14.11.2018, 20:16 - Статьи

Тюнене Москвада Россей Федерацияны транспорт министри Евгений Дитрихни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды.

14.11.2018, 11:30 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде республикада жууапха тартыу системаны иши сюзюлгенди.

14.11.2018, 11:28 - Статьи

«AZIMUT» биригиу Россейде бек уллугъа саналады. Анга шёндю  7 минг къонакъ юй киреди. Аладан бири шабат кюн Нальчикде  ачылгъанды. Ол бюгюнлюкде  даражалыгъы бла Къабарты-Малкъарда биринчи тизмедеди.  Аны битеу да  74 отоуу барды.  Ол жангы излемлеге толусунлай келишеди. 

14.11.2018, 11:27 - Статьи

Белгилисича, бизни къыралда жазыулары болгъан жюзден артыкъ миллет барды. Ана тилибизни, миллет адабиятны сакълар мурат бла 2012 жылдан бери «Россейни маданияты» деген аты бла федерал программа ишлейди. Аны хайырындан эки уллу антология китап чыкъгъанды: «Сабий адабият» эм «Поэзия».

14.11.2018, 11:26 - Статьи

Энди Минги тауну тийресинде жашагъанлагъа эмда ары солургъа келгенлеге къанларына биохимиялы анализ этер ючюн  район аралы больницагъа барып айланмай, ол жумушну Элбрус элни больницасында тамамларгъа боллукъду.

14.11.2018, 11:23 - Статьи

Кърымда каратеден сабийлени, жаш эм абадан спортчуланы араларында къырал даражада  турнир къуралгъанды. Анга Россейни онтёрт регионундан бла Украинадан спортчула къатышхандыла. 

14.11.2018, 11:22 - Статьи

Озгъан ыйыкъны байрым кюнюнде Бабугентде 2-чи  номерли кадет школ-интернатны курсантларыны къаууму – элли эки окъуучу – ант этгендиле.

Последнее


Окъууну бошагъынчы окъуна урунуп башларча

Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлени бла выпускниклени иш бла жалчытыучу арасында «Сады Эльбруса» деген предприятияны башчысы Ляна Арипшева бла тюбешиу болгъанды.

Гитчеле уллайгъанлагъа жюрек жылыуларын аямагъандыла

Озгъан байрым кюн республиканы Пенсиячыларыны союзу эмда Нальчик шахарны тиширыуларыны совети бирге жандауурлукъ иш этгендиле. Ала Вольный Ауулда къартла тургъан юйге баргъандыла, ары конфетле, къалачла, татлы эмда гара суула, ынналагъа бла аппалагъа жылы узун кёнчекле, кёлекле да элтгендиле.

Чынтты патриотну юлгюсю эди

Тырныауузда жашагъан, кеси да Уллу Ата журт урушну ветераны болгъан 91-жыллыкъ Гусева Евгения Михайловна быйыл 22 октябрьде ауушханды.

Кеслерин бюгюннгю излемлеге жарашдыра

Алгъаракълада Татарстан Республикада «Золото тюрков» деген ат бла экинчи Битеуроссей жаш тёлю билим бериу форум бардырылгъанды. Анга РФ-ни субъектлеринден халкъла аралы байламлыкъланы юсю бла проектле жарашдыргъан студент биригиулени келечилери къатышхандыла.

Жаш тёлюню окъутууда бла юйретиуде къыйыны уллуду

Республиканы Башчысыны указы бла Огъары Бахсанны орта школуну малкъар тилден бла адабиятдан устазы Юсюпланы Зухурагъа «КъМР-ни сыйлы устазы» деген даражалы ат берилгенди. Ол а кесини битеу билимин, къарыуун сабийлени окъутуугъа, юйретиуге аямагъан педагогну къыйынына тийишли багъады.

Оюнну жигитлерини сёзлери халкъ айтыула болуп къалгъандыла

23 октярьде Къабарты театрны сахнасында Дагъыстанны А.-П. Салаватов атлы музыка-драма къумукъ театры «Человек из Ламанчи» деген спектаклин кёргюзтгенди. Пьесаны М.Сервантесни белгили романыны сюжетине кёре американлы драматургла Дейл Вассерман бла Джо Деррион жазгъандыла. Анга музыканы белгили америкалы музыкант Митч Лин къурагъанды. Алай бла 1965 жылда мюзикл жаратылгъанды.

КЮЙГЕН ТАШ

КЮЙГЕН ТАШ
  Къулийланы Къайсынны эсгере
       1.
Сапдан жарылгъан жерлей,
Къатылыгъын тас этмей,
Жарылады таш.
От жокъ!
Окъ да жокъ!
Адамлыкъны кюсерден
Болуп жарылады ол!
Ташлыгъы болады тас.

Съездге делегатла айырылгъандыла

Тюнене КъМР-ни Журналистлерини союзуну правленини жыйылыуу болгъанды. Анда жаланда бир жумушха къаралгъанды: «Россейни Журналистлерини союзу» Битеуроссей жамауат организацияны 12-чи съездине делегатла айырыу.

Лашкутада маданият юй быйыл битерикди

Алгъаракълада билдиргенибизча, «Единая Россия» политика партия бардыргъан программаны чеклеринде Лашкутада жангы маданият юйню къурулушу бардырылады. Проект элли минг адамдан аз жашагъан шахарлада бла элледе быллай учрежденияланы эмда клубланы мюлк-техника онгларын кючлендириу бла байламлыды.

Адамланы эркинликлерин къоруулауну эм башха салып

Къабарты-Малкъарда Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйде эксперт советни жыйылыуу ётгенди. Анда «Он жылны инсанлары эркинликлерин къоруулауда» деген китапны презентациясы болгъанды, «Россей Федерацияны субъектлеринде адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйлени къурауну эмда аланы ишлерин бардырыуну жорукъларыны юсюнден» федерал законну проекти тинтилгенди.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS