16.01.2019, 08:21 - Спорт
    Москваны ауур атлетикадан биринчилигине 15-17-жыллыкъ жашла къатышхандыла, хорлагъанлагъа къыралны Старый Осколда январьны ахырында боллукъ биринчилигинде эриширге эркинлик берилгенди. 
16.01.2019, 08:19 - Жангылыкъла

    Алгъаракъда  Къабарты-Малкъарны Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан  кёп  функциялы арасыны таматасы Аслан Афаунов МФЦ-ны «Новая высота» деген конкурсну республикада кесегинде хорлагъан келечилери бла тюбешгенди.

16.01.2019, 08:18 - Жангылыкъла

   Бу кюнледе Тёбен Чегемде  черекдеги  кёпюрге тынгылы ремонт этиледи. Ол элни эки кесегин бирге къошады эмда  чаллыкълагъа бла жайлыкълагъа элтеди. Ол себепден аны магъанасы бек уллуду.

16.01.2019, 08:05 - Жамауат

  Элбрус районну администрациясыны билим бериу управлениясы энчи къайгъырыу керекли болгъан эм къыйын жашау болумгъа тюшген сабийлеге къарагъан билим бериу учрежденияла бла бирге «Сабийле ючюн – бирге» деген акция бардырады.

14.01.2019, 09:27 - Жангылыкъла

    Келир айда Бахсан шахарда бир жылгъа 50 минг тонна кир-кипчикни жарашдыргъан комплекс ачыллыкъды. Аны къурулушуна 34  миллион сомдан аслам къоратылгъанды, деп билдиргенди муниципалитетни  администрациясыны башчысыны жашау болумну жалчытыу вопросла  эм къоркъуусузлукъ жаны бла орунбасары  Назир Карданов.

14.01.2019, 09:20 - Тарых

    Белгили немисли къаячы эмда этнограф  Карл Эггер  1914  жылны жазында  бу тийрелеге келип, кёргенини,эшитгенини  юсюнден «Kaukas in Kaukasus» деген китап жазып, аны 1915 жылда Германияны Базель шахарында А.Г.Фробенусну издательствосунда чыгъаргъанды.

14.01.2019, 09:20 - Жамауат

    Бу кюнледе Нальчикде Культура фондда  «Славян ингирле» деген къууанчлы тюбешиу болгъанды. Аны  республикада жашагъан белорусланы  «Сябры» маданият арасы  къурагъанды.

14.01.2019, 09:05 - Жангылыкъла

          Росстатны эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъарда биринчи къолдан сатылгъан жашау журтну бир квадрат метри 25292 сом турады. Бу тизмеде экинчи болуп Калмыкия барады. Анда бир квадрат метр 30155 сомгъа сатылады. Ызы бла учуз багъала Брянск, Владимир эм Тамбов областьлададыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАНГЫЛЫКЪЛА

18.01.2019 - 08:19

   КъМР-ни Парламенти жаш тёлю билим бериу эм илму организацияланы арасында «Мени законла чыгъарыучу башламчылыгъым» деген конкурсну бардырады.

Подробнее | Просмотрено: 1

18.01.2019 - 08:14

 Алгъаракълада Чегем районда сюд приставла бла «Газпром межрегионгаз Нальчик»  компанияны келечилери рейд бардыргъандыла. Аны чеклеринде борчлары болгъанладан жюз минг сомдан артыкъ жыйылгъанды.
   Бу жол контролёрла районда газ ючюн иги кесек заманны  тёлемей  тургъан онюч адамны жокълагъандыла.

Подробнее | Просмотрено: 6

18.01.2019 - 08:11

Арт заманда ДНК тинтиуле сейир шартланы ачыкъларгъа, белгили болмагъан затланы окъуна тохташдырыргъа онг бергенлерини юсюнден  телевиденияда тюрлю-тюрлю бериуледе, полициячыланы юслеринден сериалла да кёргюзтюледиле.

Подробнее | Просмотрено: 8

18.01.2019 - 08:08

   Былтыр властьны федерал органлары бла  75 келишим этилгенди. Алагъа кёре федерал бюджетден республиканыкъына битеу да 5 миллиард сом чакълы бир берирге белгиленнген эди.

Подробнее | Просмотрено: 6

18.01.2019 - 08:04

   Кёп болмай «Информатики XXI века» деген усталыкъ сайлау эм билим бериу проектгекёре, Къабарты-Малкъар къырал университет бла 2-чи номерли лицей арада байламлыкъла жюрютюрге деп келишим этгендиле. Аны чеклеринде мектепде вузну информациялы классы да ачылгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 8

ИЛМУ

18.01.2019 - 08:10

   КъМР-ни  Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери  жаны бла министерствосуну  Жаш тёлю кёп функциялы арасыны башчылыгъы бла  бу кюнледе "Тарыхны, экономиканы, правону, обществознанияны дерслеринде коррупциягъа  къажау кюрешни юлгюлерин хайырланыу" деген ат бла республикалы семинар б

Подробнее | Просмотрено: 3

18.01.2019 - 08:00

Школчуланы  битеуроссей олимпиадасыны Къабарты-Малкъарда кесеги  быйыл 11 январьда башланнганды эмда  25 февралгъа дери бардырыллыкъды. Анга республиканы районларындан, шахарларындан, эллеринден  да  9-11-чи классладан  мингден артыкъ окъуучу  къатышыргъа ыразылыкъларын билдиргендиле.

Подробнее | Просмотрено: 10

ЖАМАУАТ

16.01.2019 - 08:14

   РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, 2019 жылны биринчи январындан башлап пенсиячыгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 8846 сом болады. 
   Ишлемеген пенсиячыны айгъа файдасын тергегенде бу тёлеуле эсге алынадыла:
   -  пенсиясы;

Подробнее | Просмотрено: 3

16.01.2019 - 08:13

   Озгъан ыйыкъда (5-11 январьда)   жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этилгени бла байламлы 12,4 мингден аслам терслеу бегим жарашдырылгъанды.   Салыннган тазирни битеу ёлчеми 7,2 миллион сомдан аслам болгъанды. 

Подробнее | Просмотрено: 4

16.01.2019 - 08:12

  Битеулю амалла
   Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан бахча кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха жарагъаны эрттеден белгилиди. Аны хазырлауда юй бийчеле энчи амалланы хайырланадыла. Болсада бу ишни тамамлауда  жорукъла да бардыла.  

Подробнее | Просмотрено: 6

16.01.2019 - 08:10

     КъМР-де МВД-ны миграцияны вопрослары жаны бла  управлениясыны ишини, ол санда озгъан жылда эсеплерини юсюнден аны таматасыны орунбасары полицияны подполковниги Мурат  Загаштоков бла ушакъ этебиз.
 

Подробнее | Просмотрено: 7

ПОЛИТИКА

16.01.2019 - 08:00

Айырмалылагъа - дипломла, ахча саугъала

Подробнее | Просмотрено: 1

28.12.2018 - 08:03

                             Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

                                              Бегими

Подробнее | Просмотрено: 6

28.12.2018 - 08:00

  КъМР-ни Къоркъуулу болумланы тохтатыу эм аланы хаталарын кетериу эмда от тюшюуден сакъланыу жаны бла комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда Жангы жылны байрамларында эмда аладан сора солуу кезиуде социал объектле, адамла кёп санда жыйылгъан жерле жамауат тынчлыкъны жалчытыргъа къалай хазырланнганлары

Подробнее | Просмотрено: 9

ПРАВО

18.01.2019 - 08:17

Кеф водитель жолда жюрюуге къатышханлагъа бек уллу къоркъууладан бириди. Эсиргенлени хаталарындан адамла жоюлгъанлары, быллай бузукълукъ ючюн уголовный жууапха тартылыннганы, уллу тазирле да бирлени  бу «жигитликден» тыймайдыла.

Просмотрено: 4

26.12.2018 - 09:50

Озгъан онбир айгъа организацияла бла адамла отлукъ-энергетика комплексге (ТЭК) берлик борчдан 244 миллион сомдан аслам жыйылгъанды, деп билдиргендиле Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасындан.

Просмотрено: 12

СПОРТ

16.01.2019 - 08:21
    Москваны ауур атлетикадан биринчилигине 15-17-жыллыкъ жашла къатышхандыла, хорлагъанлагъа къыралны Старый Осколда январьны ахырында боллукъ биринчилигинде эриширге эркинлик берилгенди. 
Подробнее | Просмотрено: 12

14.01.2019 - 09:35

Ставрополь крайны Суворовская станицасында къатыш единоборстволадан «Кавказны кубогу»бардырылгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 12

11.01.2019 - 08:26

    Прохладна районну эркин тутушуудан кубогуна республиканы спорт клубларындан бла школларындан 2004-2007 жыллада туугъан жаш гёжефле къатышхандыла.

Подробнее | Просмотрено: 13

11.01.2019 - 08:23

   Тырныауузда В.А. Губанов атлы спорт-саулукъну кючлеу комплексде боксдан, тренер Муаед Дышековну бла спортну устасы Текуланы Маратны хурметлерине тёрели битеуроссей эришиу къуралгъанды. Анга 2002-2005 жыллада туугъан 160-дан аслам спортчу къатышханды.

Подробнее | Просмотрено: 11

ЭКОНОМИКА

11.01.2019 - 08:32

   Сбербанкны «ДомКлик» деген электрон сервисинде энди юйню неда фатарны ортакъгъа берирге сюйгенле аны юсюнден билдириу этерге боллукъдула. Финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде айтханларына кёре, ары, ол санда, отоуланы, юйню бир кесеклерини суратларын  да салыргъа жарарыкъды.

Подробнее | Просмотрено: 8

28.12.2018 - 08:21

Россельхознадзорну КъМР-де эмда Шимал Осетия-Аланияда управлениясы бла Къабарты-Малкъар Республикада предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченный бирге ишлеуню юсюнден келишим этгендиле.

Подробнее | Просмотрено: 19

МАДАНИЯТ

18.01.2019 - 08:05

   Малкъарлыланы бла къарачайлыланы жашауларында ташланы магъаналары бек уллуду. Халкъны кёлден чыгъармачылыгъында аны юсюнден кёп айтылады. Къууанчында, бушууунда да таулу адам ташны хайырланнганды.

Подробнее | Просмотрено: 8

18.01.2019 - 08:02

   Бу кюнледе Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы журналисти, Россейни Жазыучуларыны союзуну члени, айтхылыкъ тилманч , журналист, жазыучу  Текуланы Махайны жашы Жамалгъа 85 жылболлукъ эди. Андан тамам 32 жылын а ол «Коммунизмге жол» («Заман») газетге бергенди.

Подробнее | Просмотрено: 9

ТАРЫХ

18.01.2019 - 08:10

   Малкъар халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенли быйыл 75 жыл болады. Аны бла байламлы ол шургулу датагъа аталгъан материалланы басмалап башлайбыз.

Подробнее | Просмотрено: 7

18.01.2019 - 08:08

   Сюйюнчлары Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бириди.  Революция дунияны  экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери болгъандыла. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла. Алагъа къыйынлыкъ сынатмагъандыла. Керек кюнде уа къалкъан болуп сакълагъандыла жерлешлерин.

Подробнее | Просмотрено: 6

16.01.2019 - 08:11

   Бизни жашауубузда модалары кетген затла бюгюнлюкде экинчи солуу алгъанчадыла.

Подробнее | Просмотрено: 7

ЭКОЛОГИЯ

14.01.2019 - 09:00

        Къабарты-Малкъарны Бийик тау заповедниги 1976 жылда къуралгъанды. Анда ишлерин сюйген, анга кёллери бла берилген  адамла урунадыла. Аны тийрелеринде аламат жерледен сора да, Къызыл китапха кирген битимле, жаныуарла, къурт-къумурсхала да бардыла.

Подробнее | Просмотрено: 4

28.12.2018 - 08:28

         Къабарты-Малкъарда быйыл озгъан тогъуз айны ичинде Роспотребнадзор тенгиз продукция сатхан 62 тюкенни тинтгенди. Аладан 29-нда тюрлю-тюрлю бузукълукъла табылгъандыла.

Подробнее | Просмотрено: 8