Билим

Цифралы эм гуманитар усталыкълагъа аслам эс буруллукъду

Кёп болмай Герпегежни орта школунда  "Точка роста"  цифралы эм гуманитар ара ишлеп башлагъанды, деп билдиредиле Черек муниципал  районну пресс-службасындан.

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Кёп болмай Мамырлыкъны халкъла аралы кюнюнде Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына жоралап Къабарты-Малкъар къырал университет  бла Нальчикни Тиширыуларыны совети   «Эсде тутабыз, хурметлейбиз» деген чакъырым бла акция бардыргъандыла.  Аны юсюнден  вузну пресс-службасындан билдириледиле.

Социальные сети: добро или зло?

В наше время много пользователей сети Интернет могут не догадываться об опасности, которая их может подстерегать в виртуальном пространстве.

Университетге жангы окъутуу ара къошулады

Бу кюнледе  Къабарты-Малкъар къырал университет  бла Санкт-Петербургну политех университети  кюзгюлю инжинирингли араны ачыуну юсюнден келишимге къол салгъандыла. Ол дистанциялы халда етгенди.

Медицина усталыкъланы сайлагъанла кёбюрекдиле

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетге кирген  абитуриентлени кёбюсю медицина усталыкъланы сайлагъандыла, деп билдиргенди вузгъа дери хазырлау эм къошакъ профессионал  билим бериу жаны бла проректор   Артур Кажаров.

Айтишник – тамблагъы кюнню сурамлы специалисти

Стратегия башламчылыкъла жаны бла агентствону экспертлерини оюмуна кёре, беш жылдан информация технологияла экономиканы иги кесегин бийлерикдиле. Ол заманда уа эм биринчиден кадрлагъа билимли «айтишникле» изленирикдиле. Электрон амалланы кенг хайырланалмагъан предприятияла конкуренциягъа чыдаяллыкъ  тюйюлдюле, ол санда жангы технологияладан узакъ таматала да жерлерин тас этерчадыла деп билдириледи КъМКъУ-ну пресс-службасындан.

Инклюзия билим бериуде жандауурлукъну, халаллыкъны жолуду

 Окъуу жыл жетишип келеди. Жарсыугъв, бир – бир ата – анала сабийлерин къайры элтирге билмей, абызырап турадыла. Коррекция школла бардыла, алай ары берсенг балангы, ол юйден узакъда жашарыкъды. Къатынгда школгъа элтсенг да, саусуз сабийни саулукълула къыйнарламы, бырнак этерлеми? Алгъын Россейде саулукълары осал болгъан сабийлени интернатлагъа жыя эдиле. Энди уа, тыш къыралладача, саулукълу сабийле бла бирге окъутадыла. Сёз ючюн, халкълааралы олимпиадалада Финляндиядан къатышхан окъуучула биринчи жерлени алып тургъандыла.

Журналист ишни энчилигине тюшюндюргенди

«Машук» жаш тёлю форумгъа къонакъгъа россейли журналист эм телеведущий, «Биринчи каналны» корреспонденти Дмитрий Кулько келгенди. Ол студентлеге журналистиканы эм федерал каналда кесини ишини юсюнден хапарлагъанды.

Борчла салыргъа, ишни къураргъа юйретген чемпионат

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни  педагогика колледжини  студенткасы Алина Кушхаунова «Жаш профессионалла» сегизинчи миллет чемпионатны (WorldSkills Russia) 2020   профессионал усталыкъ эришиуюнде «Гитче класслада окъутуу» ызда сайлауланы эсебинде финалгъа чыкъгъанды. «Школгъа дери билим бериу» сайлауда эсепле сакъланадыла.

Студентле тарыхдан, классика чыгъармаладан билгенлерин кёргюзтгендиле

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

Страницы

Подписка на RSS - Билим