Билим

Школлагъа - 108 миллиондан аслам сом

Къабарты-Малкъарны   школларына  жангы окъуу жылгъа хазырланыргъа  108,4 миллион сом бёлюннгенди, деп билдириледи информагентстволадан.

Окъуучулагъа медицина къапла киерге борч боллукъду

Кёп болмай РФ-ни илму эм бийик билим бериу жаны бла министри Валерий Фальков коронавирусха профилактика бардырылгъан кезиуде  жангы окъуу жылгъа хазырланыулукъну юсюнден   вузланы ректорлары бла  видеоконференция  ётдюргенди, деп билдириледи КъМКъУ-ну пресс-службасындан.  

Университетлени миллет рейтингинде - даражалы жер

Къабарты-Малкъар къырал университет россейли вузланы араларында 55-чи жерни алады. Халкъла аралы «Интерфакс» информация къауум  2020 жылда  Университетлени онбиринчи жыл сайын бардырылгъан миллет рейтингини эсеплерин басмалагъанды. Анга кёре КъМКъУ эки атламгъа ёрге кётюрюлгенди. «Исследования» эм «Инновации» ызлада уа ол СКФО-да алчыды.

Даражалы билим бериу арада кураторлукъ этеди

КъМКъУ-ну педагогика, психология эм физкультура-спорт институтуну студенти Виктор Кирпа  быйыл жайда Сочи шахарда фахмулу сабийлеге деп къуралгъан даражалы «Сириус» билим бериу арада ишлейди. Аны вожатыйныча уллу сынамы барды, ол СКФО-да студентлени арасында команданы кураторуна сайлауланы ётгенледен жангызды. Алай бла жашны спорт, илму, искусство ызлада 500 фахмулу школчуланы бирикдирген июльдагъы программагъа чакъыргъандыла.

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

Фразеология айланчла малкъар тилни байлыгъын, кенглигин, эрттеге ата-бабаларыбызны эслиликлерин, тенглешдире билиулерин кёргюзтгедиле. Ала ана тилни энчи айбат бутагъын къурайдыла.

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)

 Ана тилибизни байлыгъын белгилеген шартладан биридиле фразеология тутушла. Ушакъда аланы тюз хайырланыу кёп жерледе зауукълукъ алдырады. Суратлау ариулукълары, тасха магъаналары бла ала бизни тил байлыгъыбызны кенглигин кёргюзтедиле.

 

Сабий садмы, юймю?

Тау элледе да сабий садла ачылгъандыла. Алгъын аппалары эм ынналары, аталары эм аналары, эгечлери эм къарындашлары бла бирге ёсген сабийле энди къырал юйледе кечинедиле. Жаланда солуу кюнлери озады ёз юйлеринде. Ол игимиди огъесе  аманмыды? Аны юсюнден Нальчик шахарда алтмыш биринчи сабий садны юйретиучюсю Балаланы Эльмира бла ушакъ этгенбиз.

 

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)

«Къарачай-малкъар тилни фразеология сёзлюгю» кёп оюм байлыгъыбызны сыйындырады кесине. Ата-бабаларыбыз кёп сынауладан сора такъгъандыла бу тасха магъананы жюрютген сёзлени бир бирине. Аланы тюз хайырлана юйренейик.

Онлайн курслагъа сурам уллуду

Шёндюгю пандемияны кезиуюнде Къабарты-Малкъарда гражданланы бир талай  категорияларына «Россей Федерацияны цифралы экономикасы» миллет проектни чеклеринде къуралгъан «Цифралы экономикагъа кадрла» деген федерал проект бла белгиленнген жумушла тамамланадыла. Ол санда озгъан айда онлайн халда бардырылгъан «XXI ёмюрде интеллект иелик: жангы излемле, жангы амалла» деген билим бериу программаны да белгилерге тийишлиди, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал университетден.

Кеси билген затлагъа сабийлени да юйретирге сюеди

Жашауну къайсы сферасында да, къалайда да кеслерини атларын иги бла айтдыра, окъууда, ишде да юлгюлю къызларыбыз-жашларыбыз да аз тюйюлдюле. Аланы жетишимлерине уа ёсдюргенлери, юйретгенлери бла бирге биз да къууанабыз.

Страницы

Подписка на RSS - Билим