22.01.2018, 11:05 - Новости

Тюнене Пятигорскда РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисинде Советни жыйылыуу болгъанды.

22.01.2018, 10:58 - Новости

Къабарты-Малкъар Республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис бу кюнледе Москвада Гайдар атлы форумну чеклеринде  бардырылгъан «Россия и мир: цели и ценности» деген пленар  жыйылыугъа къатышханды.  Анда  РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев сёлешге

18.01.2018, 11:11 - Новости

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) баш директору Юрий Зайцев Нальчикде болгъан кезиуюнде «Каббалкэнерго» акционер обществону коллективи бла тюбешгенди.

15.01.2018, 11:36 - Новости

Заповедниклени кюнюн белгилеу бла байламлы Минги тауну этеклеринде Миллет паркны юсюнден да айтыргъа сюебиз. Аны къураргъа деп РСФСР-ни Правительствосу 1986 жылда 22 сентябрьде оноу этген эди.

11.01.2018, 11:24 - Статьи

Огъары Малкъарда жашагъан Таукенланы Айшат жангы жылны аллында кюнледе 85-жыллыгъын белгилегенди. Аны районну администрациясыны бёлюмюню таматасы Байсыланы Харун жокълап, туугъан кюню бла алгъышлагъанды.

10.01.2018, 11:20 - Новости

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда сёз Къабарты-Малкъарны экономикасын айнытыуда илмуну бла билим бериуню магъаналарыны юслеринден баргъанды.

10.01.2018, 11:17 - Новости

Алгъаракълада Москвада  «Эм иги школ ашхана» деген битеуроссей конкурсну ахыр кесеги  болгъанды.  Анга Россейни отуз беш регионундан токъсандан артыкъ билим бериу организация къатышханды, ол санда Тырныауузну 5-чи номерли орта гимназиясы да.

Последнее


Анда жашарыкъланы битеу излемлерин жалчытырыкъ журт

Горный микрорайонда «Строймонтаж» подряд организация да жараулу жашау журт сюей турады. Аны специалисти Жашууланы Марат айтханнга кёре, кёп фатарлы юйню къурулушу былтыр биринчи кварталда башланнганды, план бла ол келир жылны ючюнчю кварталында хазыр боллукъду. Ол кеси да юч блокдан къураллыкъды. Эки жанындагъылары – онушар къатлы боллукъдула, ортасындагъы уа беш къатлы.

Бузукълукъланы саны - кёп, тазир ючюн жыйылгъан ахчаны ёлчеми уа - аз

КъМР-де «Къоркъуусузлу республика» деген аппарат-программа комплексни айнытыу жаны бла ведомствола аралы ишчи къауумну кенгеши бардырылгъанды. Анга республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Владимир Болотоков, Транспорт эм связь жаны бла къырал комитетни башчысы Арсен Кудаев, министерстволаны, ведомстволаны эм район администрацияланы башчылары бла келечилери да къатышхандыла.

Айтхылы спортчубузну жетишими – тюзлюкню белгиси

Ыйых кюн Лондонда женгил атлетикадан дунияны чемпионаты бошалгъанды. Атлары кенг белгили спортчула бу эришиуде 48 майдал комплект ючюн 10 кюнню ичинде кюреш бардыргъандыла.

«Сизни хайырыгъыздан шахарларыбыз бла эллерибиз тюрленедиле, шёндюгю инфраструктура къуралады»

Юрий Коков Instagramда республиканы къурулушчуларын бла ветеранларын профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды.

Юрий Коков Мария Ласицкенени дунияны чемпионатында хорламы бла алгъышлагъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Къабарты-Малкъардан айтхылыкъ спортчу къызны – Мария Ласицкенени (Кучинаны) - дунияны женгил атлетикадан чемпионатында бийикге секирип алтын майдал къытханы бла алгъышлагъанды.

Бизни вузну келечиси - Европаны чемпиону

КъМКъУ-ну Мониторинг эм къоркъуусузлукъну жалчытхан арасыны къуллукъчусу Амир Бориев пауэрлифтингден Европаны чемпиону болгъанды. Аны юсюнден вузну пресс-службасы билдиреди. Кеси ауурлугъуна (59,3кг.) кёре кётюргенин (195 кг) санагъанда, ол эр кишилени араларында бек иги кёрюмдю болдургъанды.  

Минги тауну башында - ФСБ-ны байрагъы

ФСБ-ны КъМР-де Управлениясыны келечилерини къаууму, Россейде къоркъуусузлукъну органлары къуралгъанлы 100 жыллыгъына эмда Кавказ ючюн сермешни 75-жыллыгъына атап, Элбрусну башына ведомствону байрагъын чыгъаргъанды, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Къойчуну таза жюрекден чыкъгъан жыры

Гыржын бла жыр бирге жюрюгенлери адетди. Булутланы ары жанында бийикде таулу къойчу хар эрттен сайын кюлде бишген нартюх галауну ёрге алып, кюннге тутуп сыйпайды. Сора, кюнню бла аны бирге алай бек ушагъанларына жангыдан сейирсине, кеси сагъышларына ышара, акъырын атлай, сюрюуюн чыгъарады.

Тулукъ, къапчыкъ, хышты…

Тилибизде бир бирлери бла байламлы болгъан, алай ушакълада аздан-аз хайырланнган  къауум сёзле бардыла - тулукъ, гыбыт, къапчыкъ, хышты, тышкы дегенча.
Тулукъдан башлайыкъ. Ол неди, къалай этиледи, хайырланады? Текени, бузоуну, тананы бёлюнмей, сыдырылып алыннган терисин ийлеп, жумушакъ этип анда къургъакъ мирзеу, ун тутхандыла.

Той барады къыстау омакъ ресторанда…

Жашауда кёп тюрлениуле бола келедиле. Аны бла бирге уа миллетни ата-бабаладан къалгъан тюрлю-тюрлю адетлери да башха бет ала башлагъандыла. Сёз ючюн, 20 жыл мындан алгъа бардырылгъан таулу тойланы бла бюгюнгюлени айырмалылыкъларын сезмеген адамны тапхан къыйынды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS