16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

16.08.2018, 11:52 - Статьи

Нальчикден экеуленден къуралгъан «Птицы счастья» деген ансамбль Кавказ тау жамауатны «Альпинизмни бла назмучулукъну археологиясы» деген VIII халкъла аралы фестивалында жетишим болдургъанды.

Последнее


Къаты жел келтирген хата терк кетерилгенди

Тюнене эрттенликде 8 сагъатда осал хауа болумну хатасындан Къабарты-Малкъарны бир ненча элинде жюзле бла адамла токсуз къалгъан эдиле. Къаты жел Чегем эмда Прохладна районлада электроызланы чырмашдырып, жараусуз этген эди.

КъМР-ни Башчысы жолчуланы байрамлары бла алгъышлагъанды

«Къабарты-Малкъарны жол мюлкюню хурметли ишчилери бла ветеранлары! Профессионал байрамыгъыз бла жюрегимден къызыу алгъышлайма! Ма сизни иш кёллюлюгюгюзге кёреди адамланы тынчлыкълары, ырахатлыкълары эмда къоркъуусузлукълары, экономиканы бла социал сфераны айныу халлары да.

Къабарты-Малкъарны делегациясы Юрий Коковну башчылыгъында Сочиде Жаш тёлюню бла студентлени Битеудуния фестивалини башланыууну къууанчына къатышханды

Тюнене Къабарты-Малкъарны делегациясы Юрий Коковну башчылыгъында Сочиде Жаш тёлюню бла студентлени ХIХ Битеудуния фестивалини къууанчлы ачылыууна къатышханды.

Жаш экологла жууаплылыкъны юлгюсюн кёргюзтедиле

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю Урван районда «оБЕРЕГАй» деген кезиулю жандауурлукъ экология акцияны Герменчикде бардыргъанды. Анга элни школуну окъуучулары да къатышхандыла. Бу ишни кезиуюнде ала энергетикле бла бирге шауданланы тёгереклерин кир-кипчикден тазалагъандыла.

Географиядан билимигизни сынар онг чыкъгъанды

26 ноябрьде 12:00 сагъатда Орус география обществону башламчылыгъы бла къыралны битеу регионларында ючюнчю Битеуроссей география диктант жазыллыкъды. Бизни республикада ол иш Къабарты-Малкъар къырал университетде боллукъду.

Алчы жерде биягъы собрчула

Нальчикде «Динамо» физкультура-спорт обществону башламчылыгъы бла аскер самбодан ачыкъ чемпионат бардырылгъанды. Ол МВД-ны энчи бёлюмлерини бла Миллет гвардияны къуллукъларын толтура тургъанлай ажымлы ёлген келечилерини хурметлерине къуралгъанды, деп билдиргендиле «Динамо» обществону регионда бёлюмюню пресс-службасындан.

Университетге - гитче футбол майдан

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде гитче футбол майданны ачхандыла.

«Таула эмда таулула мени тамашагъа къалдыргъандыла»

Бу кюнледе республикагъа Словениядан келген къонакъ бла танышханма. Ол жолоучу, жазыучу, басмачы Франтишек Храбалды. Кеси чехлиди, алай орус тилде иги сёлешеди. Къабарты-Малкъаргъа аны «Къайсыннга жюз атлам» фондну таматасы Тетууланы Хадис чакъыргъанды.

Хайырланыучулагъа коммунал жумушланы юсюнден

Къабарты-Малкъарны Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетине гражданла бир ненча кере сёлешип тургъанлары себепли андан билдиредиле: быйыл биринчи январьдан башлап, коммунал жумушланы бериу жорукълагъа тюрлениуле сингдирилгендиле. РФ-ни Правительствосуну аны бла байламлы 354 номерли бегими 2011 жылда 6 майда къабыл этилген эди.      

Дунияларын алышханлагъа - жаннет, сау тургъанлагъа саулукъ эмда монглукъ

Бу сиз кёрген суратны озгъан ыйыкъда Устазны кюнюне жоралап («Заман» №187) басмалагъан эдик. Ол жетмишинчи жыллада алыннганды, аны себепли андагъыланы барысын да билалмагъанбыз.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS