13.07.2018, 21:41 - Статьи

Къабарты-Малкъар Тула область бла бирге ишлеуню кенгерте барады. Бу кюнледе республикадан бир къауум адам Юрий Коковну башчылыгъында анда болгъанды. 

13.07.2018, 21:40 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Парламентини кезиуден алгъа бардырылгъан жыйылыуунда депутатла федерал законланы проектлерин сюзгендиле. Ол санда пенсия системагъа кийирирге белгиленнген жангычылыкълагъа кеслерини эсгертиулерин этгендиле. Битеу да бирге 14 соруугъа къаралгъанды.

13.07.2018, 21:39 - Статьи

Тюнене  эрттенликде сагъат бешде сакъ жауунланы хаталарындан  Уллу Нарзанла  таланы тийресиндеги федерал автомобиль жолну кесегинде (97 км ФАД  А-158 «Прохладный-Баксан-Азау)  таш-топуракъ къатыш ырхы келгенди. Эрттенликде онбир сагъатха уа жолда жюрюу жангыртылгъанды. 

13.07.2018, 21:39 - Статьи

Дунияны футболдан 21-чи чемпионаты ахырына жете келеди. Бюгюнлюкде финалгъа чыкъгъан къыралла белгили болгъандыла. Ала Франция бла Хорватиядыла. 

13.07.2018, 21:38 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетини биология эм геоэкология каефдрасы къурап, Кёчген кёлде комплекс халда илму-тинтиу иш  биринчи кере бардырылгъанды. Экспедициягъа география илмуланы доктору Сергей Шагин башчылыкъ этгенди.

13.07.2018, 21:38 - Статьи

«Эльбрусское кольцо-2018» аскер конкурс бошалгъанды.

13.07.2018, 21:37 - Статьи

Абдуллаланы Мадина Элбрус посёлканы орта школуну башланнган классларыны устазыды. Ол усталыкъны уа Нальчикде алгъыннгы педагогика училищени тауусханындан сора алгъанды. Эм алгъа Огъары Бахсанда кеси окъугъан мектепге къайтып, анда сурат ишлеуден дерсле бергенди.

Последнее


Сынауларын айтхандыла, муратларын баямлагъандыла

Сочи шахарда бу кюнледе бардырылгъан «100 лет сохраняем природу, которую любим» деген энчи сакъланнган табийгъат тийреле бла байламлы битеуроссей форумда къыралыбызны Минприродасыны башчысы Сергей Донской Къабарты-Малкъар бийик-тау заповедникни директору Газаланы Хаджи-Муратха - майдал, андан сора да, «Дело года» номинацияда хорлагъан Аттасауланы Юсюпге диплом бла эсде къаллыкъ саугъа бергенди.

Геккиланы Заур: Къурулуш ишлени не къадар терк бардырыргъа, контрольну кючлерге

«Единая Россия» политика партияны Ара комитетинде регионла бла бардырылгъан видеоконференцияны кезиуюнде «Жер-жерли маданият юй» деген партия проект жашауда къалай толтурулгъаны сюзюлгенди. Аны тамамлаугъа жууаплыла билдиргенлерича, битеу къурулуш ишле жылны ахырына дери бошаллыкъдыла.

Айырмалы устазлагъа - алгъышлаула, ыспас сёзле, саугъала

1994 жылдан башлап 5 октябрьде Устазны битеудуния кюню белгиленеди. Сабийлеге билим бергенден, аланы фахмуларын ачыкълагъандан тышында, устазла ала ахшы, иги, жамауатны аллында жууаплылыкъларын сезген адамла болуп ёсерлерине къайгъырадыла. Жаш адамла аман ниетлеге алданмазча, терс жолгъа сюелмезча уллу къыйын саладыла, огъурлулукъну, кертиликни юлгюсю боладыла.

Университетибизни командасы - чемпионатны финалында

Кёп болмай КъМКъУ-ну командасы Адыгеяны къырал университетинде бардырылгъан вузла аралы WorldSkillsRussia - «Жаш профессионалла» ачыкъ чемпионатда «Программное решение для бизнеса» деген кесегинде хорлагъандыла. Чемпионат 19-23 сентябрьде Майкопда баргъанды. Бу эришиуледе хорлагъанла ноябрьде Москвада ётерик финалгъа къатышырыкъдыла.  

Жыйырмадан артыкъ предприятиябыз къатышырыкъды

Жууукъ кезиуде бардырыллыкъ «Алтын кюз арты-2017» битеуроссей агропромышленность кёрмючге Къабарты-Малкъардан жыйырмадан артыкъ эл мюлк предприятие къатышырыкъды. Анда алмаларын эмда андан жарашдырылгъан продукцияларын «Элбрусну бахчалары», «Бахсанны бахчалары» эмда «Фрукт-Трейд» компанияла кёргюзтюрюкдюле.

Илму эм студент алышындырыула бла байламлы вопросла сюзюлгендиле

Тюнене Правительствону Юйюнде Юрий Коков Россей Федерацияны Президентинде Халкъ мюлкню эм къырал службаны россей академиясыны спорт эм турист индустрияда менеджмент факультетини деканы Ирина Шойгу бла тюбешгенди. Орус география обществону регион бёлюмюн да къатышдырып, илму эм студент алышындырыуланы къурау жаны бла практика атламла сюзюлгендиле.

Адыгеяны къарындаш халкъына мамырлыкъ бла жашнау!

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Мурат Кумпиловну Адыгея Республиканы Къуралыууну кюню бла алгъышлагъанды:

Диспансерде саусузлагъа, медиклеге да тап халла къуралгъандыла

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчикде республикалы врачебно-физкультура диспансерде жангыртыу ишле къалай толтурулгъанлары бла шагъырейленнгенди. Ол бу саулукъ сакълау учрежденияны отоуларында болгъанды, оборудованияны кёргенди эмда анда кеслерине бакъдыргъан спортчула бла ушакъ этгенди.

Алты спортчубуз майдалла къытхандыла

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде каратеден эр кишилени бла тиширыуланы араларында СКФО-ну биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Алагъа Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Север Осетия-Аланиядан, Чеченден бла Астрахань областьдан спортчула, кадетле да къатышхандыла.

Уллу-гитче да зауукълукъ тапхандыла

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр Хасаниягъа терк-терк келип, сахна оюнларын кёргюзтеди. Ала Жангы жылны байрамында, сабийлени жай солууларыны кезиуюнде да унутмайдыла эллилени. Озгъан геуюрге кюн а ала анда Маданият юйде Маммеланы Ибрагимни пьесасына кёре салыннган «Шамай къала» спектакльни кёргюзтгендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS