08.12.2021, 20:09 - Политика

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы  Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев, муниципал къуралыуланы администрацияларыны да башчылары къатышхандыла. Анда сёз вакцинацияны юсюнден баргъанды.

08.12.2021, 20:07 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Право низамны жалчытыу жаны бла дайым ишлеген координация кенгешни бла Къабарты-Малкъар Республиканы Экономика эмда къоркъуусузлукъ жаны бла советини жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Анга  КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Тимур Макоев, право низамны сакълаучу эмда надзор органланы, кюч структураланы, министерстволаны, муниципал къуралыуланы администрацияларыны башчылары да къатышхандыла. 

08.12.2021, 16:31 - Право

РФ-ни Граждан кодексини 1079-чу статьясына тийишлиликде эм къоркъуулу болгъан ишле бла кюрешгенле неда жумушланы жалчытханла (транспорт средстволаны, механизмлени, бийик вольтлу электрокючню, атом энергияны, чачдырыучу затланы, ууланы эм башха затланы хайырланыу, къурулуш…), аланы кезиуюнде бирсилеге хата салсала, аны багъасын тёлеп жабаргъа борчлудула.

08.12.2021, 16:27 - Саулукъ

Къабарты-Малкъарны къан тамырлагъа бакъгъан арасы бла онкодиспансери 2022 жылгъа жангы компьютер эм магнит-резонанс томографла бла жалчытылынырыкъдыла.

08.12.2021, 16:09 - Саулукъ

«Жашил назыла» санаторийни юсюнден бизни газетде жазыла-жазыла тургъанды. Болсада, анда болумну уа кёп кере  окъугъандан эсе, кеси кёзю бла кёрюп билген игиди.

08.12.2021, 16:04 - Право

Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясы алгъаракъда Нальчик шахарда терекчиклени эркинликсиз сатыуну жолун кесгендиле. Бу бузукълукъну ведомствону адамлары мониторинг бардыргъан кезиуде тохташдыргъандыла.

08.12.2021, 15:56 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда Заюково-3 комплексде   археологла эллиден аслам буруннгу оба тапхандыла. Аладан эм таматалары бизни эрагъа дери  VIII ёмюрде ишленнгенди. 

ЖАМАУАТ

10.04.2019 - 09:50

Жашауну айланч жоллары

Мен сабийлигим киши журтлада озгъан адамланы бириме. Кесимчала сынагъан къыйынлыкъланы чекгенме. Аланы юслеринден хапарлагъа терен сингип, зорлукъ тюзлюкню таргъа тыйып тургъан жыллагъа къайтарыргъа излемейме. Алай а  хаман да эсимде тургъан эки затны юсюнден айтайым деп жазама.

Подробности... | Просмотрено: 6
10.04.2019 - 09:35

«Бюгюннгю къараучуну излемлери бизни башха ызлагъа чакъырадыла»

Нальчикни биринчи номерли гимназия-школуну сурат ишлеу искусстводан преподаватели Чомаланы Иринаны хунерин кёпле биледиле эмда  жаратадыла. Аны тюрлю-тюрлю техника бла этилген чыгъармалары, кёрмючлени жасагъанлары бла къалмай, адамланы энчи коллекицяларында да сакъланадыла.

 

Подробности... | Просмотрено: 19
10.04.2019 - 09:30

«Америкада кёрген жангы технологияланы кесими ишимде хайырланыргъа сюеме»

Кёнделен элни  биринчи номерли орта школуну биологиядан устазы, «Университет билимлери болгъан тиширыуланы федерациясы» халкъла аралы жамауат организацияны келечиси Чочайланы Фатима,  «Тиширыула STEM-де» деген халкъла аралы программагъа къатышып, Американы Бирлешген Штатларында  болгъанды. Биз анга тюбеп, жолоучулугъуну юсюнден  ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 6
10.04.2019 - 09:05

«Учарыгъым бек келеди, жюрегим кёкге тартады, аны ёмюрден ахыргъа сюйгенлей къалдым»

Кёкню ариулугъу, аны жашырын теренлиги адам улуну не заманда да кесине тартханлай, аны акъылын къозгъагъанлай турады. Бир тюрлю тыйгъычы болмагъан  чыпчыкъча бийикге кётюрюлюп,  хауаны женгиллигин сынаргъа сюйгенле аз тюйюлдюле. Биз бюгюн хапарын айтырыкъ адам ол муратына толусунлай жетгенди дерчады. Лётчик-истребитель Биттирланы Адрахманны жашы Борис аскерде лейтенантдан башлап,  полковникни чынына дери ёсгенди.

Подробности... | Просмотрено: 27
05.04.2019 - 08:19

Ана тилни ачыкъ дерслери

Алгъаракъда Огъары Жемталаны орта школуну мекямында «Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» республикалы эришиулеге къатышыр ючюн жумуш бардырылгъанды. Анга устазла, школчула къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 40
05.04.2019 - 08:16

«Фахмулу сабийни айнытхан къыйын ишди»

Фахмулула бизни арабызда жашайдыла, алай жашырынлыкъда турадыла. Кёбюсюнде не ата-анала неда устазла алларында аллай сабийле болгъанларын сезмейдиле. Керти да, ол къауум школда орталыкъ неда андан осалыракъ окъуучулагъа саналадыла, кёбюсюнде  биргелерине жашагъанла эм окъугъанла бла келишалмай, къыйын къылыкълыдыла. Ол тема бла байламлы медицина илмуланы доктору, профессор Теммоланы Лейла  бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 12
03.04.2019 - 10:00

Чачлары - акъ, жюреклери уа - жаш

Бу кюнледе Нальчикде кюмюш волонтёрланы биринчи республикалы форумлары болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 19
03.04.2019 - 09:45

Тюз да эркинлик берилгенлей…

Халкъыбыз кёчюрюлгенде, кёп адамыбыз шахарладан,уллу элледен окъуна узакъ жерлеге тюшгендиле. Сора ол орналгъан жерлеринден комендант эркин этмей чыгъаргъа  онглары болмагъаны ючюн, таулула ал кезиуде сабийлерин окъуталмагъандыла. Алай окъутургъа уа бек адыргы этгендиле. Халкъгъа къажау политика аз да жумушагъанлай, таулу сабийчикле школгъа жюрюп башлайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 19
03.04.2019 - 09:40

Хунерликлерин кёргюзтюрге онг чыкъгъанда…

Озгъан заманын билмеген халкъны келир заманы да болмайды. Малкъар, къарачай, къалмукъ, ингуш, чечен халкъланы сюргюнде болгъан жыллары аланы жамауат-политика эм культура жашаудан иги кесек артха атхан эдиле. История тюзлюк тохташдырылыр эм ёсюп келген тёлюню миллетлик сезими заманнга тийишли болур ючюн, ол кезиуню тарыхын жазаргъа керекбиз. Бир тюрлю терсликлери болмай, ачдан, сууукъдан, жукъгъан аурууладан ёлгенлени алларында ол бизни адамлыкъ борчубузду.

Подробности... | Просмотрено: 18
03.04.2019 - 09:25

Билим бериуге, ариу къылыкъгъа юйретиуге да бирча къайгъыра

Элбрус районну битеулю билим берген учрежденияларындан бирине Нейтрино посёлканы орта школуна – бу окъуу жыл отуз бешинчиди. Абаданланы айтханларына кёре, Губасанты черекни жагъасында гитче сабийлени алыкъа уруш башланнгынчы окъуна Тилланы Гитчечикни юйюнде окъутуп тургъандыла. 1944  жылда Курданланы бла Тилланы тукъум жерлеринден зор бла кёчюргенлеринден сора алайлагъа толу жашау кёпге дери къайтмай тургъанды.

Подробности... | Просмотрено: 18
03.04.2019 - 09:20

Саулукъларына къаратхандыла, чабакъ тутхандыла, той-оюннга да къатышхандыла

Элбрус районну халкъны социал жумушларын жалчытхан комплексли арасыны адамланы саулукъларына кюндюз къарагъан бёлюмюнде  Малкъар халкъны жангырыу кюнюне жораланып  тёрели ишле болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 15
27.03.2019 - 08:23

Дуния чакъса эди гюллеча

КЪМАССР-ни бла   РСФСР-ни Баш Советлерини депутаты болгъан, Жазыучуланы союзуну члени, подполковник чыны бла уллу къуллукълада ишлеген поэт эди Гыттыуланы Исмайылны жашы Магомет (Максим, 1916-1985 жж.). Бизни миллетни биринчи профессионал журналистлеринден бири эди.

Подробности... | Просмотрено: 28
27.03.2019 - 08:23

Аны аты бла алтын майдал чыгъарылгъанды

Залийханланы Чокканы жашы Хусей ата-бабаладан келген тёреге кертичи болгъанды, табийгъатны сюерге, тёгерекде къудуретни сыйларгъа, анга къуллукъ этерге аладан юйреннгенди. Ол а аны жашау жолун жарытханлай, кеси жерлиле эм тышындан келгенле бла къазанлашыргъа, алгъадан-алгъа итинирге болушханды. 

Подробности... | Просмотрено: 11
27.03.2019 - 08:19

Оюмну, сёзню эмда ишни бирлигини юлгюсю

   Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне 

Бир адамда толу халкъны ышанлары-акъыллылыгъы, тёзюмлюлюгю, халал жюреклилиги эм менсинмеую бар эселе, ол Хутуйланы Исхакъны жашы Ханафийди. Къадар анга эр киши ариулукъну да, халаллыкъны да, уллу билимни да, политика усталыкъны да къызгъанмай бергенди. Аны жашау жолу къыйын болгъан эсе да, битеу алып айтханда, жашауу сейирлик эди, уллу жетишимледен, хорламладан да бай.

Подробности... | Просмотрено: 12
27.03.2019 - 08:16

Сынаулу устаз, огъурлу ана бла ынна

Бир жыл   мындан алгъа Нальчик шахар школлада окъугъан къабарты эм малкъарлы сабийлени ана тиллерин, культураларын, адет-тёрелерин, искусство жаны бла усталыкъларын кёргюзтюуге аталгъан олимпиадалары болгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 102

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт

23.10.2020 - 09:05

«Туугъан жериме къайтырыма ишеклигим жокъду»

Алгъаракълада Болгарияны Благоевград шахарында армрестлингден дунияны биринчилиги болгъанды. Анда бизни жерлешибиз Отарланы Надира алтын майдалны алгъанды. Жыйырмажыллыкъ спортчу онг, сол къоллары бла аны бла эришгенлени барысын да хорлагъанды. Ары дери ол Европа даражада да алчы болгъан эди. Бюгюн а Надира бизни ушакъ нёгерибизди.

 
Подробности... | Просмотрено: 16
Жангылыкъла

23.10.2020 - 09:05

Рапс былтырдан эсе 3,5 кереге кёп себилликди

Быйыл Къабарты-Малкъарда кюзлюк рапс  3,5 минг гектаргъа себилликди, былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 3,5 кереге кёпдю, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

23.10.2020 - 08:17

Быйылгъы нартюхню тирлиги къууандырырчады

Къабарты-Малкъарда мюлклени кёбюсюнде,  87,5 минг гектарда,  мирзеулюк нартюхню оруп бошай турадыла. Районланы администрацияларындан билдиргенлерича, бюгюнлюкде саулай  550 минг тонна тирлик жыйылгъанды

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

23.10.2020 - 08:17

«Къыйматлы проектле кёпдюле, алай эл мюлкге бла туризмге аслам эс бурургъа тийишлиди»

Кёп болмай «Деловая Россия» битеуроссей жамауат организацияны президенти Павел Титов республиканы жокълагъанды, ол санда Черек районда  да   болгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

23.10.2020 - 08:12

Алимле юйретедиле: китап окъуу жашауугъузну узун этеди

Кафканы «Метаморфозаларын» окъуп, Габриэль Гарсия Маркес жазыучулукъ ишни сайлагъанды. Хемингуэй илхамны Лев Толстойну «Война и мир» романындан алгъанды. Хар инсанда да китапла башха-башха сезимле туудурадыла, алай ала кёбюрек жашаргъа уа болушамыдыла?

Подробности... | Просмотрено: 2
Экономика

23.10.2020 - 08:12

Мажарыулу адамны иши да тири барыр

Мусукаланы Зауурну юйюрю Прохладна районда Учебное элде орналгъанлы жыйырмадан артыкъ жыл болады. Ол кеси Кёнделенде туугъанды, юй бийчеси Мадина да анданды. Жаш школдан сора бу элде техникумгъа механикге окъургъа киргенди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

21.10.2020 - 09:05

Борчларын офисден тышында толтургъанланы эркинликлери сакъланыллыкъды

Къырал Думаны спикери Вячеслав Володин эмда Федерация Советни башчысы Валентина Матвиенко Россейде ишчи борчланы офисден тышында бардырыуну (удаленный халда)  юсюнден законну проектин парламентарийлени къарауларына бергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

21.10.2020 - 08:38

Назмучуну чыгъармаларын окъурукъдула

Халкъыбызны белгили назмучусу Бегийланы Абдуллах бу кюнледе  70-жыллыгъын белгилейди. Миллетибизни фахмулу келечисини юбилейине жораланнган конкурс бу кюнледе жаш къауум кенг хайырланнган Инстаграм социальный сетьде  башланнганды. Аны бардырыуну баш мураты ёсюп келген тёлюге поэтни чыгъармачылыгъы бла шагъырейленирге болушууду.

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

21.10.2020 - 08:30

Музыкасы тепсеуге жан салгъанды, макъам аны къанында болгъанды

Алгъаракъда фейсбукда «Нальчик в лицах друзей» деген къауумда Израильде жашагъан Ирина Израева мен отуз жыл мындан алгъа жазгъан статьямы салгъанды. Анда Елизавета (Иско) Левиеваны юсюнден барады хапар.

Подробности... | Просмотрено: 9
Тарых

21.10.2020 - 08:23

Малкъар

Малкъар эл Хызны-Сууну ауузунда, Аргудан бла Сукан-Сууну,  Малкъар Черекни эм аны бутакъларыны баш жаны тийрелеринде орналгъанды. Аны бла къоншулукъда шимал жанындан Къабарты, къыбылада – Сванетия, кюнчыгъышда – Дигория,  кюнбатышда – Бызынгы бла Холам болгъандыла. Аны юсюнден материалны философия илмуланы кандидаты Жангуразланы Мухаммат жибергенди. Биз аны хазырлап бюгюн басмагъа беребиз.

Подробности... | Просмотрено: 17
Тарых

21.10.2020 - 08:22

Тукъумну оналты уланы жауну аллына тургъандыла

Уллу Хорламгъа – 75 жыл

Быйыл 9 Майда  къыралыбыз Совет аскер гитлерчи фашист Германияны  хорлагъанлы  75 жыл болгъаныны  байрамын къууанчлы халда кенг белгилегенди. Совет Союзгъа жашырын чапхан, иги да  хазырланып келген къарыулу фашист аскерни ууатып, совет халкъ, кесини эркинлигин къоруулагъаны бла къалмай, Европаны  кюйсюз душманны зулмулугъуна тюшюп, азап чегип тургъан  халкъларын да азатлагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

21.10.2020 - 08:19

Музейни эрттегили китапла, башха тарых шартла толтурлукъдула

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал  университетни мурдорунда ислам культураны бла тарыхны музейин  къураргъа белгиленеди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

21.10.2020 - 08:18

Сейир шартла

100 жылдан аслам жашагъанланы айрыкамлары

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла. Процентлени келтирип айтханда, хар жюз минг инсаннга отуз беш тамата жетеди. Ол а жер башында эм уллу кёрюмдюдю.

Подробности... | Просмотрено: 7
Илму

21.10.2020 - 08:11

«Бу илму айныр ючюн жамауатны ниет байлыгъы тутхучлу болургъа керекди»

Филология илмуланы кандидаты, КъМР-ни Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтуну къарачай-малкъар адабият бёлюмюню тамата илму къуллукъчусу, КъМКъУ-ну къарачай-малкъар филология кафедрасыны доценти Ёзденланы Тауланны къызы Фатима танг кесек ишни авторуду, аланы санында юч даражалы монография да барды.

Подробности... | Просмотрено: 13
Илму

21.10.2020 - 08:10

Миллет энчиликлени эм экономика къоркъуусузлукъну юсюнден сёлешгендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Миллет энчиликле эм экономика къоркъуусузлукъ» деген ат бла   халкъла аралы илму-практика конференция ётгенди. Ол «Россейни фундаментал тинтиулери» фондну ахча   себеплиги бла бардырылгъанды. Анга Россейни, Абхазияны, Беларусияны, Азербайджанны алимлери, Къабарты-Малкъарны  бир къауум министерстволарыны бла ведомстволарыны келечилери да  къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы