Билим

Мураты алгъа талпындырады

Проект-илму ишни бардырыу Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясында билим бериуню биркесегиди.

Ахчаны жюрютюрге гитчеликден юйренирча

Россейни Банкы быйыл жаз башында бизни республикада 235 орта школда финанс окъуулулукъну дерслерин бардыргъанды. 

Къоркъуусузлукъну жорукъларын къатлай

Ташлы-Таланы школунда къуралгъан лагерьде солугъан сабийлеге къонакъгъа полициячыла баргъандыла. 

Кавказ халкъланы тёрели культураларында тюрлениуле билимни жайыудан башланнгандыла

Кавказны халкълары Россейге къошулгъанлары бла Къабартыда бла Малкъарда уллу тюрлениуле башланнгандыла: административ, политика, сюд, культура, билим бериу, илму, интеллигенцияны хазырлау эм башха сфералада да.

Билим бериуде алгъыннгы сынаугъа къайтырбызмы?

РФ-ни илму эм бийик билим бериу министри Валерий Фальков 24 майда Россей бийик билим бериуде Болон системадан чыгъарыгъын эм ол жаны бла кесине келишген амалны жарашдырлыгъын айтханды. 

Школчуланы низамлы юйретирге да уллу эс бурулады

Тиширыула асламысында гуманитар усталыкъланы сайлайдыла. Бызынгыда ёсген  Аттоланы Хасымны къызы Юляны уа жюреги математикагъа тартханды.

Адет -тёрени да унутмай

Бызынгыны мектебинде манга кёп кере болургъа тюшгенди. Хар  баргъаным сайын жангы затлагъа тюбейме. Аны  айтханым, андагъы устазла   алгъа итиннген,  алчы  сынауну, жангы амалланы кенг хайырланнган адамладыла.

Электрокючге уллу кёллю болмазча

Элбрус районда электрокюч сетьлени келечилери Тырныауузда ючюнчю номерли орта школну окъуучулары бла тюбешгендиле. Аны кезиуюнде энергетикле алагъа токну, аны магъанасыны, къоркъуулу болгъаныны юсюнден кёп хапар айтхандыла.

Жашауун искусствону сакълаугъа жоралагъанды

«Эльбрусские новости» газетни баш редакторуну орунбасары болуп тургъан Хаджиланы Даниял ауушханлы жылдан аслам болады. Районда, чыгъармачылыкъ арада да ол бусагъатдагъы живописьни ахшы билген инсан, коллекционер эм меценатча белгили эди.

Хунерлиле эриширикдиле

Тамбла Нальчикде Сакъатланы эм саулукъларында чекленнген онглары болгъанланы араларында бардырылыучу «Абилимпикс-2022» деген тёрели чемпионатны регион кезиую кесини ишин башларыкъды. Аны бла байламлы КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов къысха пресс-конференция бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Билим