуз жылдан асламды. Аскерде къуллукъ этгенден сора Къабарты-Малкъар къырал университетни тарых-филология факультетин, жамауат усталыкъланы факультетини тау туризмни инструкторлары деген бёлюмюн тауусханды, тау туризмден СССР-ни спортуну устасыды.

«Эски затладан къачмай, жангычылыкъланы алай кийиребиз»

Нальчикде «Успех» деген билим берген ара 2009 жылда ачхан эди сабийлеге бла ата-аналагъа кесини эшиклерин. Бу окъуу учрежденияда, бирси тёрели школладача болмай, окъутуу-юйретиу процесс бир кесек башхаракъ бардырылады. Быллай арала саулай къыралыбызда окъуна алай кёп жокъдула. Болсада ала кеслерини ишлеринде тынгылы да, юлгюлю да болгъанларын ачыкълагъанлай турадыла. Биз бери ушакъ этерге келгенибизде окъуна аны алайлыгъын дагъыда бир кере сезгенбиз. Нек дегенде эндиге дери да мында бола тургъанма. Сабий не жаны бла да айныр, билим алыр онгла мында артыкъ окъуна болгъанлары туурады.

Билимге талпындыргъан араланы энчи белгилегендиле

Кёп болмай   Къабарты-Малкъарда «Точка роста» билим бериу араладан тёртюсю РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну сыйлы грамоталарына тийишли болгъандыла. Аланы КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов бергенди. 

Быйыл сентябрьни ахырында «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде саулай къыралда  2951 чакълы «Точка роста» ара ачылгъанды.   Анга жоралап профильлли ведомство «Марафон открытий» деген акцияны бардыргъанды. Ол сегиз регионда ётгенди, ол санда Къабарты-Малкъарда.  

Окъуучуларыны жетишимлерин неден да уллу саугъагъа санайды

Ёмюрледен бери ёсюп келген жаш тёлюню кеслери билген илмулагъа, ариу къылыкъгъа, адет-намысха юйретип келген инсанлагъа жамауат энчи хурмет бергенди. Халкъ ичинде аланы  сыйлары бийикде болгъанды. Бусагъатда да, биз не ары-бери десек да, окъутуу сферада не тюрлениуле болсала да, сабийлени жашауда кеслерини жолларын табыуларында устазларыбызны къыйынлары уллуду. Бюгюнлюкде,  бу усталыкъгъа  кертичилей къалып, хар школчуну жюрегине жол тапхан профессионалларыбыз да  асламдыла, къудуретни ахшылыгъындан.

«Билим бериуню айныуун аны качествосун игилендириуде кёреме»

Устаз усталыкъны сайлап, анга кертичилей къалып, жаш тёлюню къадалып окъутханладанды Шауаланы Мадина. Ол тамата педагогду. Аслам жылны ичинде Нальчикни онсегизинчи номерли школунда математикадан дерсле бере, сынамлыгъа саналады. Биз, анга тюбеп, школ жашауну, дуниягъа кёз къарамыны эм бирси затланы юслеринден да ушакъ этгенбиз.

Герпегежде жангы окъуу ара ишлеп башлагъанды

«Билим бериу» къырал программалагъа кёре  эллени, гитче шахарланы, школларында къошакъ билим берген «Точка роста» араны  класслары  ачыладыла. Алада школчула жангы технологияла бла шагъырей боладыла,  арада цифралы  эм гуманитар ызлада билим бередиле.

"Юйде ишиме тансыкъ болама"

Таппасханланы Фатима "Звёздный" элни сабий садында ишлегенли онбеш жыл болады. Аны оюмуна кёре, юйретиучю болуп ишлер ючюн, адам жюрегинде бир кесек сабийлей къалыргъа керекди. Ол бюгюн бизни ушакъ нёгерибизди.

Цифралы эм гуманитар усталыкълагъа аслам эс буруллукъду

Кёп болмай Герпегежни орта школунда  "Точка роста"  цифралы эм гуманитар ара ишлеп башлагъанды, деп билдиредиле Черек муниципал  районну пресс-службасындан.

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Кёп болмай Мамырлыкъны халкъла аралы кюнюнде Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына жоралап Къабарты-Малкъар къырал университет  бла Нальчикни Тиширыуларыны совети   «Эсде тутабыз, хурметлейбиз» деген чакъырым бла акция бардыргъандыла.  Аны юсюнден  вузну пресс-службасындан билдириледиле.

Страницы

Подписка на RSS - Билим