Журналистлени магъаналы борчларындан бири - тюз хапарла билдириудю, Кавказны атын иги бла айтдырыуду

Тюнене Шимал Кавказны асламлы информация органларыны бешинчи форуму кесини ишин андан ары бардыргъанды. Ол кюн бери Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков да келгенди. Бек алгъа ол Ингушетияны оноучусу Юнус-Бек Евкуров бла тюбешгенди. Ала экиси да экономика, билим бериу, культура, туризм, спорт эмда кёп башха жаны бла бирге ишлеуню амалларын сюзгендиле.
Пленар жыйылыу башланырдан алгъа  РФ-ни  Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Лев Кузнецов,  Юрий Коков, Ингушетияны таматасы Юнус-Бек Евкуров регионланы асламлы информация органларыны жетишимлерини кёрмючю бла шагъырей болгъандыла. Къабарты-Малкъарны майданы сейир эди. "КъМР-Медиа" холдингни башчысы Людмила Казанчева келгенлени республикада чыгъарылгъан газетле, журналла, китапла бла да шагъырей этгенди, миллет телевиденияны, радиону ишлерини юслеринден  хапар айтханды.
Ызы бла  жыйылыу башланнганды. Анга къатышханланы РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Олег Белавенцев  видеону болушлугъу бла  алгъышлагъанды. Ол Кавказны  юсюнден тюз хапар билдирип тургъанлары ючюн журналистлеге ыспас этгенди. Дагъыда  Ингушетиягъа  быйыл къонакъбайлыкъ этгени ючюн ыразылыгъын билдиргенди эмда республиканы 25-жыллыгъы бла алгъышлагъанды.
Юнус-Бек Евкуров а тюбешиуню тарыхын эсге салгъанды, ол чеклерин кенгерте баргъанын, анга энди тыш къыралланы келечилери да къатышханларын айырып айтханды. Лев Кузнецов а регионну журналистлери замандан артха къалмагъанларын, федерал коллегалары бла тенг уруннганларын чертгенди. Информация органлада тамата тёлюню келечилери бла бирге жаш адамла да ишлегенлери уа тёлюлени араларыда байламлыкъла юзюлмегенлерине шагъатлыкъ этеди.  
Министр Кавказны атын иги бла айтдырыргъа итиниу  бла бирге тюз хапар билдириуню магъанасы бек уллу болгъанын белгилегенди. "Регионда кёп миллетлени келечилери жашайдыла. Аланы, республикаланы айныуларыны  юслеринден тюз шартланы ачыкълау инвестицияланы кёбейтирге себеплик этедиле. Къыралда регионну юсюнден жюрюген ётюрюклени  тохтатыргъа керекди", - дегенди. Докладчы Кавказгъа келген туристлени саны кёпден-кёп бола баргъанларын да чертгенди. Ол а этилген оноула бла мадарла къыйматлы болгъанларыны шагъатыды,дегенди. Министерствону башламчылыгъы бла къуралгъан "Семь историй"  деген проектни юсюнден айта, ол кёп шахарланы Кавказ бла шагъырейлендирирге онг бергенин чертгенди.
Полпредни орунбасары Лев Попков  а байламлыкъла къурау журналистлеге, власть органлагъа да хайырлы  болгъанларына эс бургъанды. "Къыралны башчысыны май указларыны болжаллары бошала турадыла. Ала къалай тамамланнганларыны, къаллай тюрлениуле болгъанларыны юсюнден кертисин билдириу бек магъаналыды. Тюзлюкдю округну халкъларын бирикдирлик кюч",- дегенди ол.
Миллетлени ишлери жаны бла федерал агентствону башчысы Игорь  Баринов СМИ ол неда бу проблеманы юсюнден жамауатны оюмун къурагъанын, тюз ниетлени, адет-тёрелени  жайгъанларын чертгенди. "Алай этносланы  юслеринден хапарлагъанда, сакъ болургъа, сагъыш этерге тийишлиди. Шёндю  къаугъагъа кёп миллетлени келечилери къатышсала, ол федерал арагъа дери халкъланы араларында даулашча кёргюзтюлюп къалады.
Аны ючюн журналист жууаплылыкъны юсюнден  унутургъа эркин тюйюлдю. Бек алгъа нек жазама,  мени ишим къаугъамы туудурлукъду  неда кемчиликни кетериргеми болушурукъду,  деген соруу салыргъа керекди", -деп чертгенди ол.
Жыйылыуда КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да  сёлешгенди. Ол форум кесини къыйматлылыгъын кёргюзтгенин, ол регионлада журналистлени араларында байламлыкъла къураргъа болушханын чертгенди. "Кавказны юсюнден тюз хапар билдириу, аны атын иги бла айтдырыу магъаналыды. СМИ бу ишни бет жарыкълы толтурады",-дегенди.
Республиканы Башчысы власть органла да жамауатны аллында жууаплылыкъны унутмазгъа борчлу болгъанларын да эсгертгенди. "Критика тюз этиле эсе, анга кёлкъалды болургъа жарамайды", - деп къошханды ол.
Псков областьны губернаторуну къуллугъун толтургъан Михаил  Ведерников,  РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Елена Бондаренко эм башхала  журналистлени къоркъуусузлукъларын жалчытыуну,  ишчи,  жашау  болумларын игилендириуню юсюнден кеслерини оюмларын айтхандыла. Къабарты-Малкъарны медиа-холдингин юлгюге келтиргендиле.
Ахырында "Къарачай" газетни баш редактору Ёзденланы Альберт  Ингушетияны оноучусуна аталгъан назмуну окъугъанды. Москвада Кавказ клубну башчысы Шамиль Джафаров, Михаил Ведерниковха бу биригиуню  къураргъа болушлукъ этгени ючюн ыразылыгъын айтып, анга эмда тюбешиуге  къатышханлагъа клубну  белгилерин саугъалагъанды.
Форум андан ары секциялада баргъанды. Алада уа регион журналистлени ишлерине чырмау этген сылтауланы сюзгендиле. Сёз Роскомнадзорну излемлери асыры къаты болгъанларыны, почта жумушла багъа болгъанлары ючюн  газетлеге жазылыу осал халгъа келгенини юслеринден да баргъанды.  Айтылгъаныча, ол халны игилендирирге онг  барды. Сёз ючюн, федерал бюджетден асламлы информация органлагъа бёлюннген субсидияла келир жыл кёбейгендиле. Редакцияла, заявкаланы  берип, тюрлю-тюрлю жумушларына ахча алаллыкъдыла.
Андан сора да, мастер-классла къуралгъандыла. Журналистлени интервью алыуну жашырынлыкъларына, пресс-службаланы ишлерини хайырлылыкъларын игилендириуню,  право низамны сакълаучу органла  бла байламлыкъла къурауну энчиликлерине юйретгендиле. Дагъыда Алексей Чадаевни "Путин. Наши ценности" деген китабыны презентациясы болгъанды.
Форум аны программасыны чеклеринде къуралгъан  конкурсда  хорлагъанланы атларын белгили этиу бла бошалгъанды. Битеу да бирге уа анга 400-ге жууукъ иш берилгенди, аладан профессионал жюри бек сейирлерин айыргъанды.
Келир жыл  форум Чечен Республикада бардырыллыкъды.

 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018