12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


Ахлулагъа байракъ эди сени атынг, Ас-Аланны акъылманы – Къулий Къайсын!

Отарланы Керим

УНУТАЛМАЙБЫЗ

Ким билсин, урушдан сау чыгъып, рахат
Дунияда жашаргъа иш тюшсе бизге, –
Бюгюн жюреклени кюйдюрген кёп зат
Унутуллукъ болурла. Эсибизге

Тюшмезге да болур къайсы онг, къайда
Жетип, уруш жолда бизни жыкъгъаны,
Шаугютюбюзню кюйдюре, къалайдан
Тийип, окъ къалайыбыздан чыкъгъаны

Сиз Къайсынны не ючюн сюесиз эм багъалайсыз?

Закий Къайсынны аты эм назмулары алгъыннгы Совет Союзда эм бир къауум тыш къыраллада да кенг белгили эдиле. Кёп къырал башчыла айтыргъа сюйген оюмларын аны сёзлери бла туура этип тургъанларын барыбыз да билебиз. Акъылманны сёзюню кючю бюгюнлюкде да сейирсиндиргенлей турады.

Жюрегиме сёнгмез харфла бла жазылгъанды

Халкъыбызны зор бла сыйырылгъан эркинлиги къайтарылып, автономиябыз тохташдырылырдан аз алгъаракъ, андан сора да, бир кесекни мен Москвада окъууда болгъанма.

«Назмуларын аны ёз тилинде окъугъанлагъа сукъланама»

1967 жылны декабрь айында Къулийланы Къайсын манга кесини «Сайламаларын» «Юрию Багову дружески» деген жазыуу бла къол да салып, берген эди. Мен багъалагъан эм уллу поэтни къол ызы. Андан бери бу китапны сыйлы кёрюп сакълайма.

Айтхылыкъ таулу акъылманны чыгъармачылыгъы келлик тёлюлеге сакъланады

«Мени хар затым да мынданды - жашауум, жырым да. Чегем – ол мени башланыуумду. Мында биринчи назмуму тизгенме, ахыргъысын да мында жазарыкъма», - дегенди Къулийланы Къайсын. Алай да болгъанды. Закийни осуятына тийишлиликде аны ахыр жылларында жашап эм ишлеп тургъан юйюню терек бахчасында асырагъандыла. 1986 жылда уа мында музей къуралгъан эди.

Не къыйын кезиуде да кертиликни сайлагъанды

Адам саны аз болгъан, алай а кеси бёкем да, ёхтем да миллет уллу поэтни ёсдюргенди. Къулийланы Къайсын туугъан журтуну, от жагъасыны ийисин жюрегинде сакълай, бирси халкъланы инсанны ангын, ариулукъну сезиу жаны бла кёз къарамларын билирге да сюйгенди. Шаркъны, Кюнбатышны поэзия сынамына юйрене, кесини миллетини поэтика искусствосун жангы макъамла, бояула, оюмла бла байыкъландыргъанды.

Эркинлик ючюн жанын-къанын аямагъан инсан

…Кёчюрюлмезге онгу, эркинлиги да бола тургъанлай, Къайсын Къыргъызстанны ара шахары Фрунзеге (бусагъатда Бишкек) кетеди. Анда комендатурада, кёчюрюлген халкъланы бир келечисича, эсепге тюшюп, тиричилигин башлайды. Къыргъызлы жазыучулагъа къошулуп, аланы чыгъармаларын орус тилге кёчюрюп, дуниягъа белгили этип турады.

«Аллай бирге дери поэт эди…»

Къулийланы Къайсын аллай бирге дери поэт эди, аны башха усталыкъны (профессияны) адамынча кёз аллынга келтиралмазча. Ол хапар айтыргъа да сюйгенди, болсада тынгылай да билгенди. Тенгине болушлукъ керек заманда уа ахшы оратор аламат кенгешчи болгъанды. Уллу жашауун, бир инсаннга да заран салмай, баям, кесинден сора, ма алай жашагъанды. Аны юсюнден заманны эсге алып сагъынсагъ а, ол сейирликди.

Ёмюрлюк чыгъармалары - жол нёгерлерибиз

Дуния башында атлары, тюз да Ата журтча, деменгилили, огъурлу эшитилген поэтле бардыла. Дагъыстан десек – Расул Гамзатов эсибизге тюшеди, Къайсын десек – Малкъар акъылыбызгъа келеди. Алим а – Къабартыны, Мустай – Башкъортну, Давид – Къалмукъну белгилеричадыла. Расул эркелетип былагъа «Гамзатов и Компания» деп да айтханды.

Аны чомартлыгъы жете эди неге да

Мен тюбегенлени, таныгъанланы арасында бек айырмалы, бек айтхылы поэт – Къулийланы Къайсын – бизни арабызда жашагъанды, болмагъанча багъалай да билгенди бу жерни, бу тауланы, къаяланы, ташланы, череклени, алай ёз жаны кибиг’ а, сёзсюз, халкъын кёргенди. Аны билгичлиги, уллу билими бар эди жарсыуланы, тыкъсыуланы иги эте, сау эте, хар бирибизге къууанч, къарыу берген, келтирген.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS