Право

Элбрусчула – гиртчиле эм тириле

РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчулары «Урунуугъа бла къорууларгъа хазырма» деген физкультура-спорт комплексни айырмалы толтургъанлары ючюн белгиленнгендиле.    Полициячыла тюрлю-тюрлю сынауладан ётюп, къарыуларын, спорт хазырлыкъларын кёргюзтгендиле. 
1-чи даражалы дипломланы бла алтын белгилени право низамны сакълаучулагъа ОМВД-да жамауат советни келечиси Дуся Афаунова бла бёлюмню башчысыны къуллугъун толтургъан Сергей Скичко бергендиле.

 

Оноула чыгъарылгъандыла, буйрукъла берилгендиле

Эльбрус районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубийни башлыгъында муниципалитетни къыйын болумла эм от тюшюуден къоруулау жаны бла комиссиясыны кезиулю жыйылыуу ётгенди. Анга тюрлю-тюрлю ведомстволаны келечилери къатышхандыла. 

Ууну хатасын ангылатхандыла, аман къылыкълагъа къатышмазгъа чакъыргъандыла

Черек районну школучулары бла кадетлери «Ёлюм къайда сатылгъанын айт!» деген профилактика акциягъа къатышхандыла.

Почтада кассир иги кесек ахчаны къымгъанды

Россейни МВД-сыны «Баксанский» муниципалла аралы  бёлюмюню экономика къоркъуусузлукъну жалчытыу эмда коррупциягъа къажау кюреш бардыргъан къуллукъчулары почтада ишлеген кассир-оператор 65 минг сомну кеси хуржунуна ургъанын ачыкълагъандыла. Тинтиуле кёргюзтгенлерича,   Заюководан 30-жыллыкъ тиширыу  Бахсан районну почта бёлюмлеринде  халкъдан коммунал жумушла ючюн ахча жыйыу ючюн жууаплы болгъанды. Эки айны ичинде ол адамладан хакъны толусунлай алгъанды, квитанцияла да бергенди, ахчаны уа жаланда бир кесегин ётдюрюп къойгъанды, алай бла сегиз адамны алдагъанды. 

Полицияны харкюнлюк ишинден

Законлу излеми беш жылны ичинде толтурулмагъанды

Май районну прокуратурасына жаш адам жашау журт эркинликлери бузулгъанларыны юсюнден тарыкъгъанды.

Тинтиуледен ачыкъланнганыча, ол ёксюздю эмда Май районну администрациясыны таматасыны 2014 жылда 5 майда чыгъарылгъан бегими бла жашау журтла бла жалчытылыныргъа тийишли ёксюз эм къарар адамлары болмагъанланы тизмесине кийирилгенди. Эсепге салыугъа жууаплы органла белгили этген шартлагъа кёре уа, андан бери озгъан кезиуде анга фатар берилмегенди.

Жууаплылыкъ, къайгъырыулукъ да иги кёрюмдюлеге келтиргендиле

Быйыл мартда Россейни  уголовный-толтуруучу системасы къуралгъанлы  140 жыл толады. Къабарты-Малкъарда уа УИС 1920 жылда ишлеп башлагъанды. Кертиди, андан бери ол кесини атын кёп кере тюрлендиргенди. Анга биринчи болуп  Михайлов, артда  Шишлянников, Колос, Грязнов, Богатов  башчылыкъ этгендиле. 1926 жылда уа аны таматасына Жанхот Тлупов салынады.

МВД-ны билим бериу учрежденияларына кирирге онг барды

РФ-ни Ич ишле министерствосуну билим бериу организацияларында окъургъа сюйгенле чакъырыладыла. Кандидатла РФ-ни инсанлары болургъа керекдиле, аланы миллетлерине, социал болумлары, къолайлыкълары, динлери, жамауат организациялада ишлери  эсге алынмайды.  РФ-ни Сауутланнган кючлеринде къуллукъ этгенле, граждан жаш тёлю да кирирге эркиндиле. Жаланда  регионда ич ишле органны жууаплы бёлюмюне заявление жазаргъа керекди. Анда атын, тукъумун, атасыны атын, къайсы билим бериу учреждениягъа, факультетге кирирге сюйгенин билдирирге тийишлиди.

Эки кюнню ичинде – талай бузукълукъ

Пассажирлени жюрютюу бла кюрешген транспортну тинтгенде, автоинспекторла 340 административ кемчилик ачыкълагъандыла. Эки кюнню ичинде  полициячыла автобусланы водительлери жолда жюрюуню жорукъларына 237, таксистле  уа 103 бузукълукъ этгенлерин тохташдыргъандыла. Аланы асламы  техника   жаны  ла чурумлары болгъан машиналада ишлегенлери бла байламлыдыла.

Ууну букъдургъанла тутулгъандыла

Оператив тинтиулени кезиуюнде КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау полициячылары ФСБ-ны республикада Управлениясында коллегалары бла бирге Нальчикде Свердловск областьдан 33-жыллыкъ эр кишини бла 25-жыллыкъ тиширыуну тутхандыла. Эр кишини хуржунларын тинтгенде, порошокга ушагъан зат табылгъанды

Закондан билимли этер муратда

Кёп болмай Чегем шахарны Маданият юйюнде «Рыцари закона» деген районла аралы  конкурс болгъанды. Аны      акъылбалыкъ болмагъанланы  ишлери  жаны бёлюм  эм  билим бериу управление жаш адамланы саулукълу, къоркъуусуз  жашау бардырыргъа,  терроризмден, экстремизмден  башха аманлыкъладан да сакъланыргъа эмда патриот сезимлерин кючлергеди.    

Страницы

Подписка на RSS - Право