19.04.2018, 12:51 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

19.04.2018, 12:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди.

19.04.2018, 12:46 - Статьи

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди.

19.04.2018, 12:44 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла.

19.04.2018, 12:41 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

19.04.2018, 12:33 - Статьи

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Последнее


Финанс контрольну къатыландырыргъа, коррупциягъа тёзюмсюзлюк болумну къураргъа

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республикада право низамны жалчытыу жаны бла дайым да ишлеген Комиссияны бла Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советни бирге къуралгъан жыйылыуларын бардыргъанды.

Депутатла, солуудан къайтып, ишни къолгъа алгъандыла

Кюз арты сессияны биринчи жыйылыуун ача, КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова коллегаларын ишлерин башлагъанлары бла алгъышлагъанды эмда жангы законла чыгъарыу кезиуде жетишимле тежегенди.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Билимни кюню бла алгъышлауу
Багъалы шуёхла!
Сизни Билимни кюню, жангы окъуу жыл башланнганы бла алгъышлайма!
Бу аламат байрам битеу тёлюлеге да багъалыды. Школ эмда студент жылланы, сюйген устазланы бла чынтты шуёхланы юслеринден жарыкъ эсгериуле хар бирибизни да жюреклерибизде сакъланадыла.

Жолда жюрюуню жорукъларына энтта да бир кере тюшюндюрюу

Окъуу жыл башланырны аллында Къабарты-Малкъарны жолларында «Сакъ болугъуз, сабийле!» деген ат бла акция бардырылады. Алай бла автоинспекторла эмда жамауатны келечилери водительлеге бла  школчулагъа, узун каникулладан сора жоллада сакъ жюрюрге себеплик этедиле.

Адамны ич дуниясы ариуланнганыны, жюрегинде таза ниет хорлагъаныны, жарашыулукъну да шагъатлыгъы

1 сентябрьде дуния башында битеу муслийманла бек уллу къууанчладан бири - Къурман байрамны белгилейдиле. Хар жылдан да Ибрагим файгъамбарны  (Аллахны саламы анга болсун) ызындан ислам динни тутханла мал соядыла. Бу ишни баш магъанасы - Аллахха бойсунуу, анга табыныу, баш уруу, ийнаныуду.

Тырмашып тёлегенлеге къошулгъанды

«Каббалкэнерго» компаниядан билдиргенлерине кёре, Къабарты-Малкъарда жашагъанланы араларында хайырланнган электрокюч ючюн тёлеулерин заманында бергенлени санына къошулгъанды. Быйыл июльгъа белгиленнгенича, 7,7 миллион сом жыйылгъанды. Ол, былтыр бла тенглешдиргенде, 4,6 процентге кёпдю.   

Сабанчылагъа - льготалы кредит

«Россельхозбанк», Россейни Эл мюлк министерствосу бла келишип, агропромышленный комплексде къармашханлагъа заявкаларына кёре льготалы кредитле берирча программаны реестрине къошуп башлагъанды. Аны хайырындан РСХБ аграрийлеге болушлукъгъа энтта да 110 миллиард сом бёлгенди.   

Жарыкъ кюнню толу хайырлана

Хасанияда иги кесек заманны жолланы бир-бир жерлеринде асфальт къобуп, машиналагъа, жаяу адамлагъа да жюрюрге къыйын болуп тургъанды. Бу кюнледе уа аланы тапландырыу ишле башланнгандыла. Аланы прораб Чеченланы Ислам башчылыкъ этген къурулуш бригада тамамлайды.

Ветеринария служба кюч ала барады

Россей Федерацияда хар жыл сайын августну ахырында ветеринарияда уруннганланы кюню белгиленип башланнганлы юч жыл болады. Къабарты-Малкъарда, башха регионладача, бу бёлюмню магъаналыгъын энчи чертирге тийишлиди.

КъМР-ни Башчысы Татарстанны халкъына мамырлыкъ, игилик эмда уллу жетишимле тежегенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Татарстанны халкъын Республиканы кюню бла алгъышлагъанды. Президент Рустам Миннихановха жиберилген телеграммада былай айтылады:

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS