12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


Жолда жорукъланы бузгъанланы жууапха тартылмай къалмазлыкъларына тюшюндюрюу

Къабарты-Малкъарда жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны кезиулю жыйылыуунда жорукълагъа бузукълукъла этген водительлени жууапха тартыуну юсюнден бегимле къалай толтурулгъанлары сюзюлгенди. Кенгешни премьер-министрни орунбасары Владимир Болотоков бардыргъанды.

Тюз сайлау этерге себеплик

2017 жылны октябрь айындан башлап 27 ноябрьге дери «Я выбираю» деген ат бла любитель видео- эм аудиороликлени жаш тёлю эришиуюне заявкала алынырыкъдыла. Аны къураучулары: Россейни ЦИК-инде РЦОИТ, РФ-ни эркин айырыуларыны фонду, «Жангылыкъланы Миллет Службасы» информация агентствосу. Алагъа себепликни М.В. Ломоносов атлы МГУ эм «Экономиканы бийик школасы» НИУ этедиле.

Майдалла аслам эдиле

Бу кюнледе эркин тутушуудан талай эришиу бардырылгъанды. Алагъа къатыша, «Хасания», «Къашхатау» бла «Огъары Малкъар» спорт клублада жарау этген жашчыкъла аслам майдал къытхандыла.
Алай бла республиканы 2002-2004 жыллада туугъанланы араларында бардырылгъан биринчилигинде доммакъ майдалланы Биттийланы Расул бла Сарбашланы Таулан алгъандыла.

Тюрлениуле хайырлы болурла деп ышанырчады

Бу кюнледе КъМР-де Ич ишле министерствону Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу инспекциясында бир къауум норма праволу актлагъа тюрлениуле кийирилгенине жораланнган брифинг ётгенди.

Нёгерлерин огъурлу иш бла эсгергендиле

Ишчи борчларын толтургъан кезиуде жоюлгъан полициячыланы эсгериуню кюнюнде РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню къуллукъчулары, аны башчысы Хапаланы Далхатны таматалыгъында, донор акциягъа къатышхандыла. Быллай оноуну полициячыла оператив кенгешде барысы да бирча тюзге санагъандыла.

Ток ючюн тёлерге сюймегенле ансыз къаладыла

Хайырланылгъан электрокюч ючюн эки неда андан кёп айны ичинде тёленмей турса, абонентни юйюне неда мюлкюне баргъан ток кесиледи. «Каббалкэнерго» компаниядан билдиргенлерине кёре, быйыл сентябрьде аны бла байламлы 4637 заявка берилген эди. Ол былтырдан эсе минг бла жарымгъа аслам болгъанды. Аланы юсю бла жыйылгъан борчланы ёлчеми 69,7 миллион сомгъа жетгенди.

«Атыбыз тыш къыраллада айтыла башланнганлы, андагъы фестивальлагъа чакъыргъанлай турадыла»

Бюгюнлюкде Шимал Кавказда «Асса-Пати» тепсеу школну билмеген, анда юйреннгенлени аякъ бюкгенлерине бюсюремеген хазна болмаз. Ол школ ачылгъанлы беш жылдан аслам болады. Бу проектни къурап, жашауда бардыргъан а Энейланы Аскерди.

«Багъасына къарамай, иги бояуну сайлагъыз»

Тиширыуну ариу кекеллерин кёрсек, бек сукъланабыз. Ариу чач адамгъа туугъаны бла берилипми къалады, огъесе къарай билгенни башы жылтырап, билмегенни уа мутхузмуду? Аны таплай тутар ючюн къаллай амалла бла хайырланылыргъа боллукъду? Мен бийик билимли специалист дизайнер-парикмахер Кючмезланы Мадинагъа тюбеп, аны юсюнден бир къауум соруу бергенме.   

Поэтни жашаууну юсюнден кертилик эм ачыкълыкъ бла

Жыйырманчы ёмюрню бек белили поэти Къулийнланы Къайсыннгы 100-жыллыгъына атап республикада, андан тышында да белгили публицистле, жазыучула, китап чыгъарыучула Мария бла Виктор Котляровла бир къауум китап чыгъара турадыла. Ала окъуучулагъа уллу саугъа болгъанлары, аланы эслерин кеслерине бурлукълары сёзсюздю.

Эсгертмелерибизге уллу кёллю болмазгъа

Бу кюнледе КъМР-ни Гуманитар тинтиулени институтунда «Къабарты-Малкъарны жазыучулары эсгертмелени юсюнден» деген ат бла жыйылыу болгъанды. Аны Тарых эм культура эсгертмелени сакълау жаны бла Битеуроссей биригиуню регионал бёлюмюню таматасы, КъМР-ни халкъ поэти Созайланы Ахмат къурагъанды.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS