19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

06.02.2018, 11:19 - Новости

Чегем районну ара больницасында «Острые респираторные заболевания у детей. Эволюция взглядов» деген  илму-практика конференция болгъанды.

05.02.2018, 11:15 - Новости

КъМР-ни Правительствосуну юйюнден премьер-министри Мусукланы Алий  Ара федерал округну штатдан тышындагъы баш пульмонологу, А.И.Евдокимов атлы МКСМУ-ну пульмонология кафедрасыны таматасы Андрей Малявин бла тюбешгенди.

05.02.2018, 11:14 - Новости

Россейде ислам билим бериуге болушлукъ къырал вузланы юсю бла бардырыллыкъды. Аны юсюнден РФ-ни Президенти Владимир Путин бизни ара дин организацияларыны муфтийлери эмда Булгар ислам академияны оноучулары бла тюбешиуде айтханды ол. 

Последнее


Ёсдюрген тирликни зырафсыз жыяргъа итине

Элбрус районну эл мюлк бла кюреширге жараулу жерлерини ёлчеми битеу да 59 минг гектардан артыкъдыла. Аланы асламысы уа жайлыкъла бла чаллыкъладыла. Сабанла уа жаланда тёрт жюз гектарны тутадыла. Алада артыкъ кёп продукция ёсдюрюр амал жокъду, ол себепден аграрчыла Прохладна районда жерлени арендагъа аладыла.

Владимир Путин телефон бла Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коковну табийгъат къыйынлыкъ жетген районда халны юсюнден докладына тынгылагъанды

Владимир Путин телефон бла Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коковну табийгъат къыйынлыкъ жетген районда халны юсюнден докладына тынгылагъанды. Президент республиканы оноучуларына шахар инфраструктураны не къадар терк аягъы юсюне салыу, халкъгъа тийишли болушлукъ этиу жаны бла битеу керекли ишлени андан ары бардырыргъа буюргъанды.

Бусагъатдагъы болум терен тинтилгенди, тамамланырыкъ ишле шарт ачыкъланнгандыла

Баш кюн Элбрус районну Тырныаууз шахарында Герхожан суу кётюрюлгенди. Ол зыгъыр, балчыкъ бла бирге келтирген ташланы араларында жыйырма беш тонналыкъла да бар эдиле. Эки сутканы ичинде МЧС-чиле, дагъыда кёп башха службала, районну, шахарны администрацияларыны келечилери да, кече-кюн демей, кёзлерин къысмай ишлегендиле.

Сауутха лицензияны - электрон амал бла

Инсанла, тийишли къуллукълада ишлегенле сауут жюрютюрге, энчи детектив неда къоруулау иш бла кюреширге заявленияланы энди Къырал эмда муниципал жумушла бла жалчытхан бирикген интернет-порталны юсю бла да берирге боллукъдула, деп билдиредиле Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны Лицензия-эркинлик бериу арасындан.

Полицияны офицеринде - «алтын»

Россейни дзюдодан бла самбодан спорт устасы, тюрлю-тюрлю халкъла аралы эришиуледе биринчи жерле алгъан Залим Гаданов, озгъан ыйыкъда Лос-Анджелесде Полициячыланы бла от ёчюлтюучюлени ХVII битеудуния оюнларына къатышып, Россейге алтын майдал келтиргенди. Ол анда 66 килограмм ауурлукъда жыл санлары 30-дан атламагъанланы къауумунда эришгенди.

Ачыкъланнган улутхачылыкъ шартла толу кёргюзтюлмейдиле

КъМР-ни прокуратурасында коррупциячылыкъгъа къажау ведомствола аралы къауумну кенгешинде правону къоруулаучу органлада улутхачылыкъгъа къажау иш къалай бардырылгъаны сюзюлгенди, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Жашау-турмушларына къарагъандыла

Автоинспекторла автобусланы эмда женгил машиналаны жюрютген водительлени урунуу болумларын эмда солууну къалай къурагъанларын тинтгендиле. Бу жол алагъа КъМР-де Ич ишлени министерствосуну Жамауат советини келечилери да къатышхандыла.

Чекден ётгендиле, тутмакъгъа тюшгендиле

Къабарты-Малкъарны Элбрус район сюдю Грузияны эки адамын Россей Федерацияны къырал чегинден законсуз ётгенлери ючюн уголовный жууапха тартханды.

Бирлик да бир бирге къайгъырыудан къуралады

Бусагъатда хар кимни да Интернетде оюмун айтыргъа, энчи газет, китап чыгъарыргъа, уллу къуллукъчулагъа къайтып-къайтып жалгъан дау къагъытла жазаргъа онгу болгъанда, къарыуларын, билимлерин да аямай алгъандыла аллай эркинликни къолгъа бир-бирле. Тёгереклериндегилеге кир къуюп, аны бла намысларын кётюрлюк сунадыла ала. Жангыладыла. Аман иши ючюн адам жазагъа тартылмай къалмайды.

Белгили, аламат курорт мюйюшге Долинск деп нек айтылады

Онтогъузунчу ёмюрню ахыр жылларында Нальчикде жашагъан интеллигенция жерчилик бла кюреширге итиннгенди. Сатып алгъан участкаларында энчи колония болуп орналгъанлагъа «толстовчула» деп айта эдиле. Бир-бирле уа  андан сора гитче хуторла къурагъандыла. Ол кезиуде аллай бешиси болгъанды, халкъда алагъа «культурные одиночки» дегендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS