17.04.2019, 10:03 - Право

КъМР-де УФСИН-ни  энчи отрядында «Эркинликге чыгъыуну школунда» деген ат бла  тюбешиу бардырылгъанды. Тутмакъланы аллында бёлюмню начальниги, инспектор Индира Гедгафова  сёлешгенди.

17.04.2019, 10:00 - Жангылыкъла

Кёп болмай Нальчикде Россейни  акушер-гинекология  обществосуну школуну (РОАГ)   перинатал медицина эм неонатология темагъа жораланнган жыйырма бешинчи   регион аралы  конференциясы болгъанды. Анга Шимал Кавказдан беш жюзден аслам специалист къатышхандыла, ол санда КъМР-ни саулукъ-сакълау министри Марат Хубиев да.

17.04.2019, 09:55 - Жангылыкъла

Жууукъ заманда  Ленин атлы проспектде  автобусла тохтагъан жерле жангыртыллыкъдыла. Аланы тюрсюнлерин  нальчикчиле кеслери сайлагъандыла, деп билдиргендиле шахар округну администрациясыны пресс-службасындан.

17.04.2019, 09:50 - Жангылыкъла

Черек районну Къашхатау элинде жууукъ заманлада  саулукъну кючлендириу эмда башха жумушланы да толтуруу жаны бла комплексни къурулушу башланырыкъды.  Анда  спортну кёп тюрлюлери бла кюреширге онг берген кенг эмда хар кереклери болгъан отоуладан сора да,  бассейн  да боллукъду.

17.04.2019, 09:47 - Жангылыкъла

Россей Федерацияны регионларында илму-производстволу кооперацияны системасын къурау жаны бла проектни къыйматлы тамамлар умутда Кърым республикада эл мюлкню илму-излем институтунда регионла аралы кенгеш бардырылгъанды кёп болмай. Аны РФ-ни Илму эм бийик билим бериу министерствосу бла Илмуланы россей академиясы къурагъандыла.

17.04.2019, 09:30 - Жангылыкъла

Предпринимательство бла кюрешгенде адам къаллай тыйгъычлагъа тюберге боллугъуну эмда бу ишни энчиликлерини юсюнден Май районда бардырылгъан  «тёгерек столда» айтылгъанды.

17.04.2019, 09:25 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда Басхан эмда Лескен районлада электросетьледе бирикген информация-эсеплеу комплексни (ЕИВК) сингдириу барады, деп билдиргендиле «МРСК СК» компанияны республикада бёлюмюнден.

17.04.2019, 09:10 - Спорт

Орёл шахарда всестилевой каратеден 12-18-жыллыкъ спортчуланы араларында Россейни биринчилиги бардырылгъанды, анда хорлагъанлагъа дунияны биринчилигинде сермеширге онг берилгенди. Анга къыралны 52 регионундан 1500-ден аслам адам къатышхандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАНГЫЛЫКЪЛА

17.04.2019 - 10:16

Хурметли жамауат!
Бир тюрлю сылтаула бла сиз «Заманны» быйылны  тёрт айында алалмай  тура эсегиз, халны тюзетирге онг барды. 28-чи апрельге дери,  почтагъа барып, жазылыуну жарашдырсагъыз, ана тилибизде чыкъгъан газетни 1-чи майдан окъуп башларыкъсыз.

Подробнее | Просмотрено: 1

17.04.2019 - 10:13

Кёп болмай Тебердада белгили жарыкъландырыучу Кърымшамхалланы Исламны  юйюнде аны аты бла бардырылгъан 11-чи окъуула ётгендиле. Тёрели  жыйылыугъа миллетни дунияны кёп къыралларында жашагъан илму интеллигенциясыны келечилери чакъырыладыла.

Подробнее | Просмотрено: 2

17.04.2019 - 10:00

Кёп болмай Нальчикде Россейни  акушер-гинекология  обществосуну школуну (РОАГ)   перинатал медицина эм неонатология темагъа жораланнган жыйырма бешинчи   регион аралы  конференциясы болгъанды. Анга Шимал Кавказдан беш жюзден аслам специалист къатышхандыла, ол санда КъМР-ни саулукъ-сакълау министри Марат Хубиев да.

Подробнее | Просмотрено: 9

17.04.2019 - 09:55

Жууукъ заманда  Ленин атлы проспектде  автобусла тохтагъан жерле жангыртыллыкъдыла. Аланы тюрсюнлерин  нальчикчиле кеслери сайлагъандыла, деп билдиргендиле шахар округну администрациясыны пресс-службасындан.

Подробнее | Просмотрено: 3

ИЛМУ

17.04.2019 - 09:45

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) бла жашау этер амал бармыды? Ол жукъгъан аурууду, къан бла жайылады. Къанында ВИЧ болгъан адамны саны – чархы  не бош аурууну да хорлаялмайды, иммунитети жокъду. Былтыр  Россей Федерацияда   вирус жукъгъанланы саны миллиондан  атлагъанды.

Подробнее | Просмотрено: 3

12.04.2019 - 08:12

Бир-бирде адам неден семиргенин ангыламай къалады. Арт кезиуде алимле аны сылтауун жашауда жюрек тынчлыкъдан эсе жарсытхан кезиуле аслам болгъанында кёредиле. Диетолог Къазийланы Марина бла биз бу жарсыуну сюзгенбиз.

Подробнее | Просмотрено: 8

03.04.2019 - 09:10

Кече юйде шошлукъ болмаса, тынч жукълагъан  къыйынды.  Къатынгда хурулдагъан адам болса уа, аллай тынчлыкъ не хазна табылсын. Аны ючюн  хурулдаугъа къажау кюрешни таукел бардырыргъа керекди. Аны юсюнден биз  Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врач – терапевти Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз.

Подробнее | Просмотрено: 4

СПОРТ

17.04.2019 - 09:10

Орёл шахарда всестилевой каратеден 12-18-жыллыкъ спортчуланы араларында Россейни биринчилиги бардырылгъанды, анда хорлагъанлагъа дунияны биринчилигинде сермеширге онг берилгенди. Анга къыралны 52 регионундан 1500-ден аслам адам къатышхандыла.

Подробнее | Просмотрено: 9

17.04.2019 - 09:05

Грозныйде каратеден 12-13-жыллыкъ спортчуланы араларында СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анда хорлагъанлагъа Россейни биринчилигинде эриширге онг берилгенди.  

Подробнее | Просмотрено: 6

ПОЛИТИКА

17.04.2019 - 09:40

Тиширыуну баш борчу -  сабийле ёсдюрюудю, юйню от жагъасын сакълауду, аны турмушну тапландырыуду. Ол бизни ата-бабаларыбыздан келген тёреди, битеу динле да аны излейдиле.

Подробнее | Просмотрено: 5

05.04.2019 - 08:03

КъМР-ни Парламентини Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла эмда Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетлерини кенгертилген жыйылыуунда республиканы эл мюлкюнде ишлегенлени социал-экономика излемлери бла эркинликлери къалай сакъланнганлары сюзюлгенди.

Подробнее | Просмотрено: 7

ПРАВО

17.04.2019 - 10:03

КъМР-де УФСИН-ни  энчи отрядында «Эркинликге чыгъыуну школунда» деген ат бла  тюбешиу бардырылгъанды. Тутмакъланы аллында бёлюмню начальниги, инспектор Индира Гедгафова  сёлешгенди.

Просмотрено: 8

10.04.2019 - 09:40

КъМР-де  УФСИН-ни   4-чю номерли  колониясында  къуллукъларын энди бардырып башлагъанла ант этгендиле.  Арбазда тизгин  сюелген жаш адамла, управленияны аппаратыны келечилери, ветеранла  да тургъанлай,  Ата журтха тюз ниетли  къуллукъ этериклерине , Россей Федерацияны Конституциясына  кертичи бол

Просмотрено: 6

05.04.2019 - 08:08

 КъМР-ни От тюшюуге къажау-къутхарыу къырал службасында «Газны ууундан эм тютюнден бек иги къоруулаучу» деген конкурс бардырылгъанды. Ол от ёчюлтюучюлени сынауларын игилендирир, профессионал билимлерин кючлер мурат бла къуралгъанды.

Просмотрено: 9

ЖАМАУАТ

17.04.2019 - 09:15

Арт кезиуде жаш тёлю къабыргъасын жашаугъа жарашдыра, аны бла бирге уа тутхан ишлеринде юлгюлю да болгъанлары ахшы ышанды. Нальчикде «Альбион» лингвистика ара (Толстой атлы орам, 180) ачылгъанлы алай кёп заман озмагъан эсе да, бери кёпле жюрюйдюле. Биз, аны директорларындан бири Мисирланы Фатимагъа тюбеп, школну ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.

Подробнее | Просмотрено: 4

12.04.2019 - 08:14

Журналист жолла кёп сейир адамла бла тюбешдиредиле. Аланы кёплери эсингде къаладыла. Ма Гройым Кларк бла тюбешиуюм да кёп  жыл мындан алгъа болгъан эсе да, эсимден кетмейди. Ол Англияда Оксфордну бошагъанды, кёп тыш къыраллы тилледе сёлешеди, тауча да биледи. «Инжил» бла «Забур» дин китапланы малкъар тилге кёчюрюлген тюрлюлерине  редакторлукъ этгенди.
Гройым Кларк бизни республиканы жокълагъанында, мен анга тюбеп ушакъ этгенме. Аны бла сизни да шагъырей этерге сюеме.

Подробнее | Просмотрено: 11

12.04.2019 - 08:14

Арт кезиуде билим бериуде тюрлениуле, окъутууну  качестволу этиуге бурулгъандан сора да, сабийлеге къошакъ билим бериу, аны алыргъа хар жашны, къызны да къолундан келирча этиу бла къысха байламлыдыла.

Подробнее | Просмотрено: 13

ЭКОНОМИКА

12.04.2019 - 08:19

«Иш кёллю Россей» жамауат организация Россейни тарыхчылары бла бирге бизни къыралда предпринимательствону юсюнден школчуланы арасында олимпиада бардырлыкъды.

Подробнее | Просмотрено: 7

10.04.2019 - 10:10

Кёп болмай  Махачкъалада  Россей Федерацияда гитче эм орта бизнесни айнытыугъа жораланнган  «тегерек стол» болгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 12

МАДАНИЯТ

12.04.2019 - 08:12

Жашауда аллай тёре барды, фахму бизни арабызда болгъан къадар, биз аны ёмюрлюк сунабыз, артыкъ уллу махтау салыргъа да талпынмайбыз.

Подробнее | Просмотрено: 7

12.04.2019 - 08:11

Минги тау тийресине солургъа баргъанлагъа къууанч, таукеллик, учунуу да къошхандыла анда баргъан музыка фестивальны къурагъанла.  «Мир» станцияны майданында, туристле бла солугъанла россей эм дуния даражалы  диджейлени клуб музыкаларына тепсегендиле.

Подробнее | Просмотрено: 9

ТАРЫХ

17.04.2019 - 10:15

                                           Уллу Хорламны 74-жыллыгъына
Бизни къыралны тиширыулары гитлерчи фашизмни ууатыугъа уллу къыйын салгъанлары белгилиди. Аладан миллионнга жууукъ адам Сауутланнган Кючлени сатырларында къуллукъ этгендиле, душманла  бла партизан отрядлада эм аланы тылларында сермешгендиле. Производствода эр кишилени алышындыргъандыла, промышленность сырьё бла жалчытхандыла, жаралылагъа къарагъандыла.

Подробнее | Просмотрено: 2

12.04.2019 - 08:20

1965 жылда 8-чи майда Огъары Малкъардан таулу тасхачы Мечукаланы Муратны жашы Мурадиннге  Къызыл Жуздузну  ордени берилген эди. Жаш быллай сыйлы саугъагъа не ючюн тийишли болгъаны уа жаланда кёп болмай ачыкъланнганды.

Подробнее | Просмотрено: 7

ЭКОЛОГИЯ

13.03.2019 - 08:09

Кир-кипчикни ташыу ючюн тёленнген ахчаны  ёлчеми  юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи (РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6  майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде). Ол кеси да  бир журтда неда  фатарда дайым тургъанлагъа кёре угъай, талай заманны башха жерде жашагъанлагъа  кёре да.

Подробнее | Просмотрено: 4

01.03.2019 - 09:45

Къабарты-Малкъар  свалкаланы къурутургъа  деп ахча бёлюнюрюк  регионланы санына киргенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну пресс-службасындан.

Подробнее | Просмотрено: 11